Observera

Denna text publicerades första gången den 28 april, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 28 april 2019, kl 13.00

Närvarande: ca 205 medlemmar vid start och 180 efter lunch. Simultantolkar: Johan Ahlberg, Hanna Zuring Peterson

§ 1 Inledning

Församlingsordförande, Stephen James, hälsade de närvarande välkomna. Han inledde med att koppla till att årsmötet egentligen inleddes redan för två veckor sedan på församlingsmötet med stationer för olika ämnen inom kyrkans verksamhet och förberedelser för årsmötet. Vidare kopplade han till Probitas bolagskväll och den tydlighet som uttrycks om varför Probitaskoncernen finns. Stephen sammanfattade sin inledning med orden tacksamhet och förundran och bad en bön för årsmötet.

Därefter förklarade han årsmötet öppnat.

Han kallade fram VD för två av församlingens bolag; Probitas, och Immanuelskyrkans Vård och tackade dem för deras insatser med varsin blombukett.

All närvarande personal i Immanuelskyrkan kallades fram och tackades för sina värdefulla insatser med varsin symbolisk blomma.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att årsmötet utlysts första gången i tidningen Immanuel vid årsskiftet 2018/2019 och därefter ett flertal gånger i agendor, nyhetsbrev, församlingens hemsida samt andra handlingar.

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning

En ytterligare punkt “Övriga ärenden” lades till dagordningen och till den anmäldes tre frågor.

Rapport från miljö- och rättvisegruppen

Hälsning och vision från Ove Andersson

Fråga kring budget av Rune Larsson

Därefter beslutade årsmötet att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att för mötet välja Dan Svanell till ordförande och Chinedo Deborah Oji till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet

Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Ture Thorgren sammankallande, Eva Pilenvik och Kjell Walfridsson.

Årsmötet beslutade att välja Agnetha Dalemark och Karin Sandström till justerare, att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen, bilaga 1

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner inledde med att framföra ursäkter över att den tryckta publikationen av församlingens årsredovisning inte varit framme i tid detta året.

Därefter delade hon något som blivit extra tydligt för henne under det gångna året. Nämligen att var och en vet en del men ingen har fullt ut helheten kring vad som händer och sker i denna stora församling som har sådan bred och innehållsrik verksamhet. “Jag ser utifrån var jag står” och det gör att någon annan ser andra saker. Ett perspektiv hon ville ge som ett medskick till alla medlemmar när vi blickar både bakåt och framåt.

Ur verksamhetsberättelsen lyfte hon att gudstjänst, andakt och bön är centralt i församlingen. Under 2019 har en portugisisk gudstjänstfirande grupp startat och den gruppen hör till den svenska språkgruppen samt är stöttad ekonomiskt av Equmeniakyrkan. Koreanska språkgruppen firade sitt 40-årsjubileum med stor festoch massor av koreansk mat.

Musiken är en viktig och nödvändig puls i vår församlings arbete. För första gången är konfirmandarbetet gemensamt för alla språkgrupper. Barn finns det i massor i internationella språkgruppen, lite färre i den koreanska språkgruppen och i den svenska har barnaktiviteterna varit mer i projektform en tid. Från hösten planeras att återigen ha mer traditionell söndagsskola i den svenska 11-gudstjänsten och kanske även i 16.00-gudstjänsten.

Diakonin har haft ett intensivt år med Lunch i Gemenskap, Jul i Gemenskap, övernattningar vid kalla nätter, unga ensamkommande som inte har någonstans att bo och kanske inte får stanna i Sverige, samt mycket annat för människor i behövande situationer och olika omsorgshandlingar för församlingsmedlemmar.

Kultur betyder att odla. Under året har det varit föreläsningar, utställningar, vävstuga, snickarverkstad och så blev boken om Kongo och målningen som togs ner färdig.

Mission och biståndskommittén har skickat ultraljudsapparater till vår vänförsamling N’djili. I Panvel finns äntligen en brunn på plats. I Burma stödjer den koreanska språkgruppen teologistudenter och bygger hus.

