Rapport från styrelsen 12 december 2018

• Pastor Ivani Ahlberg var inbjuden till mötet för att informera om bakgrund och pågående arbete i den nystartade portugisiskt/spansktalande gudstjänst-gruppen IG3.
Verksamheten riktar sig till alla portugisiskt/spansktalande i Stockholm och samlar ca 15 personer varje söndag till gudstjänst. Utöver dessa omfattar verksamheten också ett trettiotal vuxna i bl.a. ett språkcafé. Gruppen följer kyrkoåret och Equmeniakyrkans teologi och relaterar till Immanuels svensktalande grupp. Projektet beskrivs som ett integrations-och evangelisationsprojekt.
Det pågår ett regelbundet kontaktskapande med portugisiskt/spansktalande i Stockholmsområdet. Pastor Ahlberg avslutade:
– Ni har tagit emot oss – omfamna oss också!

• Mötets huvudpunkt var beslut om budget för budgetåret 2019. I föreslagen budget ingår bl.a. följande:
På intäktssidan förväntas gåvor och kollekter öka med 650 tkr. Testamentsintäkter budgeteras inte – denna gåvoform förefaller inte längre möjlig att förvänta.
På kostnadssidan är, som varje år, personalkostnaderna största post. Utöver dessa finns ett par poster som står ut: kostnader för framtagande och implementering av församlingens nya hemsida samt för renovering av Waldenströmsalen.
Efter diskussioner kring budgetförslaget och det faktum att kommande års budget är underfinansierad med 666 tkr fattade styrelsen sitt beslut att anta förslaget samt betonade vikten av att nästkommande budget, för 2020, är i balans.

• Den 10 november träffades församlingens tre verksamhetsråd och styrelse till gemensam samtalsdag, en fortsättning av vårt gemensamma arbete genom dialog. Emma Darelid har sammanställt materialet från dagen. Hon säger:
– Detta är inte en process utan en resurs för oss alla som vi vill ska påverka den situation församlingen står i.

Det framkom att de olika gudstjänstgrupperna delar erfarenheter när det gäller trender, utmaningar och möjligheter. Skillnader mellan grupperna ligger främst i hur grupperna organiseras. Flera likheter och skillnader mellan grupperna identifierades liksom aktiviteter och prioriteringar för att uppfylla nuvarande verksamhetsplan. Tankar inför kommande verksamhetsplan stod också på agendan och det är angeläget att dessa vävs ihop med arbetet med kommande verksamhetsplan.

• Styrelsen fick halvtidsrapport från gruppen som arbetar med att se över församlingens relation till Löjtnantsgatan/gården, äldreboendet 55+, vårdboendet och studentboendet. Tre frågor i det fortsatta arbetet med relationen mellan Löjtnantsgatan/gården och Immanuelskyrkans församling utreds:
1. Ska Löjtnantsgården göras till ett profilboende, ett vårdboende för församlingens medlemmar?
2. Församlingens uppdrag till Probitas, en kravspecifikation, hur ska vården se ut?
3. Boföreningens framtid.

Styrelsen beslutade att översynen av verksamheten på Löjtnantsgatan/gården ska fortsätta och att gruppen återkommer med slutrapport.

• Från församlingens Equmeniaförening, EIS, meddelade ordförande Tobias att ett styrelsemöte ägt rum den 10 december. Då planerade man årsmötet, som äger rum den 10 mars. I övrigt diskuterades ett uppstartmöte för scoutledare, för att kunna starta scoutverksamhet under våren. EIS letar kårchef och är tacksamma för förslag.

• Ekonomirapporten visar på positiva utfall från både missionsverksamheten och finanssidan såväl som från vårdbolaget.

• Kommunikations- och insamlingsutskottet redogjorde för vårens två satsningar på insamlingsområdet, barn, tonår, unga vuxna, familj samt, senare under våren, automatiska överföringar till församlingen för att underlätta för givaren och för att långsiktigt och regelbundet säkra församlingens intäkter.

• Personalutskottet rapporterade om pågående process att anställa strategisk kommunikatör och grafisk designer. Mer om detta kommer att rapporteras till församlingen på församlingsmöte den 13 januari.

• Föreståndaren rapporterade om avtackning av Claes-Göran Ydrefors samt om julmarknaden, som också i år drog mycket folk till kyrkan.

• Rapport från Probitas styrelse togs emot som sammanfattade ett bra år med en hel del spännande utvecklingsarbete att se fram emot under kommande året.• Nästa församlingsmöte äger rum den 13 januari. Årsmötet den 28 april.