Observera

Denna text publicerades första gången den 23 april, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 23 april 2017, kl 13.00

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 180 medlemmar vid mötets start, ca 105 mot slutet.

Simultantolkar: Johan Ahlberg, Hanna Zuring Peterson

§ 1 Inledning

Församlingens ordförande, Marco Helles, hälsade de närvarande välkomna och bad en bön för årsmötet, för församlingen och för församlingens roll i Stockholm.

All personal kallades fram och tackades för sina värdefulla insatser med en blomma. VD för församlingens bolag Probitas, Hotell Birger Jarl och Immanuelskyrkans Vård kallades fram och tackades med varsin bukett.

Därefter förklarade han årsmötet öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning

Inga övriga frågor anmäldes.

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutade att för mötet välja Karin Pettersson till ordförande och Mark Tatlow till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med

ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet

Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Madeleine Harby Samuelsson sammankallande, Arne Berg, Jonas Gustafsson, Suna Brunnsäter, Agneta Dalemark, Margareta Lindgärde och Ann-Margret Bergman.

Årsmötet beslutade att välja Patrick Amofah och Ingrid Jonsson till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen

a) Verksamhetsberättelsen, bilaga 1

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om församlingens ekonomi och verksamhet hölls den 19 april 2017. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade därför kort med hjälp av bilder om den verksamhet församlingen haft under 2016. Se även Årsredovisning 2016, bilaga 1, sid 3–38.

Ulla Marie lyfte fram gudstjänsternas betydelse. Där får vi mötas, stärkas och fördjupas, barnen får stå i centrum liksom i dagens gemensamma gudstjänst, där även församlingens musikskola medverkade. Ett 30-tal konfirmander från Immanuelskyrkan samt några andra församlingar gick i Immanuelskyrkans konfirmationsundervisning “Express Yourself”, där ledorden är vägledning – erövra – erfara. Konfirmationsundervisningen har även fortsättningsår, K2 och K3.

Immanuel 153 firade 10-årsjubileum och förutom gudstjänster och numera även mässor är den gruppen drivande bakom Alpfa-kurserna och flera andra grupper. Musikutredningen blev klar 2016 och presenterades för styrelsen. (Se mer information under 6b). Gemensam julkonsert för hela församlingen ägde rum i december.

Församlingens internationella arbete i vänförsamlingarna N’djili i Kongo och Panvel i Indien fortsätter genom ett antal projekt. Läs gärna mer i Årsredovisning 2016, bilaga 1, sid 35. Julmarknaden är väldigt viktig för vårt internationella missionsarbete. Diakonia är vårt samfunds biståndsorganisation.

Under 2016 var det ett antal utställningar i kyrkans lokaler. Ulla Marie lyfte särskilt fram utställningen “Pray” och ljudinstallationen “Prayer” på Historiska museet. I den senare medverkade flera av församlingens medlemmar.

Kyrktorgets renovering var en stor händelse och torget återinvigdes i oktober 2016. Kyrktorget motsvarar väl de ledord som de olika arbetsgrupperna arbetat efter; välkomnande, öppet, varmt, flexibelt och avspänt.

Ulla Marie informerade om att hon fortsätter att samla ledningsgruppen kring sig och att det sju dagar i veckan är någon av församlingens pastorer eller diakoner som har beredskap. För mer personalinformation, se Årsredovisning 2016, bilaga 1, sid 37–38.

Ulla Marie avslutade med att i tacksamhet nämna de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön.

Ordförande lämnade ordet fritt. Det fanns inga frågor kring verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Musikutredningen, bilaga 2 & 3

Musikutredningens ordförande Kristina Gustafsson gav en rapport från musikutredningen.

Våren 2015 gav församlingen styrelsen i uppdrag att utreda musiken i församlingen. Styrelsen gav Kristina i uppdrag att bilda en arbetsgrupp och den har bestått av åtta personer från alla gudstjänstgrupper. Syftet med uppdraget har inte varit helt enkelt att arbeta efter, men gruppen har haft stor samsyn kring musiken i församlingen, trots bakgrund i så olika former.

En musikinventering är gjord för att kartlägga aktivitet, för vilka, syfte, vilka resurser aktiviteten kräver etc. Inventeringen visar att det är ca 440 deltagare i församlingens olika musikaktiviteter och dessutom ca 200 personer inskrivna i församlingens musikskola.