Pete Andersson, pastor i den internationella språkgruppen, började sin tjänst hos oss under året. Församlingen har en aktiv miljö- och rättvisegrupp. Styrelsen mötte i november de tre verksamhetsråden för en dag tillsammans om framtiden och vad vibrinner för. Fika är viktigt och bygger gemenskap. Personalens onsdagsfika dit även Probitas personal är inbjudna är ett viktigt inslag i arbetsvardagen.

Ulla Marie nämnde att församlingen under 2018 fått i snitt en ny medlem per vecka och hon utmanade årsmötet att fram till 2020 satsa på två nya medlemmar per vecka.

Se även Årsredovisning 2018, bilaga 1, sid 5-17.

Ulla Marie avslutade med att be de samlade att ställa sig upp och i tacksamhet nämnde hon namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön.

Ordförande lämnade ordet fritt och det fanns inga frågor kring verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Verksamhetsgranskande kommittén, bilaga 2

Johan Sahlén, sammankallande i verksamhetsgranskande kommittén, avlade rapport från kommitténs granskning. Detta var den andra interna granskningen av församlingens verksamhet.

Kommittén har fokuserat på gudstjänstgruppernas verksamhetsråd och deras arbete, styrelsens verksamhet, förutsättningar för verksamhetsplanens genomförande samt efterlevnad av stadgar och konstitution.

Kommittén har i sin rapport redogjort för sina slutsatser samt pekar även på ett antal områden där de ger allmänna rekommendationer till förändring. För detaljer hänvisas till rapporten, bilaga 2.

Ordförande lämnade ordet fritt och det fanns inga frågor kring rapporten.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsgranskande kommitténs rapport till handlingarna.

§ 8 Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1 och 3

Mats Engen, administrativ chef, gick igenom Immanuelskyrkans ekonomiska utfall 2018. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2018, bilaga 1 sid 26-55.

Församlingens resultat för 2018 är minus 200 tkr, vilket är något bättre än budget för året. För fördelning av församlingens intäkter och kostnader hänvisas till bilaga 3, sidan 2.

I bilagan presenteras även en graf över insamlade medel senaste nio åren. Där syns tydligt att gåvor via Swish samt kyrkoavgiften har ökat. Kollekter via kontanter sjunker, men det totala gåvogivandet i församlingen ökar.

Mats presenterade därefter resultatet för olika verksamhetsområden i församlingen utifrån den bokföringsstruktur som infördes 2017. Detta var andra året som församlingen kunde få siffrorna presenterade på detta sätt med intäkter, verksamhetskostnader och personalkostnader för varje område. De områden som presenterades var diakoni, Immanuel unga, musikskolan, församlingens musik, mission och bistånd samt gemensamma stödfunktioner. Mats visade även en bild över församlingens gemensamma kostnader som liksom tidigare år visar att församlingens

största kostnader är personalkostnader, verksamhetskostnader och lokalkostnader. För detaljerade siffror, se bilaga 3.

Ordförande lämnade ordet fritt.

En fråga ställdes angående varför verksamhetskostnaderna inom området musik är så höga i jämförelse med personalkostnaderna för samma område. Mats förklarade att dessa verksamhetskostnader bland annat innehåller instrumentvård, kostnad för körer och arvoden till musiker.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse, bilaga 1

Jonas Grahn, auktoriserad revisor, inledde med att understryka att de är ett team av medarbetare som arbetar med att granska församlingen, koncernen Probitas samt den totala koncernen Immanuel. Tillsammans med auktoriserade revisorn Christina Gotting skriver han under revisionen.

Jonas nämnde särskilt att det under 2018 varit två stycken administrativa chefer i församlingen, Anette Engkvist och Mats Engen, och att övergången mellan de två har fungerat väl.

