Rapport från styrelsen 15 juni 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Kristina Gustafsson, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Berit Ghavidel Rostami, Vida Afua Attah, Joel Dutt, Rachel Norborg Jerkeby och Gunilla Hjelmåker
Adjungerad från Equmenia Immanuel Stockholm: Maria Linder
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Cathrin Sjöström

Rapporter

• Ordföranden rapporterade bl a om att protestbrev fortfarande kommer in om planerna för kvarteret Nebulosan. Styrelsens hållning är densamma som för ett år sedan att det är Probitas´ styrelse som fattar beslut i fastighetsfrågor, inte församlingens styrelse.

• Församlingsföreståndaren rapporterade att Åsa Steholt Vernerson valts till ny koncernchef för Berling Media AB. Steholt Vernerson är idag VD för Gleerups, ett av företagen i Berling koncernen, och kommer att kvarstå som sådan vid sidan av koncernchefsuppdraget. Man söker nu ny VD för bokförlaget Verbum.
Ulla Marie Gunner gav också en kort rapport från årets kyrkokonferens i Vårgårda. God stämning bland församlingens tio ombud och i konferensen i stort. Konsensusmetoden för beslutsfattande var positiv och väl fungerande.

• Administrative chefen rapporterade att utfallet för missionsverksamheten under perioden januari – maj i stort följer budget.
Rapporterar också om att man byter server för ekonomi- och lönesystemet. Inom kort kommer båda dessa system att finnas på Hogia Cloud. Anette Engkvist ombads att ytterligare försäkra säkerhet och sekretess för, i första hand, lönesystemet.

• Personalutskottet rapporterade om pågående rekrytering av ”Associate Pastor” med fokus på Immanuel International. Stort intresse för tjänsten och en gedigen process är igång.

• Equmenia Immanuel Stockholm. Ordföranden, Maria Linder, rapporterade om stora kommande förändringar i arbetet med det prioriterade området ”Barn, tonår, unga vuxna och familj”. Planerna kommer att diskuteras vidare i ett extra styrelsemöte den 24 augusti med representanter från församlingens svenska verksamhetsråd , Immanuel Unga, Equmenia Immanuel Stockholm och styrelsen.

Verksamhetsplanen var ämnet för samtal när verksamhetsråden och styrelsen möttes den 8 juni. Mötet var ett steg i att befästa verksamhetsplanen, konkretisera den och fördela ansvar. Några frågor fördjupades, t ex arbetet med att forma ett mentorskap i församlingen. En ny träff kring VP planeras till den 12 november.

Våra demokratiska former, årsmötet. Frågor som berör årsmötet som kraften framåt diskuterades. Hur engagerar vi fler? Varför gör vi årsredovisning i form av en ganska omfattande publikation? Hur använder vi den? Årsredovisningens ”berättelsedel” vartannat år? Verksamhetsberättelsen i mediaform på årsmötet? Se över formerna för årsmötet för att spara tid!
Hur stärker vi demokratin i församlingen? Beslutades om vidare diskussion på styrelsehelgen i september.
Beslutades också att varje styrelsemedlem bidrar med två namn var till en blivande demokratigrupp. Namnen ska förmedlas till Ulla Marie Gunner före den 15 augusti.

Riktlinjer för ekonomiutskottets arbete. Beslutades anta riktlinjerna med två smärre korrigeringar.
Ägardirektiv till Probitas AB inför år 2018. Beslutades, enligt ekonomi-utskottets förslag, att fastställa ägardirektivet för Probitas AB inför år 2018 till 20 miljoner kronor.

Vårdbolaget. Styrelsen har fått en skrivelse från bolagsstyrelsen i Immanuelskyrkans Vård AB. Här diskuteras status och framtida strategi för vårdbolaget. Styrelsen beslutade att frågan ska diskuteras i nästkommande möte.

Uppföljning av Musikutredningen. Musikkollegiet bjuder in till ett fortsatt samtal om musiken i församlingen söndagen den 3 september, klockan 13.

Viktiga datum

Styrelsen möter verksamhetsråden den 12 september

Nästa ordinarie styrelsemöte den 14 september

Styrelsen samlas till styrelsehelg 29 – 30 september