Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 22 april 2018, kl 13.00

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 170 medlemmar vid start, 145 efter lunch och ca 105 mot slutet.

Simultantolkar: Johan Ahlberg, Fredrik Kinell

§ 1 Inledning

Församlingens ordförande, Marco Helles, hälsade de närvarande välkomna. Han inledde med några personliga ord om sin tid i styrelsen och tackade för det förtroende han fått från församlingen under alla år. Han skickade med tre utmaningar till församlingen.

Brobyggande – bridging

Alla församlingsmedlemmars ansvar att bygga broar mellan församlingens olika öar. Broar till relation, närhet, gemenskap, delaktighet, synlighet, vänskap, till ett vi. Särskilt ansvar vilar på styrelsen och verksamhetsråden, att underlätta rörelser i församlingen och skapa arenor där vi möts.

Sammanbindande – bonding

Utmaningen att vilja mer än broar och strukturer. Att aktivt vilja röra sig över broarna till en annan ö i Immanuelskyrkan, intressera sig för andra, ta sig över till andra sidan och bry sig om varandra. Att släppa vi- och demtänkande och se att vi alla är syskon.

Uppbyggande – building

Allas vår uppgift att bygga upp och stödja människor, från barnaålder och genom livet i dess olika faser och utmaningar. Livserfarenhet kan användas som mentorskap, visdom till att hantera svårigheter, talanger användas till upplevelser. Att oavsett personens eller familjens situation finnas till och stödja så att människor byggs upp i sin relation till Gud och till varandra.

Därefter kallade Marco fram VD för församlingens bolag; Probitas, Hotell Birger Jarl och Immanuelskyrkans Vård och tackade dem för deras insatser med varsin blombukett.

All närvarande personal i Immanuelskyrkan kallades fram och tackades för sina värdefulla insatser med en blomma var. Dessutom avtackades Leif Björk och Anette Engkvist som efter långa anställningar nu lämnar sina tjänster.

Därefter förklarade Marco Helles årsmötet öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning

Inga övriga frågor anmäldes.

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att för mötet välja Karin Pettersson till ordförande och Mark Tatlow till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet

Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Ture Thorgren sammankallande, Anna-Karin Persson Stenbeck, Glyn Taylor, Gunilla Herlitz, Paulina Fröling, Peter Eriksson och Rachel Norborg Jerkeby.

Årsmötet beslutade att välja Agnetha Dalemark och Juhyung Kim till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen, bilaga 1

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Pastor Claes-Göran Ydrefors, även vice församlingsföreståndare, betonade att Immanuelskyrkan är privilegierad som får finnas i så många sammanhang. Församlingen är genom sin öppenhet och generositet mångfald i aktion och det finns många berättelser att berätta. Han nämnde även att församlingen samverkar med flera andra organisationer och församlingar vilket gör att vi når ut längre. Ett par exempel är övernattningarna som ordnas i lokalerna när det blir för kallt på vintern och att konfirmandarbetet är ett samarbete med ett antal andra Equmeniaförsamlingar.

Se även Årsredovisning 2017, bilaga 1, sid 5-19.

Claes-Göran riktade ett särskilt tack för trohet, kärlek och bidrag på olika sätt till alla frivilliga som gör församlingens verksamheter möjliga. Han avslutade med att i tacksamhet nämna de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön.

Ordförande lämnade ordet fritt. Det fanns inga frågor kring verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Verksamhetsgranskande kommittén, bilaga 2

Karin Sandström, sammankallande i verksamhetsgranskande kommittén, avlade rapport från kommitténs allra första granskning. Hon konstaterade att det behöver få ta tid, kanske flera år, för att hitta formen för hur granskning av verksamheten bör göras.

Kommittén har följt upp verksamhetsplanen och bedömer att ambitionen för vad som skulle ske under 2017 nog varit något för hög. Vidare uppmanar kommittén styrelsen och verksamhetsråden att samtala mera med varandra, dela mera med varandra och bygga vidare tillsammans. Styrelsen och verksamhetsråden uppmanades även att dela sina aktiviteter och beslut med hela församlingen.

