Rapport från styrelsen 16 februari 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Gunilla Hjelmåker, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Mats Bernö, Vida Afua Attah, Hans-Olof Hagén, Kristina Gustafsson och Peter Dobers.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Ingrid Jonsson, adjungerad sekreterare vid detta möte.

Ny Equmenia-förening

Styrelsemötet inleddes med ett besök av Maria Linder som har varit med och arbetat fram den nya Equmenia-förening som snart ska bildas i Immanuelskyrkan. Hon presenterade sig och den föreslagna verksamhetsplanen samt bjöd in till årsmötet den 5 mars i Congressen. Styrelsen glädjer sig mycket över detta och hoppas att många vill delta på årsmötet.

Budgetuppföljning och Årsredovisning för 2016

Administrativ chef Anette Engkvist gick igenom budgetuppföljning och församlingens årsredovisning för 2016.

Insamlade medel ligger över budget om man räknar in en enskild gåva på en miljon kronor. Verksamhetsintäkterna ligger på plus jämfört med budget. Verksamhetskostnaderna totalt sett ligger ganska exakt på budget. Personalkostnaderna ligger något under budget trots en oväntad kostnad för en gammal pensionsförpliktelse. Avskrivningskostnaderna överstiger budget med 260 tkr främst beroende på inköp av nya inventarier till kyrktorget i samband med renoveringen och med anledning av att man har valt en annan avskrivningstid än det som var tanken i budgetarbetet. De finansiella intäkterna visar ett positivt netto. Vid årsskiftet hade värdepappersportföljen ett marknadsvärde på 195,8 miljoner kronor med ett övervärde på 19,0 miljoner kronor.

Resultatet på sista raden ligger på -431 tkr.

Församlingens budget för året var underbalanserad med 0,7 miljoner kronor och efter ett särskilt beslut i slutet av året att dessutom avyttra en aktiepost som genererade en realisationsförlust på 0,7 miljoner kronor redovisas för år 2016, trots den generösa miljongåvan, ett underskott på -0,4 miljoner kronor.

Utredning av verksamheten på Löjtnantsgården och Löjtnantshuset

Efter problematisering från en medlem beslutade styrelsen att starta en utredning kring verksamheten på Löjtnantsgården och Löjtnantshuset. Syftet är att koppla dagens verksamhet till de intentioner och visioner som fanns i början och undersöka om dagens situation och verklighet matchar den ursprungliga tanken med Löjtnantshuset. Vidare ska utredningen ge besked på om det finns några problem kring detta och ge förslag på eventuella nya beslut. Utredningen leds av Verksamhets- och organisationsutskottet.

Arbetet med verksamhetsplanen

Styrelsen har sammanfattat det som kom fram under församlingsmötet den 22 januari då medlemmar hade möjlighet att ge förslag till verksamhetsplanen (dokumentet finns att ladda ner på hemsidan). Detta jobbar nu personalen vidare med och ledningen ger ett förslag till styrelsen den 16 mars. Styrelsen presenterar förslaget på församlingsmötet den 19 mars. Då finns möjlighet för församlingen att ge input på styrelsens förslag inför beslut på årsmötet den 23 april. Verksamhetsplanen kommer att vara en treårsplan som ska revideras varje år.

Återkoppling angående musikutredningen

Styrelsen har tidigare tagit beslut om återgärder efter musikutredningen som gjordes under förra året. Under årsmötet kommer utredningens ordförande Kristina Gustafsson att återkoppla till församlingen och berätta vad som har hänt under processens gång.

Nästa styrelsesammanträde är den 16 mars och sedan ett extra möte kring verksamhetsplanen den 23 mars.

Varma hälsningar från styrelsen.