Rapport från styrelsen 16 november 2017

Styrelsen diskuterade det första utkastet för budget 2018. Personalkostnader kommer att öka då den vakanta pastorstjänsten i den internationella gemenskapen, Associate Pastor, skall tillsättas under 2018. Styrelsen betonade att förbättringen på 3 milj. kronor på fem år skall, dvs i snitt 600tkr per år skall återspeglas i budgeten genom höjda instäkter och sparade kostnader. Ledningen återkommer till decembermötet med planer på hur detta skall genomföras och ska även visa på konsekvenser av besluten. Det diskuterades även hur vi kan få in en ”fri” pott i verksamheten för att stärka arbetet med våra prioriterade områden.

Ordförande rapporterade att Görel Byström Janarv har kommit igång med både intervjuer och skrivande av boken om mission och den nedtagna målningen.

Församlingsföreståndare rapporterade bl.a. om att det är dags att börja se över hemsidan igen. Det är fem år sedan detta gjordes senast. Ny hemsida beräknas kunna sjösättas 2019.

Verksamhets- och Organisationsutskottet rapporterade att utredningen om Löjtnantsgården håller på att färdigställas. Rapporten ska diskuteras mera ingående vid styrelsens decembermöte.

Ordförande presenterade representanterna som tackat ja till att bilda demokrati- och delaktighetsgrupp.
• Från svenska 11-gudstjänsten: Greger Hjelm, Camilla Vidäng
• Från gudstjänst 153: Malin Elala, Mirjam Olsson
• Från koreanska gruppen: Kee Sok Julia Hahn
• Från internationella gruppen: Deborah Trapman och en till att väljas senare
• Från Equmeniaföreningen: Tobias Olsson

Ulla Marie Gunner är sammankallande.

En utsmyckningsgrupp behöver förmodligen utses till nästa år. Frågan skall diskuteras på kommande styrelsemöte i december.

Från den 1 januari 2018 har Arbetsgivaralliansen en ansvarsförsäkring för styrelseledamöter. Det är en kollektiv försäkring som kan ersätta personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare (så länge besluten har skett i samklang med god redovisningssed, församlingens stadgar och styrelsens uppdrag).

Diakonias del i församlingens insamlade medel för mission diskuterades efter att en styrelsemedlem tagit upp frågan. Frågan skall behandlas senare i januari.

Nästa styrelsemöte är den 14 december 2017.