§ 8 Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1 och 3

Anette Engkvist, administrativ chef, gick igenom Immanuelskyrkans ekonomiska utfall 2017. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2017, bilaga 1 sid 26-55.

Detta var första gången som församlingens ekonomi gick att presentera utifrån den nya bokföringsstrukturen. Omläggningen som gjordes inför räkenskapsåret 2017 gör att det nu går att se resultaten för olika verksamhetsområden i ett ekonomiskt helhetsperspektiv.

Församlingens resultat för 2017 är plus 400 tkr, tack vare att värdepappersportföljen gett en avkastning över budget.

Församlingens största kostnader är personalkostnader, verksamhetskostnader och lokalkostnader. Anette visade en bild med staplar från årsredovisningen sid 22 som visar en jämförelse av intäkter och kostnader. Hon konstaterade ännu en gång att församlingens kostnader inte kan fortsätta att öka på det sätt som hittills skett. Församlingen behöver jobba för att sänka kostnaderna rejält och öka offrandet rejält. Det är önskvärt att offrandet ökar med 250 tkr redan nu under 2018.

Då detta var Anettes sista årsmöte som administrativ chef ville hon specifikt skicka med församlingen att ha Jesus i fokus, även när det gäller ekonomin.

Ordförande lämnade ordet fritt. Det fanns inga frågor kring redogörelsen.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse, bilaga 1

Jonas Grahn, auktoriserad revisor, hänvisade till årsredovisningen sid 56-58. Han riktade även ett särskilt tack till administrativ chef Anette Engkvist för hennes insatser genom åren och deras goda samarbete.

För 2017 har revisorerna inga särskilda upplysningar eller anmärkningar. Jonas läste de två satserna ur revisionsberättelsen och tillstyrkte att församlingen godkänner resultat- och balansräkningen för 2017. Revisorerna har även granskat församlingsstyrelsens förvaltning och tillstyrker att församlingen beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultaträkning för år 2017 samt balansräkning per den 31

december 2017

Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för 2017 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2017.

§ 11 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2017 års förvaltning

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, församlingsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Ordförande lämnade ordet till Stephen James, vice ordförande i församlingsstyrelsen som med blommor avtackade avgående styrelseledamöter och särskilt avgående styrelseordförande Marco Helles för hans trogna insatser i styrelsen under många år, varav de senaste tre åren som församlingens ordförande.

§ 12 Information om Immanuel Senior, bilaga 1

Immanuel Seniors ordförande Rachel Norborg Jerkeby informerade om Immanuel Senior som är en aktiv verksamhet inom församlingen, men bokföringsmässigt ligger den som en egen enhet, utanför församlingens ekonomi. Se årsredovisningen, bilaga 1 sid 14, 59-60.

Immanuel Seniors träffar sker under 40 tisdagar varje år med ett mycket brett program. På dessa tisdagar kommer ca 100 deltagare varje gång. Dessutom anordnas kulturvandringar samt kortare och längre resor. Immanuel Senior har ca 300 medlemmar varav 40% är församlingsmedlemmar, så föreningen når ut.

Rachel hälsade särskilt till alla församlingens medlemmar som inte ännu uppnått rätt ålder att de har något att se fram emot. Välkomna med, senare i livet.

§ 13 Information om Equmenia Immanuel Stockholm (EIS)

Tobias Olsson, ordförande i ungdomsföreningen Equmenia Immanuel Stockholm (EIS) inledde med några ord om det stora barn- och ungdomsarbete som finns i Immanuelskyrkan och nämnde särskilt att det inte skulle fungera utan alla ledare som ställer upp.

Tobias informerade om föreningens nya styrelse och om föreningens vision “Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”. Han nämnde även föreningens riktlinjer för 2018. All barn- och ungdomsverksamhet i församlingen får vara en del av EIS, vilket då också blir en del av Equmenia (Equmeniakyrkans barn- och ungdomsförbund).

§ 14 Godkännande av SMU-föreningens avslut

Tobias Olsson redogjorde för bakgrunden till varför församlingens SMU-förening, SMU i Immanuelskyrkan, Stockholm, behöver avslutas.

Årsmötet beslutade att godkänna upplösningen av föreningen SMU i Immanuelskyrkan, Stockholm.

