Rapport från styrelsen 14 december 2017

Församlingens föreståndare rapporterade att en portugisisk- och spansktalande grupp kommer att mötas i kyrkans kapell. Detta kommer att ske ”på prov” under våren, med början den 21 januari, under ledning av pastor Ivani Ahlberg.

Ekonomiutskottets Hans-Olof Hagén konstaterade att församlingens ekonomi nu kräver en särskild uppmärksamhet på kostnaderna under 2018.

Ett reviderat budgetförslag presenterades, som utgår från prioriterade arbetsområden. Detta förslag presenterar kostnader sänkta med 700 tkr. Samtidigt nämndes förslag till resultatförbättrande åtgärder. Bland annat ska en arbetsgrupp mötas för att, om möjligt, hitta synergieffekter mellan församlingen och Probitas inom ekonomi och administration.

Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2018.

Personalutskottet har gett församlingens ledning i uppdrag att se över samtliga tjänster inför en kommande omorganisation. Förslaget kommer att presenteras under våren.

Kommunikationsutskottet kommer vid januarimötet att presentera diskussionsunderlag till styrelsen ang. 1) skyltning och extern synbarhet av kyrkan och 2) församlingens roll i samhällsdebatten i frågor som berör den lokala församlingen. Ett panelsamtal om kommunikation sker den 7 februari.

Probitas redovisar ett mycket gott resultat för 2017. Och med en stabil ekonomi passar nu Probitas på att renovera och förbättre sina fastigheter. Bland annat kommer Probitas under 2018 att renovera kyrktaket, sporthallarna och Congressen.

Riksstämma för equmeniaföreningarna har ägt rum.
Viktiga beslut här var bl a:
• att inom tre år ha en plan för ungdomar med ”gaming” som fritidsintresse
• att riksförbundet nu skrivit under uppropet ”Vi står inte ut”, som angår ensamkommande flyktingar
• att hitta nya arbetsformer och nya möjligheter att engagera ungdomar i åldern 20–25 år

Equmeniastyrelsen arbetar också med att hitta nya former att samla in pengar. Viktigt är också att lyfta fram scout, att förenkla styrelsens arbete och att öka intresset för demokrati.

Den 25 mars håller Equmenia Immanuel Stockholm årsmöte. Då väljs ny ordförande och ny vice ordförande.

I församlingen finns en vakant diakontjänst på halvtid. Styrelsen beslutade att återbesätta denna med en tillsvidareanställning.

I anslutning till en utredning om Löjtnantsgatan, och inkomna synpunkter från församlingsmedlem, diskuterades församlingens roll när det gäller verksamheten på Löjtnantsgatan (t ex vilka beslut kring Löjtnantsgatan behöver fattas av styrelsen, vad är församlingens uppdrag för Löjtnantsgatan och vad vill församlingen se som sin roll framöver?) utsågs en grupp att ta fram de beslutspunkter som direkt rör församlingens styrelse.

Församlingens ordförande meddelade att han efter tre år som ordförande och efter sammanlagd tid i styrelsen på 12 år nu tar en paus från uppdraget och inte ställer upp i styrelsevalet vid årsmötet 2018.

Nästa styrelsemöte hålls den 18 januari, 2018.