Revisorerna har fokuserat på intern kontroll, att löner och skatter betalas samt följtupp styrelseprotokoll. För 2018 har revisorerna inga särskilda upplysningar eller anmärkningar.

Jonas läste de två uttalandena i revisionsberättelsen och tillstyrkte att församlingen godkänner resultat- och balansräkningen för 2018. Revisorerna har även granskat församlingsstyrelsens förvaltning och tillstyrker att församlingen beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultaträkning för år 2018 samt balansräkning per den 31 december 2018

Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för2018 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2018.

§ 11 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2018 års förvaltning

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, församlingsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Mötets ordförande tackade styrelsen varmt för hängivenhet och engagemang och önskade dem Guds välsignelse.

§ 12 Information om Immanuel Senior, bilaga 1

Immanuel Seniors ordförande Rachel Norborg Jerkeby informerade om att föreningen haft 35 samlingar under 2018 med minst 100 deltagare varje tisdag. Nästan varje gång

är det någon ny som hittat till Immanuel Senior. I årsredovisningen bilaga 1 sid 13 och 59-60 går det att läsa mer om Immanuel Senior.

I församlingens informationsdisk finns foldrar med seniorföreningens program samt även för kulturvandringar och resor. Rachel hälsade alla daglediga välkomna och påminde om att föreningen inte har någon nedre åldersgräns.

§ 13 Information om Equmenia Immanuel Stockholm (EIS)

Tobias Olsson, ordförande i ungdomsföreningen Equmenia Immanuel Stockholm (EIS), var dagen till ära klädd i scoutskjorta. EIS scout hade nämligen premiär denna dag och det var sex scouter och sex ledare som hade samlats i parken för att bland annat slå knopar.

Under våren kommer det att vara tre scouttillfällen och planen är att från hösten ha regelbundna träffar. EIS ser en stor potential eftersom det varje vecka rör sig ca 200 barn och ungdomar i Immanuelskyrkan. Problemet är att på ett effektivt sätt nå ut i församlingens olika verksamheter.

EIS-styrelsens mål för det kommande året är att stötta och utveckla barn och ungdomsarbetet i hela församlingen, göra ett vinterläger 2020, öka medlemsantalet och hjälpa ledare att utvecklas.

Tvärt emot Immanuel Senior så finns det i EIS ingen övre åldersgräns. Snarare är EISi stort behov av fler äldre som genom sitt engagemang blir förebilder för barn och unga. Tobias välkomnade alla varmt att komma med.

Han avslutade med att be församlingen om förbön för EIS, för styrelsen och för alla barn och unga i församlingen.

En fråga ställdes angående hur EIS rekryterar nya medlemmar och hur församlingens unga ska veta att EIS finns. Tobias förklarade att det finns informationsmaterial men att det är här EIS är idag, att de inte nått ut i verksamheterna och kanalerna ännu så som de önskat. Detta är ett av EIS fokusområden framöver och målet är att uppmuntra alla som deltar i församlingens olika verksamheterna för barn och unga att bli medlemmar. EIS är till för hela församlingens barn och unga och det är ingen medlemsavgift.

§ 14 Val av församlingsordförande för ett år, bilaga 4

Karin Pettersson, ordförande i årets gemensamma valberedning, tackade för förtroendet hon fått samt informerade om hur valberedningens struktur sett ut detta året. Varje språkgrupp har haft sin valberedning och dess ordförande har ingått i den gemensamma valberedningen där Karin varit ordförande.

Karin presenterade valberedningens förslag, att till församlingsordförande för ett år omvälja Stephen James.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till ordförandeposten lades.

Årsmötet beslutade att omvälja Stephen James till ordförande för församlingen för en period av ett år. Beslutet var enhälligt.

§ 15 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 4

Karin Pettersson, ordförande i årets gemensamma valberedning, informerade om att tre styrelsemedlemmar meddelat att de inte ställer upp för omval. Tre nya styrelsemedlemmar behöver därför väljas. Valberedningens har även i år valt en rak lista och hon presenterade valberedningens förslag till församlingsstyrelse.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till kandidater lades.