§ 15 Val av församlingsordförande för ett år, bilaga 4

Kjell Walfridsson, ordförande i årets valberedning, presenterade och tackade årets gemensamma och lokala valberedningar för gediget arbete. Därefter presenterade han valberedningens förslag, att till ny församlingsordförande välja Stephen James.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till ordförandeposten lades.

Årsmötet beslutade att välja Stephen James till ordförande för församlingen för en period av ett år.

§ 16 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 4

Kjell Walfridsson, ordförande i årets valberedning, presenterade valberedningens förslag till församlingsstyrelse.

Ordföranden lämnade ordet fritt.

I ett yttrande lämnades kritik till att valberedningen även i år lämnar rak lista som förslag. Vidare att i sann demokratisk anda så bör valberedningen presentera en lista med överskjutande namn och att det ingår i demokratiska val att någon förlorar.

Kjell svarade att demokratiaspekten tillgodosetts i år genom att valberedningen presenterade sitt förslag redan vid kyrkkaffet söndag 8 april. Detta gav medlemmar möjligheten att kunna presentera alternativa förslag och samla stöd för dessa. Valberedningens förslag till styrelse är de kandidater som valberedningen ansett utgöra det bästa teamet för att kunna fullgöra styrelsens samlade ansvarsområden på bästa sätt. Det skulle bli svårt i ett sådant läge om valberedningen presenterade alternativa förslag som de upplever inte skulle bli lika bra.

Fråga ställdes om hur det kommer sig att Claes Jonsson både suttit i valberedningen och är på förslag till styrelsen.

Kjell svarade att det är Kjell själv som föreslagit honom och att Claes gått ut när omröstning skett i valberedningen. Därmed anser valberedningen att förslaget är i sin ordning.

Inga andra förslag till kandidater lades.

Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen:

Styrelseledamöter två år:

Ingrid Östlund, nyval

Roelof Hansman, nyval

Gunilla Hjelmåker, omval

Hans-Olof Hagén, omval

Malin Emmoth, omval

Mats Bernö, omval

Styrelseledamöter ett år:

Emma Darelid, fyllnadsval

Claes Jonsson, fyllnadsval

Fram till årsmötet 2019 kvarstår Kristina Gustafsson, Peter Dobers, Vida Afua Attah och Joel Dutt som ledamöter i styrelsen.

§ 17 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, samt verksamhets-

granskande kommitté, bilaga 5

Årsmötet valde Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Tobias Andersson till revisorssuppleanter för ett år.

Årsmötet beslutade att till verksamhetsgranskande kommitté välja Johan Sahlén sammankallande, Jacques Lombard och Kim Skoglund, samt till suppleant välja Karin Sandström.

§ 18 Val av övriga funktionärer och ledare, bilaga 5

Valberedningens ordförande Kjell Walfridsson informerade om namnförslagen till verksamhetsråden och att vissa väljs för två år medan andra på ett år. Detta för att komma till den ordning som står i församlingens organisationsdokument; att hälften av verksamhetsrådens medlemmar ska väljas årligen för en mandatperiod om två år.

Valberedningen önskar med sin föreslagna sammansättning av verksamhetsråden även att rådens roll och plats i gudstjänstgrupperna blir synligare och tydligare, utifrån beskrivningen för rådens uppgift som finns i organisationsdokumentet.

Årsmötet beslutade att till de tre verksamhetsråden välja de namn och tidsperioder som föreslagits enligt bilaga.

Årsmötet beslutade att till såväl verksamhetskommittéer som verksamhetsstödjande kommittéer välja de kommittéer och de namn som föreslagits enligt bilaga.

Angående församlingens grupper ställdes frågan om hur Equmenia Immanuel Stockholm relaterar till och har relation med församlingens olika grupper. Tobias Olsson, ordförande för EIS, svarade att EIS äger ännu inte själv någon verksamhet, utan arbetar för att kunna ha ett helhetsperspektiv över allt barn- och ungdomsarbete. EIS vill tillsammans med ledarna för de olika verksamheterna hitta sätt att stötta på bästa sätt.

Till församlingens grupper inkom att Daniel Nilsson ska läggas till i Miljö- och rättvisegruppen.

