Protokoll fört vid församlingsmöte 18 februari 2018

Närvarande: ca 30 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön. 

§ 2 Mötets öppnande

Församlingens ordförande Marco Helles förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av sekreterare

Maria Linder valdes till sekreterare av dagens protokoll. 

§ 4 Val av justerare

Ingegerd Berg och Anita Isaksson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6 Val av ombud till årsmöten och konferenser

Församlingens gemensamma valberedning har bestått av Kjell Walfridsson (ordförande), Mikael Ivarsson, Claes E. Jonsson, Mark Tatlow, Debora Sugiaman Trapman, Suna Brunnsäter, Chung-Soon Yoon, Anders Wennlund, Kristoffer Ristinmaa (adjungerad). Dessa personer utgör ordförande samt en ledamot från varje gudstjänstgrupps valberedning.

Nomineringskommitténs förslag på ombud till årsmöten och konferenser presenterades.

Stockholms frikyrkoråd, 22 mars

Anna Berndes

Bilda Östs regionsstämma, 14 april

Ann-Margret Bergman

Suna Brunnsäter

Emma Darelid, suppleant

Hela Människan i Stockholms län, 16 april

Anna-Carin Stenbäck

Monica Ahlberg

Agneta Selander, suppleant

Sociala Missionen, 16 april

Anders Segersson

Chung-Soon Yoon

Egle Ampah Korsah

Kristoffer Ristinmaa

Johannes Nilsson

Ombud Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle, 10–12 maj

Gunilla Hjelmåker (sammankallande)

Claes-Göran Ydrefors

Debora Sugiaman Trapman

Johnny Jonsson

Kee-Sook Julia Hahn

Kjell Walfridsson

Lina Mattebo

Margoth Sonnebo

Mikael Ivarsson

Mirjam Olsson

Suppleanter till Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 2018

Chris Peterson

Paulina Fröling

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd

Johnny Jonsson

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 5 Information om årsmötesprocessen och tidsplan

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att demokrati- och delaktighetsgruppen arbetat med uppdraget att uppdatera årsmötesformerna, som i dagsläget gjort årsmötet långdraget. Mer information kommer i kommande församlingsblad.

Information om punkter på årsmötet hålls under två söndagar. Söndagarna den 8 april och 15 april finns handlingar att hämta på kyrktorget, så att så få handlingar som möjligt behöver postas.

8 april presenterar valberedningen förslag till val av styrelsekandidater samt verksamhetsråden: därmed utgår denna presentation på årsmötet, men finns att tillgå i tryckt form. Denna söndag finns möjlighet att ställa frågor till och samtala med dessa.

15 april finns stationer med årsmötets olika frågor såsom årsredovisning och verksamhetsplan, där frågor kan ställas till sakkunniga så att mindre tid går åt till detta på årsmötet.

Torsdagen den 19 april presenteras bolagens resultat och framtidsplaner.

På gudstjänsten före årsmötet den 22 april medverkar Lasse Svensson. Årsmötets upplägg är att först görs en förkortad presentation av föregående års verksamhet och ekonomi i Congressen, sedan serveras lunch i Paus där det fattas beslut om valberedningens frågor och därefter behandlas motioner i Congressen. Det finns möjlighet till samtal i bikupor under vissa frågor, beroende på vad de som närvarar önskar. Förvisso innebär förflyttningar och samtal i bikupor viss tidsåtgång, men också ökad energi.

Meddela tolkningsgruppen om det behövs tolkningar under samtliga möten i april: handlingarna behöver också finnas på både svenska och engelska.

§ 6 Övrig fråga

En övrig fråga inkom från församlingens miljögrupp representerat av Anders Berndes, som läste upp en motion i sin helhet som de skickat till årets kyrkokonferens. Punkten återupptas för diskussion på nästa församlingsmöte den 18 mars.

§ 7 Mötets avslutande

Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Maria Linder, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande, Ingegerd Berg och Anita Isaksson, justerare