Rapport från styrelsen 19 oktober 2017

Ordföranden, Marco Helles rapporterade att: Han och församlingens föreståndare, Ulla Marie Gunner haft ett möte med Probitas ordförande, vice ordförande och VD för utbyte av informationsutbyte i aktuella frågor.

Församlingsföreståndaren:

• Rapporterade kort om församlingsmötet som beslutade kalla Peter Anderson till associate pastor för församlingens internationella grupp. En grupp som firar gudstjänst på portugisiska, under ledning av pastor Ivani Ahlberg, kommer att mötas i kyrkan några lördagar under hösten. I det nya konceptet ”sammanhållen söndag” är rollspelsgruppen, en aktivitet för de något äldre barnen, en succé. Däremot ser vi ett något mindre antal barn i ”Skaparsöndag”

Ledamötena rapporterade:

• Att kyrkovgiftskampanjen pågår och att den avslutas sista söndagen i oktober.

• Från Ekonomiutskottet rapporteras allt väl. Dock noteras ökade kostnader för arbetet med ljudet i kyrkan.

Kommunikationsutskottet: Vilka arbetsuppgifter är angelägna framöver? Tankar väcktes om samarbetet med andra församlingar, om arbetet med sociala medier, om kyrkobyggnaden är alltför anonym, samt om församlingen borde vara mera aktiv i opinionsbildningssammanhang.

Personalutskottet: Åsa Ekstrand är vikarierande administrativ chef under Anette Engqvists sjukskrivning, nu på 80 procent och under fyra månader. Berg Holmgrens tjänst har förlängts till 31 januari, då vi hoppas och tror att Peter Anderson ska vara på plats. Vår diakon Camilla Mattebo har sagt upp sig och återvänder inte efter sin föräldraledighet. Nyrekrytering på denna tjänst kommer att inledas så snart som möjligt. Claes-Göran Ydrefors går i pension den 31 december 2018. Processen att skapa en profil för denna tjänst är igång.

Slutligen: löneavtalet med Arbetsgivaralliansen är klart. Detta avtal är treårigt.

Verksamhets- och organisationsutskottet arbetar med att utvärdera Löjtnantsgatan/gårdens verksamheter. Rapport kommer till styrelsens novembermöte.

Equmenia Immanuel sammanträder med täta mellanrum. Equmenia Immanuels ordförande, Maria Linder, rapporterade att vid ett möte har musiken stått i fokus. Vidare har man beslutat arbeta fram en kommunikationsstrategi och man har haft ett möte om uppstart av scout. Detta planeras ske under våren 2018.

En verksamhetsgranskande kommitté kommer att granska att styrelsen efterlevt både verksamhetsplan och budget under innevarande arbetsår.

En grupp ska utses i församlingen som har till uppgift att öka den demokratiska delaktigheten vid våra beslutsfattande möten, t ex församlingsmöte och årsmöte. Denna ska bestå av två personer från varje gudstjänstfirande grupp samt en från Equmenia och presenteras på styrelsemötet i november.

Till nomineringskommitté för val till Probitas´ styrelse utsågs Dan Svanell, Peter Dobers och Birgitta Almhed. De kan inkludera andra i arbetet om de så önskar.

Styrelsen fattade beslut om nya, förenklade riktlinjer för Personalutskottets arbete.

Styrelsen möter verksamhetsråden den 12 november. Dels för att knyta närmare kontakt, dels för att informera varandra om vad som är aktuellt inom de olika gudstjänstfirande grupperna.

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 november.