Rapport från styrelsen 18 januari 2018

Rapporter: Ordföranden konstaterade med glädje att det hos Internationella gruppen fanns ett ”rekryteringsbord”, som valberedningen arrangerade i anslutning till gudstjänsten den 14 januari. Ett bord där intresserade kunde få information och också kandidera till de förtroendeuppdrag som väljs på årsmötet den 22 april. Samma söndag aviserades att Marco Helles inte ställer upp för omval som församlingens ordförande.

Ulla Marie Gunner rapporterade att söndagen den 21 januari håller den portugisiskt/spansktalande gruppen gudstjänst i Immanuelskyrkans kapell. Dessa gudstjänster kommer att fortsätta under våren. 
Ulla Marie Gunner har också i ett möte med Trygghetsrådet samtalat om kompetens- och verksamhetsutveckling.
 Rapporterades också att det finns flera sökanden, både till musikertjänsten i Internationella gruppen och till den utlysta diakontjänsten. 


GDPR är ett nytt regelverk gällande register och sekretesser som ska stärka integritetsskyddet och som församlingen nu måste anpassa sig till. Församlingens digitala arbetsverktyg ”Aveny” måste kompletteras och personalen måste utbildas. Detta kommer att kräva stora resurser. För att underlätta arbetet har en GDPR-grupp bildats i koncernen och Probitas arbetar på att engagera en jurist, till stöd i denna fråga.

En liten arbetsgrupp, bestående av Margoth Sonnebo och Hans-Olof Hagén har tittat vidare på verksamheten på Löjtnantsgatan i anslutning till den utredning som tidigare gjorts. Arbetsgruppen vill ha som målsättning att prioritera yngre ( d v s -65år) hyresgäster vid uthyrning av lägenheter. Styrelsen tar upp frågan vid kommande sammanträde.

Equmenia Immanuel Stockholm rapporterade att man nu förbereder sitt årsmöte och att valberedningen är igång med sitt arbete. SMU-föreningen kommer att läggas ner på kommande årsmöte och församlingsstyrelsen beslutade att SMU:s tillgångar tillfaller Equmenia Immanuel Stockholm. Vidare rapporterades att kommunikationsarbetet kommer att drivas i enlighet med församlingens kommunikationspolicy och strategi. Equmeniaföreningen kommer dock att starta ett eget instagramkonto.

Det finns idag inte någon utsmyckningsgrupp, med ansvar för kyrksal och kyrktorg. En sådan grupp bör ha kompetens att ta ett helhetsgrepp på området och arbeta tillsammans med ledningsgruppen. Tills annat beslut fattas i frågan handhas uppgifterna av ledningsgruppen.

Julmarknadens intäkter fördelas varje år efter en antagen princip: två tredjedelar går till våra vänförsamligar och en tredjedel till stöd för Equmeniakyrkans internationella mission. Frågan har rests om också Diakonia ska vara mottagare av en del av julmarknadsintäkterna, men styrelsen beslutade att den antagna principen ska fortsätta gälla.

Kommunikationsutskottet har bedömt den skyltning som finns på kyrkans fasader som otillräcklig och att detta gör kyrkobyggnaden anonym för förbipasserande. Styrelsen gav nu ledningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med detta, efter förslag som finns utarbetade från 2012, och återkomma med rapport/förslag till styrelsemötet i maj.

Församlingens miljö- och rättvisegrupp har skickat en motion om klimat till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2018. Motionärerna vill att församlingen ställer sig bakom motionen. Styrelsen är generellt positiv till motionens andemening när det gäller församlingens policies och att församlingen också ska agera konsekvent och klimartsmart. Men det finns ekonomiska faktorer med i att-satserna, som måste analyseras, så att resurser inte tas från stödet till församlingsarbetet. Den analysen och fortsatt process lämnas till motionärerna för att senare, eventuellt, diskuteras på ombudsmöte före konferensen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 februari.