Rapport från styrelsen 17 maj 2018

• Styrelsemötet den 17 maj var den nya styrelsens första. Ordföranden, Stephen James, hälsade välkommen och uttalade sin förväntan och förhoppning om ett gott styrelseklimat och ett fruktbart samarbete för kommande mandatperiod.

• Församlingsföreståndaren, Ulla Marie Gunner, utlovade återrapportering från Kyrkokonferens 2018 i nästa möte, den 7 juni.

• Församlingens nye administrative chef, Mats Engen, presenterade sig och sin bakgrund som ledare inom näringslivet. Han har arbetat i olika kapaciteter inom ekonomi, administration, HR och IT. Han har en bakgrund inom idrotten och ser en viktig roll som coach för medarbetare. 

Styrelsen välkomnade Mats Engen.

• Den skrift, som styrelsen beställt, om församlingens missionsverksamhet är nu under färdigställande av red. Görel Byström Janarv. Texterna är klara och skriften kommer att utges på Votum förlag i början av oktober 2018. Boken ger olika perspektiv på mission och den kommer att tryckas i fem hundra exemplar. Försäljningspriset är ännu inte fastställt.

• Tobias Olsson rapporterade att Equmeniaföreningen mål är ett övergripande ansvar för församlingens barn- och ungdomsarbete. Föreningen är nu ett år gammal och det inledande formella arbetet avklarat. ”Dags att bli praktisk och verkligen bidra”. I planerna ligger att starta en scoutkår, till hösten 2018.

• Rapport från Ekonomiutskottet: Läget är OK, men intäktssidan måste stärkas. Börsen går inte upp, personalkostnader ligger nära taket, insamlingarna i den svenska gudstjänstgruppen ser inte lika bra ut som i övriga grupper.

• Personalutskottet rapporterade att rekrytering av musikertjänsten i Internationella gruppen nu är tillsatt. Församlingens nya medarbetare heter Melindi Pretorius, Melindi är 27 år gammal och är musiklärare från Durban, Sydafrika.

Det pågår också rekrytering av ledande pastor för den svenska språkgruppen.

• Förslag att omvandla Kommunikationsutskottet till ett Kommunikations- och insamlingsutskott. Detta för att lyfta fram insamlingsarbetet, kommunicera behov och resultat och ytterligare motivera till gemensamt ansvar för gemensamma beslut.

Riktlinjer för bemanning av utskottet samt hur utskottet ska arbeta presenteras och diskuteras vid nästa styrelsemöte

• Verksamhets – och organisationsutskottet löstes upp och det beslutades att ärenden inom detta område behandlas av grupper, tillsatta ad hoc.

• Utvärdering av församlingens årsmöte: styrelsen konstaterade att de nya formerna för årsmötet varit bra, men kräver finslipning. Årsmötet blev för långt, trots ”förmöten”. Samtidigt poängterades att årsmötet är ett öppet forum, inte bara ett tillfälle att klubba igenom redan tagna beslut. Utvärderingen fortsätter i Demokrati – och delaktighetsgruppen.

• Diskussion om Löjtnantsgården utifrån förslag från Hans-Olof Hagén: Vad vill församlingen med den diakonala verksamheten på Löjtnantsgården? Förutsättningarna för arbetet har förändrats – vi har inte samma kontroll längre på vilka de boende är. Diskussionen fortsätter på kommande möten.

• GDPR Policy : Styrelsen beslutade godkänna de förslag till skrivningar som församlingens kansli utarbetat gällande skydd och integritet av personuppgifter, enligt den EU-lagstiftning som börjar gälla den 25 maj. Den nya lagstiftningen gäller handhavande av personuppgifter för vuxna, samt för barn (under 15 år).

Dokumenten i den här frågan återfinns på församlingens hemsida.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 juni.