Protokoll fört vid församlingsmöte 24 februari 2019

Närvarande: ca 42 församlingsmedlemmar 

§ 1  Inledning & öppnande

Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna med att berätta att det just idag, den 24 februari 2019, är 45 år sedan Immanuelskyrkan invigdes. 

§ 2 Val av sekreterare

Cathrin Sjöström valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare

Karin Sandström och Brenda Taylor valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av ombud till årsmöten och konferenser

Karin Pettersson, ordförande för den gemensamma valberedningen, repeterade vilka som ingår i valberedningen (se protokoll från församlingsmötet 7 oktober 2018), varefter hon övergick till att presentera valberedningens förslagen till ombud för årsmöten och konferenser. 

   Stockholms frikyrkoråd 

Pastor Anna Berndes

Hela Människan i Stockholms län 

Anna-Carin Stenbäck

Monica Ahlberg

Sociala Missionen 

Anders Segersson

Chung-Soon Yoon

Egle Ampah Korsah

Johannes Nilsson

Stefan Nilszén 

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd

Johnny Jonsson

Ombud Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping

Dan Svanell (sammankallande)

Anna Walfridsson

Johnny Jonsson

Jonas Gustafsson

Kerstin Gustafsson 

Kjell Walfridsson 

Mikael Ivarsson

Mirjam Olsson 

Sven Britton

Ulla Marie Gunner 

Suppleanter till Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping 

2 vakanta platser, fyllnadsval senare. 

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6  Ny matrikel 

Det finns inom någon vecka en ny matrikel över församlingens medlemmar. Den har ett nytt format och kommer att tryckas i huset allt efter behov (print on demand). Dels blir detta mer miljövänligt och dels är det säkrare ur perspektivet med den nya GDPR-lagstiftningen. 

Den som vill ha en ny matrikel skriver sitt namn på en lista som cirkulerades i församlingsmötet och därefter kommer att finnas i informationsdisken. Matrikeln kostar 40 kr vilket lättast betalas via Swish eller bankgiro/postgiro. Vill en medlem ha den hemskickad tillkommer en portokostnad om 30 kr. Kontakta i så fall församlingssekreteraren, helst via mail. 

Det påmindes också om vikten av att uppdatera sina telefonnummer när dessa ändras. Detta sker inte automatiskt via Skatteverket utan behöver göras av respektive medlem. 

§ 7 Församlingsmöten och Årsmöte

Söndag den 7 april kl 13.00 är det förberedande möte inför årsmötet. Då sker intervjuer av styrelseledamöter och ordförande och då finns även frågestationer för olika ämnen såsom budget och verksamhet. 

Samma dag invigs utställningen “Faces of Immanuel, en fotoutställning av Marco Helles som pågår fram till 5 maj 2019. 

Söndag den 28 april kl 13.00 är det församlingens årsmöte. Det blir samma upplägg för mötet som förra året. 

Onsdag den 8 maj kl 18.30 träffas ombuden till kyrkokonferensen och alla övriga som är intresserade för att tillsammans bereda frågorna. 

§ 8  Information

  1. Verksamheten

Fasteandakterna inleds på askonsdagen, 6 mars. Därefter är det andakt med nattvard varje onsdag hela fastan fram till stilla veckan. Andakterna är i stora kyrksalen med olika stationer. Årets tema från Equmeniakyrkan är klimatfasta, vilket kommer att uppmärksammas i andakterna.

  1. Personal

Christina Lindén är anställd på 80% som strategisk kommunikatör och grafisk formgivare. 

Isak Wang är anställd på 50% som IT-support. 

Jacob Molander lämnar sin tjänst den 1 mars 2019 för frilansuppdrag, främst inom musik. 

Bibbie Ydrefors har anställts på 20% under våren för att, medan lösningar söks, täcka upp en del av vakansen inom diakonin. 

§9 Övriga frågor

Fråga ställdes utifrån det frukostsamtal som varit den 16 mars i den svenska språkgruppen. Samtal fördes då om möten över generationer och frågan ställdes nu om det finns någon pågående diskussion kring frågan, någon process och tidsplan. 

Ordföranden svarade att Jonas Gustafsson, ordförande i svenska verksamhetsrådet, besökt församlingsstyrelsens möte 21 februari och bland annat berört just detta. Rådet för i nuläget många samtal för att få ett bättre grepp om vilka man är och vart man är på väg i den svenska språkgruppen. Så process är igång men någon uttalad tidsplan är inte kommunicerad i nuläget. 

§10 AvslutningUlla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden avslutade mötet.