Årsmötet beslutade att med ovanstående namntillägg välja de grupper och de deltagare i dessa som föreslagits enligt bilaga.

§ 19 Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2019

Marco Helles informerade om att det inte är styrelsens uppgift att föreslå nomineringskommitté för det kommande året. Han har därför gett uppgiften till verksamhetsråden. Råden har till årsmötet tyvärr inte kunnat lämna fulltaligt förslag. Marco föreslog därför att årsmötet väljer de föreslagna namn som finns och att resterande, (en representant vardera från svenska 11-gudstjänsten, Immanuel 153 och internationella språkgruppen), väljs som fyllnadsval på nästa församlingsmöte.

Årsmötet beslutade som ett första delbeslut, att till nomineringskommittée med uppgift att ta fram förslag till valberedning för 2019 välja Ingegerd Berg, Lois Hemgren, Mi-Hye Cho och Sunwoo Moon.

Årsmötet beslutade att på nästa församlingsmöte ha fyllnadsval av tre personer till nomineringskommittén.

§ 20 Rapport om pågående arbete med verksamhetsplan mot 2020, bilaga 6

Claes-Göran Ydrefors, pastor och vice församlingsföreståndare, hänvisade till den utskickade rapporten som behandlar församlingens fyra fokusområden samt arbetsgruppen för demokrati och delaktighet.

Liksom verksamhetsgranskande kommittén konstaterade Claes-Göran att verksamhetsplanen nog varit aningen ambitiös och att det vi beslutat tar längre tid att genomföra än planerat. Vi behöver tillåta oss att som församling pröva nya former och utvärdera dem.

Han påpekade vikten av verksamhetsrådens roll och engagemang för att realisera verksamhetsplanen i församlingens grupper.

Ordföranden lämnade ordet fritt.

Kommentar lämnades om att det teologiska samtalet saknas i rapporten. Ett samtal som behövs såväl inom respektive språkgrupp som mellan språkgrupperna.

§ 21 Inkomna motioner från medlemmar, bilaga 7

Till årsmötet har inkommit tre motioner.

Motion A

Utbildning i mångfald och rekrytering

Motionärerna, Lina Mattebo och Mirjam Olsson, föredrog sin motion och Marco Helles föredrog styrelsens svar.

Motionärerna replikerade att styrelsens svar är generellt och att de menar att ämnet är stort och att det då är en poäng att vara mer specifik. De ansåg det vara av vikt att utgångspunkten är att berörda personer ska gå utbildning i dessa frågor och att det inte är frivilligt.

Ordet lämnades fritt.

Inlägg gjordes om att det teologiska perspektivet saknas i frågan. Det finns en bra biblisk grund till mångfald att ta in så att sammanhanget blir ur ett församlingsperspektiv.

Ytterligare inlägg gjordes om vikten av att valberedningen får utbildning i dessa frågor.

Motionärerna svarade att det är ett utmärkt förslag att ha utbildningen på teologisk grund.

Årsmötet beslutade att med tillägget att utbildningen ska ske på teologisk grund bifalla styrelsens svar på motionen.

Motion B

Klimatfrågan

Motionären, Miljö- och rättvisegruppen, representerades av Anders Berndes som föredrog motionens fyra punkter. Styrelseledamoten Malin Emmoth föredrog styrelsens svar.

Anders Berndes replikerade vad gäller punkt fyra i motionen att kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan redan har beslutat att Equmeniakyrkan ska gå med i nätverket KlimatSverige. Vidare att gruppen gärna ser över församlingens miljöpolicy som är från 2008. Gruppen erbjöd sig även att själva arbeta med att ta fram vilka resurser som behövs för miljödiplomering/-certifiering samt se över den policy som finns för församlingens värdepapper och placeringar.

Ordet lämnades fritt.

Inlägg gjordes om att 2008 är länge sedan på flera sätt. Det är uppenbart idag att miljöfrågan är viktig. Den är inget särintresse utan berör oss alla nu, liksom våra barn och barnbarn. Miljöfrågan behöver breddas och talaren gav förslag på att miljöfrågan behöver tas in i församlingens stadgar.

Årsmötet beslutade att anta Miljö- och Rättvisegruppens erbjudande om att själva utreda motionens punkter och med det tillägget anse motionen besvarad.