Årsmötet valde enhälligt följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen för två år:

Barbro Ericsson nyval

Evado Arfs nyval

Lynda Eneh nyval

Claes Jonsson omval

Emma Darelid omval

Peter Dobers omval

Fram till årsmötet 2020 kvarstår Gunilla Hjelmåker, Hans-Olof Hagén, IngridÖstlund, Malin Emmoth, Mats Bernö och Roelof Hansman som ledamöter i styrelsen.

§ 16 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, samt verksamhets- granskande kommitté, bilaga 5

Årsmötet valde Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Tobias Andersson till revisorssuppleanter för ett år.

Vadgäller verksamhetsgranskande kommitté hänvisade Karin Pettersson, ordförande i den gemensamma valberedningen, till att detta är ett arbete som tar tid att komma in

i. Därför har valberedningen tillfrågat den nu sittande kommittén om de kan sitta kvar ännu ett år och samtliga har tackat ja. Därmed är valberedningens förslag att den nu sittande verksamhetsgranskande kommittén omväljes för ett år.

Det är valberedningens starka åsikt och förslag att från 2020 bör verksamhetsgranskande kommittén väljas på två år.

Årsmötet beslutade att till verksamhetsgranskande kommitté omvälja Johan Sahlén sammankallande, Jacques Lombard och Kim Skoglund för ett år.

§ 17 Val av övriga funktionärer och ledare, bilaga 5

Karin Pettersson, ordförande i den gemensamma valberedningen, informerade om namnförslagen till de tre verksamhetsråden. En justering av det föreslagna i bilaga 5 är att Monica Ahlberg inte ställer upp för omval.

Årsmötet beslutade att, med ovan nämnda justering, till de tre verksamhetsråden välja de namn och tidsperioder som föreslagits enligt bilaga.

Karin informerade vidare om namnjusteringar i tolkkommittén. Cameron Armstrong, Erin Peterson, Hannah Clarkson och Johan Sahlén utgår. Paulina Fröling tillkommer.

Årsmötet beslutade att, med ovan nämnda justeringar, till såväl verksamhetskommittéer som verksamhetsstödjande kommittéer välja de kommittéer och de namn som föreslagits enligt bilaga.

Angående församlingens grupper gjordes en justering av svenska nattvardstjänare, där Stig Robertsson utgick och Bengt Waldemarsson tillkom. Dessutom utgick Anna Walfridsson och Sven Britton som ombud till kyrkokonferensen i Jönköping. Det gör att båda suppleanterna går in som ordinarie ombud. Till ny suppleant föreslog valberedningen att välja Göran Gunner.

Årsmötet beslutade att, med ovan nämnda justering inklusive fyllnadsval för ny suppleant till kyrkokonferensen, välja de grupper och de deltagare i dessa som föreslagits enligt bilaga.

Mötesordförande tackade Karin Pettersson och alla i valberedningen för deras gedigna arbete.

§ 18 Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2020 Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att verksamhetsråden ansvarat för att ta fram förslag till nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2020 och presenterade därefter verksamhetsrådens förslag.

Årsmötet beslutade att till nomineringskommittée med uppgift att ta fram förslag till valberedning för 2020 välja Patrick Amofah sammankallande, Chinedo Deborah Oji, Young-Soon Vikström, Mi-Kyong Park, Anders Andersson och Göran Johansson.

§ 19 Rapport om pågående arbete med verksamhetsplan mot 2020, bilaga 6

Ulla Marie Gunner, församlingsföreståndare, hänvisade till den utskickade rapporten vilken är den andra rapporten utifrån verksamhetsplanen.

Hon nämnde att det varit positivt att i verksamhetsgranskande kommitténs rapport läsa att kommittén sett att församlingen arbetar enligt verksamhetsplanen. Allt är inte i mål och prioriteringar behöver göras, men mycket är på väg åt rätt håll.

