Rapport från styrelsen 16 mars 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo, Peter Dobers, Mats Bernö, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Cathrin Sjöström.

Årsredovisning 2016 för Koncernen Immanuel

Administrativ chef Anette Engkvist gick igenom årsredovisningen för Koncernen Immanuel, som omfattar både församlingen och de bolag församlingen äger. Vid dagens sammanträde låg fokus på bolagskoncernen. En detaljerad redogörelse för församlingens årsredovisning gjordes vid styrelsens februarisammanträde.

Sammanfattningsvis kan sägas att nettoomsättningen mellan 2015 och 2016 ökade med 16 miljoner, där hotellen står för 13,5 miljoner och ökade hyresintäkter för 2 miljoner. Två fastighetsförsäljningar har gett stora reavinster, närmare bestämt drygt 22 miljoner kronor. På grund av den ökade omsättningen har rörelsens kostnader också ökat, både när det gäller råvaror och förnödenheter samt personalkostnader. Koncernen Immanuels rörelseresultat ligger på drygt 72 miljoner kronor, vilket är bättre än förra årets starka resultat, främst på grund av reavinsterna från fastighetsförsäljningarna.

Resultatet efter finansiella poster ligger på 57,2 miljoner kronor och 2016 års resultat efter skatt landar på 44 miljoner kronor.

Huvudrevisor Jonas Grahn från PwC närvarade under mötet och gav en rapport från granskningsarbetet. Han anser att räkenskaperna är i god ordning och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av både församlingen och i koncernen som helhet.

Motioner till årsmötet

Styrelsen gick igenom de motioner som har kommit in till årsmötet och beslutade hur de skulle besvaras.

Nytt förslag på verksamhetsplan

Styrelsen diskuterade ledningsgruppens senaste förslag på verksamhetsplan inför församlingsmötet den 19 mars. Det främsta önskemålet på förändring gällde mer konkreta mål och utvärderingspunkter.

Policy för uthyrning av Probitas lägenheter

Styrelsen diskuterade kritik som kommit fram gällande hur Probitas fördelar hyreslägenheter och vilka regler som då gäller. Det finns en policy som nu är reviderad. Styrelsen utsåg även Malin Emmoth, Mats Bernö och Stephen James att se över policyfrågorna för framtiden.

Val till Probitas AB:s bolagsstyrelse och till IFAB:s bolagsstyrelse

Styrelsen valde att till Probitas AB:s bolagsstyrelse föreslå omval av Sven Mannervik (ordf), Claes Eriksson, Johannes Nilsson, Karin Sandström, Lennart Berglund samt nyval av Bo Ingemarsson. Från församlingsstyrelsen föreslås omval av Malin Emmoth, Vida Afua Attah och Hans-Olof Hagén.

Till IFAB:s bolagsstyrelse föreslår styrelsen omval av Sven Mannervik (ordf), Göran Johansson, Johanna Fjellström, Anders Claesson och nyval av Mats Bernö.

I övrigt föreslår styrelsen Kjell Walfridsson till lekmannarevisor i Probitas AB och Marco Helles som ägarrepresentant till årsstämman i Probitas AB.

Kommande styrelsesammanträden

Styrelsen har ett extra möte den 23 mars om verksamhetsplanen. I övrigt under 2017: 23 april (konstituerande möte efter årsmötet), 18 maj, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november och 14 december. Under 2018: 18 januari, 15 februari, 15 mars och årsmöte den 22 april. En styrelsehelg planeras till den 29-30 september 2017.

Kommande församlingsmöten

Under 2017: 24 september och 26 november. Under 2018: 21 januari och 18 mars.

Styrelsen hälsar varmt välkomna till årsmötet den 23 april samt till bolagskoncernens årsstämma den 18 april och en kväll med mer info om församlingens verksamhet och ekonomi den 19 april.