Protokoll fört vid församlingsmöte 18 mars 2018

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 70 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön.

§ 2 Mötets öppnande

Församlingens ordförande Marco Helles förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare

Arne Berg och Nancy Bono valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Motion från Miljö- och rättvisegruppen om kilmat till Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Bordlagt ärende från 18 februari. Bilaga 1

Motionärerna, representerade av Sten Stenbeck, presenterade motionen. Gruppen har kommit fram till att prioriteringen kring miljö och klimat behöver förankras i Equmeniakyrkan i stort. Det är dags att visa våra unga att församlingen står med dem i strävan efter hållbarhet och framtid. Motionärerna anser att det är dags för Equmeniakyrkan att göra det som Svenska Kyrkan redan gjort. Sten motiverade därefter de fyra punkterna i motionen.

Ordföranden informerade om att styrelsen generellt är positiv till motionen men har frågor, bland annat vad gruppen menar med resurser. Är det en tjänst som behöver inrättas och vad ska i så fall prioriteras bort? Därefter lämnade ordföranden ordet fritt.

Församlingen diskuterade motionen. Synpunkter lämnades och frågor ställdes om att relatera klimat till vanliga människor och att ge handfast vägledning för vardagen och om att referera miljön till teologiskt tänkande. Det informerades även om att det redan på Equmeniakyrkans kyrkokonferensen 2017 togs beslut om värdepappershantering, att Equmenia har en handläggare för hållbarhet anställt samt att Immanuelskyrkan antog en miljöpolicy redan 2008.

Sten Stenbeck svarade att miljöarbetet är en kombination mellan ledningens signaler och den enskilda vanliga medlemmar som behöver finnas med hela vägen kring sortering av våra avfall, energiförbrukning, vattenförbrukning, minska pappersförbrukningen och hur vi transporterar oss. Vidare att det är bra att policy finns på plats men att gruppen efterlyser att en handlingsplan tas fram med konkreta mål och årliga avstämningar. Han sa även att Equmeniakyrkan redan har tagit fram ett bra material kring den teologiska kopplingen.

Församlingen beslutade att ställa sig bakom Miljö och rättvisegruppens motion till Equmeniakyrkans kyrkokonferens .

§ 6 Information om årsmötesprocessen och tidsplan

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade återigen om den nya mötesstrukturen för årsmötet. Förhoppningen är att den som resultat ska ge större delaktighet och kortare årsmöte.

Den 8-15 april finns medlemmarnas handlingar att hämta i kyrkan. Ta med till grannar och vänner så att det blir så få kuvert som möjligt som behöver postas.

Den 8 april presenterar valberedningen förslag till val av styrelsekandidater samt verksamhetsråden: därmed utgår denna presentation på årsmötet, men finns att tillgå i tryckt form. Denna söndag finns möjlighet att ställa frågor till och samtala med dessa.

Den 15 april finns stationer med årsmötets olika frågor såsom årsredovisning och verksamhetsplan, där frågor kan ställas till sakkunniga och styrelsemedlemmar så att mindre tid går åt till detta på årsmötet.

Torsdagen den 19 april presenteras bolagens resultat och framtidsplaner. Därefter serveras buffé.

På den gemensamma gudstjänsten den 22 april, innan årsmötet, medverkar kyrkoledare Lasse Svensson. Årsmötets upplägg är att först görs en förkortad presentation av föregående års verksamhet och ekonomi i Congressen, sedan serveras lunch i Paus där det fattas beslut om valberedningens frågor och därefter samling i Congressen igen för att behandla motionerna.

§ 7 Personalförändringar

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att vaktmästare Leif Björk nu har gått i pension och att intervjuer för ny administrativ chef pågår. Avtackning av Leif Björk och Anette Engkvist kommer att ske på årsmötet 22 april. Intervjuer pågår även till musikertjänsten till internationella språkgruppen.

Elin Morén är anställd som diakoniassistent på den vakanta diakontjänsten. Jacob Molander, idag vikarierande pastor i församlingen, kommer efter sin föräldraledighet att gå över som diakoniassistent 50%. Lösning för diakonin under hösten söks.

Pastor Claes-Göran Ydrefors, ansvarig för den svenska verksamheten, går i pension vid årsskiftet. Annonsen för ny ansvarig pastor till den svenska verksamheten kommer ut under vecka 12.

Pete Anderson, vår nye pastor i den internationella språkgruppen, har äntligen kommit och börjat sin tjänst i församlingen. Han kommer att särskilt välkomnas i den gemensamma gudstjänsten 22 april.

§ 8 Övriga fråga

Det fanns inga övriga frågor.

§ 9 Mötets avslutande

Pastor Claes-Göran Ydrefors bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande, Arne Berg och Nancy Bono, justerare