Hon informerade om att från hösten 2019 ska den nya hemsidan vara på plats. Vidare rapporterade hon att styrelsens och rådens gemensamma dag i november resulterat i ett bra material att arbeta med framöver och att hon söker former för att alla under året ska kunna bidra till den nya verksamhetsplanen som församlingen ska anta 2020.

Ordföranden lämnade ordet fritt och det fanns inga frågor kring rapporten.

Årsmötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 20 Övriga ärenden, bilaga 7a, 7b

  1. Rapport från miljö- och rättvisegruppen, bilaga 7a

Anders Berndes lämnade en rapport från miljö- och rättvisegruppen som på årsmötet 2018 fick i uppdrag att gå genom församlingens miljöpolicy och församlingens bolags kapitalplaceringspolicy, i syfte att föreslå eventuella förändringar av dessa.

Församlingens miljöpolicy har inte ändrats sedan 2008. Gruppen har därför sett över policyn och tagit fram ett förslag med vissa förändringar. Gruppen har även tagit fram en handlingsplan för arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor som säkerställer att frågorna hanteras i enlighet med församlingens policys på området. Planen innehåller även ansvarsfördelning. Anders redogjorde för handlingsplanen i korta drag.

Enligt miljö- och rättvisegruppen är kyrkans kapitalsplaceringspolicy väl genomarbetad, men eftersom omvärlden förändras och kraven på ansvarstagande organisationer hela tiden blir hårdare är det lämpligt att införa årsvisa revideringar. Gruppen har gått igenom olika investeringsstrategier som hållbara organisationer kan använda sig av i arbetet och har föreslagit vissa förändringar och tillägg i församlingens bolags kapitalplaceringspolicy. Detta i syfte att ta nästa steg mot en mer hållbar förvaltning. Se bilaga 7a för de viktigaste förslagen.

Miljö- och rättvisegruppens förslag kring såväl miljöpolicyn som kapitalplaceringspolicyn kommer att skickas till styrelsen och efter bearbetning även redovisas på församlingens webbplats.

Anders avslutade med att fler medlemmar till miljö- och rättvisegruppen är varmt välkommet.

Hälsning och vision från Ove Andersson, bilaga 7b

Ove Andersson inledde sitt ärende med att, inspirerad av dagens predikan, be alla församlingsmedlemmar som han har sårat om förlåtelse.

Därefter presenterade han sin bilaga “Vision Immanuel”, med ett antal visioner och idéer för församlingen. Han önskade även att församlingens skrivna vision görs om och blir kortare, till exempel “Come as you are!”.

Ove avslutade sitt ärende med att föreslå årsmötet att styrelsen själv får bestämma ordningen på förslagslistan.

Fråga kring budget av Rune Larsson

Rune Larsson hade varit på Probitas bolagskväll och förstått att koncernens bidrag till församlingen är konstant 20 miljoner kronor. Han undrade med vilket index som bidraget sjunker och vad han som församlingsmedlem då behöver ge ytterligare för att församlingens ekonomi ska gå ihop.

Församlingsordförande Stephen James, svarade att Rune nämnt precis det som styrelsen brottas med. Vad behöver göras för att budgeten ska vara hållbar och balanserad? Frågan tas till styrelsen som återkommer med svar kring index och denna problematik.

§ 21 Avslutning

Mötesordföranden lämnade över ordet till församlingsordförande Stephen James. Stephen tackade alla som kommit till mötet och visat sitt engagemang, samt alla frivilliga, volontära krafter som ställer upp i församlingens varierade verksamheter och olika behov. Därefter kallade han fram de avgående styrelseledamöterna och avtackade dem med blommor.

Stephen tackade även presidiet och förklarade årsmötet 2019 avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Dan Svanell, ordförande, Chinedo Deborah Oji, vice ordförande, Agnetha Dalemark och Karin Sandström, justerare

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan. Kontakta expeditionen om du vill se någon särskild bilaga.