Rapport från styrelsen 22 november 2018

• Eftersom Equmeniaföreningens representant inte kunde delta i möte hade styrelsen fått en kort film som hälsning och rapport. Här visades hur föreningens styrelse möttes i kyrkans lokal ”Lilla Sport” och på samtalsagendan fanns scouting, en diskussion om medlemsavgifter, föreningens årsmöte 10 mars 2019 samt förhoppningar om att anordna ett skidläger 2020.

Budgetförslag 2019. Ett förslag till budget för 2019 presenterades. Styrelsen fastslog på nytt att verksamhetsplanen styr budgeten. Huvudfrågan är vad vill vi göra som församling? I det prioriteringsarbete som en budgetberedning innebär är det A och O att ha kontroll över fasta utgifter.

• Budgetförslaget som presenterades ligger över tidigare diskuterade siffror. Detta beroende på pågående arbete med församlingens webb samt planerade renoveringsarbeten i Waldenströmssalen.
IT är en för närvarande tung verksamhetskostnad. Men med de investeringar som nu görs menar styrelsen att kostnaderna på sikt kommer att sjunka.
På intäktssidan tror och arbetar vi på ett ökat offrande som, tillsammans med andra åtgärder ska föra församlingen till en budget i balans år 2020.
Styrelsens medskick till ledningsgruppen blev – gör allt ni kan för att vara restriktiva i det budgetarbete som pågår fram till att beslut tas om budget i nästa styrelsemöte den 12 december.

• Projektet ”Immanuel 2.0” är ett föreslaget genomgående och långsiktigt arbete för att blåsa nytt liv i Immanuelskyrkans församling, framför allt den svenska delen, som idag upplever något av en stagnation och har en demografisk uppbyggnad där den s.k. ”mellangenerationen” samt barn och ungdomar saknas.
Immanuel 2.0 beskrevs av Claes Jonsson, i ett första skede till projektplan, som en investering i den process som kan göra församlingen till en växande församling, till både antal och innehåll.
Projektet bör inledas med en nulägesanalys, både internt och externt. Det ska inte belasta ordinarie verksamhet, inte heller driftsoperativa pengar.
Diskussion följde på Claes Jonssons introduktion. Bland annat handlade den om vikten av en låg medelålder i projektgruppen, men också vikten av att äldre stöttar och hejar på.
Viktigt också att involvera församlingen och att ytterligare förstärka den intentionen i projektbeskrivning. Den teologiska och andliga dimensionen bör också framgå tydligt i projektplanen. Framför allt när det gäller frågan ”hur bygger man församling?”

Hur går detta ärende vidare?
Verksamhetsråden kontaktas och ger sin input. Därefter revideras projektplanen och givna synpunkter införlivas. Därefter fattas ev. beslut i styrelsen, om budget och finansiering samt om projektgrupp.

• Styrelsen beslutade att en motion från årsmötet om hantering av Probitas lägenheter är besvarad i och med den text som nu återfinns på församlingens hemsida.

• Rapporter
Kommunikations- och insamlingsutskottet: Höstens kyrkoavgiftskampanj är avslutad och vi noterar ett trettiotal nya givare, plus de som anmält sig till systemet digitalt. Det exakta antalet nya givare får vi från Equmeniakyrkan i slutet av januari. Som vanligt rådde stor aktivitet i internationella gruppen och det är glädjande att notera att det i portugisiskt/spansktalande gruppen finns många nya givare.

Personalutskottet: Rapporterade om att det i dagsläget finns 13 ansökningar till de två kommunikatörstjänsterna. En del av dessa är ansökningar där man gärna kombinerar de båda tjänsterna. PU arbetar också med att utforma profil för tjänsten som ledande pastor för den svenska verksamheten. Eftersom en interimslösning redan finns vill PU kunna ta den tid som behövs för att hitta rätt i den här frågan.

• Samtalsdagen styrelse/verksamhetsråd: Rapport kommer!

Nästa styrelsemöte hålls den 12 december, 2018. I detta möte beslutas om budget för 2019.

Församlingsmöte hålls den 13 januari, den 24 februari samt den 7 april 2019.