I mars 2016 hölls ett rådslag om musiken där hela församlingen var inbjuden. Ett 40-tal personer kom och det blev engagerade och givande samtal. För mer information om utredningen, inventeringen samt arbetsgruppens prioriteringsgrunder och kommentarer, se bilagorna.

Musikansvarig i församlingen, Kristina Åkesson, svarade på de kommentarer och önskemål som framkommit om genre-bredd. Det har varit svårt att få fram vad som menas med genre-bredd och vad det är församlingsmedlemmar saknar. Hon kunde dock rapportera att lunchkonserterna har breddats både vad gäller genre och medverkan av församlingens olika musiker, att ungdomarna har fått en bättre plattform och ansvar genom söndagsmässans musik, att tillfällig projektkör slagit väl ut och att gemensamma körer hittat möjligheter att medverka.

Kristina Åkesson efterlyste fler goda idéer för församlingens musikliv. Hon bad även alla att hjälpas åt att sprida konsertinformation så att våra medlemmar förstår att konserterna är för hela församlingen, oavsett språkgrupp.

Ordförande lämnade ordet fritt.

En kommentar lämnades om glädjen i musiken och det påmindes även om att det utöver musik finns andra kreativa uttryck, såsom exempelvis dans.

§ 7 Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1 och 4

Anette Engkvist, administrativ chef, uppmuntrade till läsning av årsredovisningen som för andra gången finns tryckt i både svensk och engelsk upplaga. I 2016 års årsredovisning är nya kyrktorget temat. Hon riktade ett särskilt tack till alla som på olika sätt bidragit till publikationerna och särskilt till översättarna. Hon gjorde även en rättelse då det i trycket av årsredovisningen fallit bort ett namn på en översättare, Erin Persson.

Då en längre föredragning av ekonomin redan gjorts på informationsmötet 19 april 2017 gick Anette endast igenom valda delar av Koncernen Immanuels ekonomiska utfall 2016 med tyngdpunkt på församlingen. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2016, bilaga 1 sid 42–71.

Anette Engkvist presenterade bolagskoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter, där alla bolagen även i år redovisar mycket goda resultat. Detta är förstås en förutsättning för att Probitas ska kunna ge församlingen en utdelning om 20 miljoner kronor.

Församlingens resultat för 2016 är minus 431 tkr, trots den miljongåva församlingen mottog under året. Det budgeterade resultatet för år 2016 var minus 675 tkr.

Främst på grund av den fina miljongåvan så är posten gåvor och kollekter 1,2 miljoner kronor högre i år än förra året. Under 2016 fick församlingen inga testamentsmedel, vilket är ovanligt. Församlingens kostnader ligger i linje med året innan.

Marknadsvärdet på värdepappersportföljen var vid årsskiftet 191,8 miljoner kronor.

Kyrkoavgiftskampanjen i oktober gav 130 nya medgivanden vilket är mycket glädjande. Insamlade medel har ökat jämfört med 2015, vilket är en trend som behöver hålla i sig även kommande år om församlingen ska kunna fortsätta att bedriva en omfattande och bred verksamhet framöver.

Det påbörjade förändringsarbetet fortsätter med samma mål; att under den närmaste 5-årsperioden göra besparingar om 3 miljoner kronor. En översyn av kostnader, effektiviseringar men även att verka för ett ökat givande i församlingen på olika sätt behöver man arbeta vidare med. Viktigt att både teologiskt och genom olika typer av information utmana varandra genom att sätta upp tydliga mål.

Anette avslutade med att även visa bilder på och göra en kort genomgång av den nya bokföringsstrukturen. En struktur vars mål är att även ur ett ekonomiskt perspektiv kunna stärka församlingens helhetssyn och att se olika verksamhetsområden i ett ekonomiskt helhetsperspektiv.

Ordförande lämnade ordet fritt.

En fråga ställdes om varför Ericsson-aktier såldes till förlust.