Motion C

Förtydliga förmedlandet av Probitas lägenheter till medlemmar

Motionärerna, Lina Mattebo och Mirjam Olsson, föredrog med hjälp av bilder med statistik sin motion och styrelseledamoten Mats Bernö sammanfattade styrelsens svar där han bland annat hänvisade till att Probitas reviderade sin bostadspolicy 2017.

Motionärerna replikerade att deras förslag om pastorsreferens inte är tänkt som en rangordning utan för att styrka den sökandes ideella engagemang och att den sökande är medlem i församlingen. De sa även att mångfald saknas bland de boende på studenthemmet Tegnérgården.

Ordet lämnades fritt.

Inlägg gjordes om att se motionärernas andemening och att Probitas bör visa ett tydligare församlingsintresse med de lägenheter som finns i beståndet. Vidare ansågs det märkligt att styrelsen inte tar på mer allvar att hela församlingen ska få möjlighet till och synas i beståndet. Utifrån att vi är en kyrka och med den värdegrund som församlingen har så borde detta avspegla sig. Det framkom även att det upplevs som anonymt och svårt att veta var man ska söka information och hur man ställer sig i kö till lägenheter.

Samuel Borg, VD för Probitas, svarade att det är ca 12 lägenheter som förmedlas per år. Av dessa går 2 till församlingens personal som tjänstebostäder, 1 går till Bostadsförmedlingen, 5 lägenheter enligt ansökningar till Löjtnantsgatan (vilket primärt är medlemmar) och 2 till övrigt i andra fastigheter. Ca 1 lägenhet per år hyrs ut till församlingen för diakonala behov. Varje år görs ca 8 interna och 2 externa byten.

Alla tillsättningar av lägenheter går till Probitas styrelsen, utom studentlägenheterna som har ett eget kösystem.

Motionärerna replikerade att det inte är antalet lägenheter per år som är det viktiga utan processen kring förmedling och tillsättande.

Tobias Andersson, tidigare föreståndare för Tegnérgården, besvarade kritiken om bristande information till församlingen med att han varit runt till alla språkgrupper och informerat om studenthemmet och möjligheten att boka sig där. Han underströk också att det är enkelt att hitta Tegnergården på internet och att hemsidan även finns på engelska. Nuvarande föreståndare Henrik Göhlin biföll inlägget.

Inlägg gjordes även angående motionärernas att-sats om revisor för denna specifika fråga. Talaren underströk att församlingen redan har revisorer som granskar verksamheten och att det inte går att tillsätta revisorer för separata frågor.

Ordförande för årsmötet sammanfattade debatten med att det finns en önskan om ökad transparens kring hur lägenheter förmedlas, att tillsättandet önskas ske i församlingens intresse och att tydlighet i informationen efterfrågas så att den når alla medlemmar.

Ordförande ställde frågan till årsmötet om de ville säga ja till styrelsens svar på motionen eller om de ville säga ja till att återremittera motionen till styrelsen med de tre tilläggen i hennes sammanfattning. Då det inte gick att avgöra vilket alternativ som fick flest ja-röster gick frågan till omröstning med röstkort.

Styrelseledamoten Joel Dutt frågade församlingen vad som förväntas av styrelsen vid en återremittering.

Styrelseledamoten Mats Bernö opponerade sig mot att årsmötet nu röstade om ett nytt förslag än det som motionen beskriver och det styrelsen redan svarat på. Han ansåg att motionärerna istället borde skriva om sin motion till nästa årsmöte utifrån de fakta och tankar som framkommit i debatten.

Beslutet om denna motion gick till rösträkning som gav följande utslag:

37 röster för att styrelsens svar om att avslå motionen skulle bifallas.

55 röster för att återremittera motionen till styrelsen.

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen.

§ 22 Övriga ärenden

Det fanns inga övriga frågor.

§ 23 Avslutning

Pastor och vice församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors tackade presidiet och bad en bön, varefter mötets ordförande Karin Pettersson förklarade årsmötet 2018 avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Karin Pettersson, ordförande, Mark Tatlow, vice ordförande, Agnetha Dalemark och Juhyung Kim, justerare