Rapport från styrelsen 27 september 2018

• Administrativ chef rapporterade att intäkterna i stort är i fas med budget.

Finansnettot är i fas och resultatet i sin ordning. Placeringsportföljen har ökat, orealiserat resultat på 3 miljoner kronor – detta saknar dock värde, förrän det realiseras.

Sammantaget i de olika församlingsgrupperna ligger också gåvor och kollekter kring budget, till och med något över. Men, ett arbete behöver göras i den svenska gruppen, som, om man isolerar den, ligger under budget, jämfört med föregående år.

Det pågår just nu en ekonomisk översyn av församlingens musikskola. Det är, sedan tidigare, beslutat att den ska vara ekonomiskt självbärande, utöver de två 25 procentiga tjänster (rektor och administratör) som församlingen bekostar.

På intäktssidan beräknas en ökning med ca två hundra tusen kronor. I styrelsen poängterades att lösningen på ekonomiska bekymmer idag inte ligger i ett större uttag ur Probitas koncernen. En enig styrelse konstaterade att ”först måste vi besluta om vad vi vill vara, därefter hur detta ska finansieras”.

• Kommunikations- och insamlingsutskottet rapporterade om förestående kyrkoavgifts kampanj, om ett möte med projektet för digital kommunikation och om diakoni som insamlingens fokusområde i november månad.
Swish som givandesätt kommer att märkas tydligt, i samband med att swishnumret kommer på display i samband med kollekten i gudstjänsten.
Utskottet möter församlingens ledningsgrupp och pastorer den 3 oktober.

• Personalutskottet arbetar nu med rekrytering av strategisk kommunikatör.
Samtal förs med svenska verksamhetsrådet om rekrytering av verksamhetsledare.
Internationella gruppen väntar på besked om när Malindi Pretorius, ny musikansvarig, kan vara på plats.
Informerades om att generella löneökningen detta år ligger på två procent.

• Claes Jonsson presenterade sina tankar kring ”Immanuel 2.0”. Tankar som sammanfattas i ett långsiktigt projekt att utveckla Immanuel att vara relevant för den moderna storstadsmäniskan. Detta berör främst den svenska språkgruppen, som i viss mån har stagnerat. Claes ser en framtid av blomstrande gudstjänstliv, generationer tillsammans, en angelägen citykyrka med ett viktigt uppdrag .

Ulla Marie Gunner rapporterade från samtal med svenska verksamhetsrådet. Det pågår en inventering i rådet av dagsläget. Vi vet idag att på tio år har svenska 11-gudstjänsten minskat med 26 procent och gudstjänsten klockan 16 har mer än halverats. Detta är bekymmersamt men har det goda med sig att människor har börjat längta efter något nytt. Samtal kommer att föras i hela den svenska gruppen om vision och framtid.

De två föregående punkterna diskuterades tillsammans och styrelsen beslutade att be Claes Jonsson och Ulla Marie Gunner att gemensamt, och till nästa styrelsemöte, formulera hur vi kan gå vidare i denna angelägna fråga. Hur kan en inledande studie läggas upp? Hur håller vi balansen mellan operativ verksamhet och projekt? Vad blir nästa steg?

• Mats Engen meddelade att en analys av musikskolans utveckling under de senaste åren är på gång. Det ser ut som att problemet just nu ligger i beläggning kontra personalkostnader – musikskolan har inte maximalt elevantal.
Analysen går vidare och målet är en balanserad budget för musikskolan år 2019.

• Som svar på ett brev från SIRA, Swedish Internationel Relief Association, ombads Stephen James och Ulla Marie Gunner att meddela att Immanuelskyrkans församling också fortsättningsvis kommer att bidra med årliga 50 000 kronor.

• Mats Engen presenterade Team Engine, en styrelseplattform som har köpts in av Probitas och dit Immanuelskyrkans styrelse kostnadsfritt kan ansluta sig. Plattformen samlar allt styrelsematerial och ger en ökad säkerhet jämfört med nuvarande mailhantering.
Styrelsen beslutade att anta erbjudandet ovan!

• Föreståndaren rapporterade om ”Uppdrag Kongo”. Bokrelease kommer att ske i kyrkan den 4 oktober.

”Panvel Run”, ett stödevent till vår indiska systerkyrka, har framgångsrikt ägt rum i Humlegården. Resultatet beräknas bli mycket gott, men än vet vi inte exakt hur stor den sponsrade summan är.

• Rapport från Probitas styrelse:
Det pågår en idédiskussion om säkerhet och avkastning och prioritering däremellan.
Det finns också tankar på att möjligen expandera utanför innerstaden.

• Rapport från Equmenia:
Verksamheten rullar på som den ska. Däremot har styrelsearbetet legat nere en tid på grund av sjukdom. Men inom ett par veckors tid återupptas det och det finns all anledning att se ljust på det fortsatta arbetet inom equmeniaföreningen i Immanuel.

• Församlingsmötet den 7 oktober väljer valberedning. En gemensam valberedning kommer att väljas för helheten av det svenska arbetet.

Vidare kommer församlingsmötet att få en ekonomirapport och en sju minuter lång film om vaktmästeriet i Immanuel.