Göran Johansson, styrelseledamot i IFAB, svarade att bolagsstyrelsens bedömning var att det var en bättre tid att sälja dessa nu än att vänta och riskera ännu större förlust på dessa aktier.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse, bilaga 1

Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning och koncernredovisningen samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamheten 2016, bilaga 1 sid 72–74, föredrogs till valda delar av Christina Gotting, auktoriserad revisor och förtroendevald för Immanuelskyrkans församling. Christina poängterade att församlingens ekonomi är välskött och att det inte finns några anmärkningar.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning för år 2016 samt balansräkning per den 31 december 2016

Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för 2016 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2016.

§ 10 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2016 års förvaltning

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 11 Information om Immanuel Senior

Immanuel Seniors ordförande Rachel Norborg Jerkeby berättade om vilken förmån det är att få driva en seniorförening här i Stockholm med den fantastiska bredd på utbud som är möjlig för seniorprogrammet. Hon informerade om att årsavgiften till Immanuel Senior höjts till 150 kr per år. Eftersom det inte finns någon nedre åldersgräns hälsade hon alla varmt välkomna att bli stödmedlemmar. För övrigt hänvisade Rachel till Årsredovisningen, bilaga 1 sid 29, 75–76.

§ 12 Information om Equmenia Immanuel Stockholm

Maria Linder, ordförande i den nybildade ungdomsföreningen Equmenia Immanuel Stockholm informerade om föreningens styrelse och uppstartsarbetet. Initialt har styrelsen träffats för att skapa rutiner, register och medlemsformulär. Från augusti månad hoppas de att registrering av medlemmar i föreningen kan starta.

Föreningen ska vara ett paraply för barn- och ungdomsarbetet i hela församlingen. Förslag har redan kommit in till Equmeniastyrelsen om att även starta scoutförening samt att hitta former för utbildning för ungdomar att växa som ledare.

§ 13 Val av församlingsordförande för ett år

Kjell Walfridsson, ordförande i årets valberedning, presenterade valberedningens förslag att till församlingsordförande omvälja Marco Helles.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till ordförandeposten lades.

Årsmötet beslutade att omvälja Marco Helles till ordförande för församlingen för en period av ett år.

§ 14 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 5 och 6

Kjell Walfridsson, ordförande i årets valberedning, presenterade valberedningens förslag till församlingsstyrelse. Då de sittande ledamöterna alla är nya i styrelsen sedan ett år tillbaka gav Kjell en tydlig motivering till varför valberedningen valt att lägga fram en rak lista, med omval av så många styrelseledamöter som möjligt.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till kandidater lades.

Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen:

Styrelseledamöter två år:

Berit Ghavidel Rostami nyval

Joel Dutt nyval

Kristina Gustafsson omval

Peter Dobers omval

Stephen James omval

Vida Afua Attah omval

Fram till årsmötet 2018 kvarstår Gunilla Hjelmåker, Hans-Olof Hagen, Malin Emmoth, Margoth Sonnebo, Mats Bernö och Rachel Norborg Jerkeby som ledamöter i styrelsen.

Marco Helles tackade de två avgående styrelsemedlemmarna varmt för deras insatser i styrelsen och gav dem blommor.

§ 15 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, samt

verksamhetsgranskande kommitté, bilaga 6

Årsmötet valde Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Tobias Andersson till revisorssuppleanter för ett år.

Årsmötet beslutade att till verksamhetsgranskande kommitté välja Karin Sandström sammankallande, Jacques Lombard och Kim Skoglund, samt till suppleant välja Agneta Dalemark.

§ 16 Val av övriga funktionärer, ledare och ombud, bilaga 6

Valberedningens ordförande Kjell Walfridsson presenterade alla råd, kommittéer och grupper som valberedningen föreslog och lyfte fram hur många engagerade människor som ger av sin tid i dessa viktiga funktioner. Utan dem skulle församlingens aktiviteter inte fungera.

Årsmötet beslutade att till de tre verksamhetsråden välja de namn som föreslagits.

En fråga ställdes varför ordförande för rådet väljs av årsmötet och inte av rådet självt. Marco Helles svarade att det enligt konstitutionen är årsmötet som väljer ordförande till råden.

Årsmötet beslutade att till såväl verksamhetskommittéer som verksamhetsstödjande kommittéer välja de kommittéer och de namn som föreslagits.

