Rapport från styrelsen 7 juni 2018

• Mötet inleddes med bön.

• Därefter gav Claes-Göran Ydrefors en rapport från Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle, som ägde rum 10 – 12 maj 2018:

Konferensen hade sex hundra ombud från två hundra åttiosju församlingar. Ca åtta hundra personer närvarade under konferensdagarna.

Immanuelskyrkan skickade tio ombud till Gävle.

Konferensen arbetade enligt konsensusmetoden (se Immanuel.se för mera information om detta!).

Det rådde stor aktivitet på samtalstorget kring den klimatmotion vår församling skickat in. Motionen fick ett bra genomslag. Det beslutades bl a att nästa års kyrkokonferens i Jönköping ska bli ”klimatsmart”.

Det blev stor diskussion om kyrkans budget till det internationella arbetet. Det faktum att kyrkans kommunikationsavdelning nu flyttas till Göteborg väckte en del frågor.

Sju diakoner och elva pastorer ordinerades och sändes ut i tjänst.

• Hanna Peterson har anställts på tjugo procent året ut för att leda ett projekt om församlingens digitala kommunikation. Projektet vill ta ett helhetsgrepp om den digitala kommunikationen och titta på strategier för detta. Det handlar om val av kanaler, budskap, redesign av hemsidan, ev. appar, sociala medier… Allt baseras på befintliga dokument som kommunikationspolicy, verksamhetsplan, den nulägesanalys som nu görs i enkätform. 

Gruppen tittar också på församlingens nyhetsbrev och tidning. Hur ska dessa användas i framtiden? Och vad blir rollen för ny kommunikatör, som efterträder nuvarande i februari 2019?

Sommaren ägnar gruppen främst åt två frågor:

HUR når församlingen ut med evangeliet till alla samt att specificera en redesign av hemsidan.

Det arbete Hanna Peterson och ”hennes” grupp nu gör lämnas över till tillträdande ny kommunikatör i februari 2019.

• Ekonomiutskottet rapporterade att församlingens ekonomi i princip är i fas. I och med juni månad kommer vi att vara ikapp. Missionsverksamhetens resultat motsvarar budget.

• Det nybildade kommunikations- och insamlingsutskottet bemannades med Peter Dobers, Hans-Olof Hagén och Gunilla Hjelmåker. Utskottet gavs också möjlighet att konsultera rådgivare utanför styrelsen samt att adjungera församlingens kommunikatör.

• Personalutskottet rapporterade att det kommer att finnas underlag för rapport efter utskottets nästa möte, kommande vecka.

• Också Probitas styrelse möts kommande vecka, rapport följer.

• Ulla Marie Gunner fick styrelsens stöd att söka projektbidrag hos Equmeniakyrkan för arbete med den nystartade portugisisktalande gruppen. Denna grupp inkluderar idag ett tjugofemtal vuxna och ett tiotal barn.

• Samtal fördes om församlingens årsberättelse, dess form och användningsområde. Beslutades att administrative chefen, Mats Engen, och församlingens föreståndare Ulla Marie Gunner tar fram förslag till en enklare version av denna produkt.

• Under hösten (datum ännu ej fastställt) möts styrelsen och verksamhetsråden. Detta för att lära känna varandra, utbyta information samt som en del av planering framåt.

• Beslutades att hålla församlingsmöte den 19 augusti. Huvudärende blir information om svensk verksamhetsledare. Församlingsbrev skickas ut före sommaren.

• Ordförande, församlingsföreståndare och administrativ chef rapporterade från sina resp. arbetsområden.

• Beslutades också att komplettera nomineringskommittén, vars uppgift är att utse valberedning, med Patric Amofa, Ann-Margret Bergman och Kristoffer Ristima.

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 augusti.