Kjell Walfridsson informerade om en ändring på sid 17, Kultur- & Utbildningsgruppen. Stryk Lina Mattebo och lägg till Mikael Ivarsson istället. Vidare på sidan 22, lägg till Sofie Sahlstedt som ordinarie i TV-gruppen.

Årsmötet beslutade att med ovanstående två korrigeringar för respektive språkgrupp välja de grupper och de deltagare i dessa som föreslagits.

§ 17 Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2018

Ulla Marie Gunner summerade nomineringskommitténs uppdrag; att föreslå valberedning för det kommande årsmötet, samt att föreslå ombud till de organisationer där församlingen är representerad.

Styrelsen har gett de språkledande pastorerna i uppdrag att ge förslag på tre personer. Förslagen är Lois Hemgren sammankallande, Mi-Hye Kim och en plats är vakant.

Inga Johansson bad om ordet och sa att redan tidigare är det konstaterat att det är för få med bara tre stycken i nomineringskommittén. Hon yrkade på att fler personer väljs till denna funktion.

Årsmötet beslutade som ett första delbeslut, att till nomineringskommittée med uppgift att ta fram förslag till valberedning 2017/2018 välja Lois Hemgren, sammankallande och Mi-Hye Kim.

Årsmötet beslutade att på församlingsmötet tisdag 9 maj ha fyllnadsval till nomineringskommittén.

Årsmötet beslutade att återremittera till styrelsen frågan om att det behöver vara fler deltagare i nomineringskommittén.

§ 18 Beslut om verksamhetsplan mot 2020, bilaga 7a, 7b

Ulla Marie Gunner presenterade den gemensamma verksamhetsplanen. Många goda idéer har tagits fram och delvis sammanfattats i ett dokument för hela församlingen. Planen beskriver att vi är en enda kropp och att församlingens uppgift är att sprida evangelium. Prioriterade områden är församlingens diakonala arbete, satsningen på barn, unga och unga vuxna, volontärer och ledarskap samt ökad gemenskap inom församlingen. Häftet avslutas med den dikt som Kerstin Gustafsson skrev till Immanuelskyrkans invigning 1974.

En fråga ställdes om utsatthet och omsorgsgrupp. Ulla Marie förtydligade att det finns omsorgsgrupper i olika former. Att våra diakoner har en viktig uppgift men att vi alla måste hjälpas åt. Att det handlar om integritet och att lyssna in såväl ett ja som ett nej. Även att det ibland är den behövande som behöver ge sig tillkänna för någon den har förtroende för.

Årsmötet beslutade att anta den föreslagna verksamhetsplanen och att arbeta efter den.

§ 19 Inkomna motioner från medlem, bilaga 8:1, 8:2

Till årsmötet har inkommit sju motioner från en och samma motionär, Ove Andersson.

Motion A

Angående styrelsens sätt att göra den ekonomiska redovisningen till årsmötet.

Motionären beklagade att den ekonomiska redovisningen, ännu efter fyra års begäran, inte är mer transparent och lättläst. Motionären nöjde sig med styrelsens svar och föreslog att tillstyrka det.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion B

Konstverket i gamla kaffestugan

Motionären ansåg det tråkigt att styrelsens svar andas en syn och inställning av att församlingen inte ska lägga sig i. Han godtog ändå styrelsens svar på motionen med några tips till den nya redaktören för skriften om konstverket och mission, Görel Byström Janarv.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion C

Immanuelskyrkan har i den stora kyrksalen fått en annorlunda ljudanläggning

Motionären inledde med att förtydliga att hans sista yrkande fått en felstavning. Det ska vara “estetiskt” och inte “etiskt”.

Motionären ansåg det felaktigt att styrelsens fokus varit på högtalarkompetens istället för på den som ska lyssna och att det utifrån detta varit fel av styrelsen att överlåta frågan på expertis. Frågan borde ha förankrats hos användarna. Han ansåg att styrelsen genom detta handlande mister sin trovärdighet för andra typer av översyner och renoveringar som innebär större kostnader. Vidare att styrelsen borde tänka på hur den behandlar medlemmar i församlingen med behov av hörselslingan och att det inte duger att hänvisa till vissa platser i kyrksalen.

Styrelsens representant, Peter Dobers, redogjorde för styrelsens svar. Han poängterade att det varit en besvärlig renovering med okända, men befintliga, elproblem som behövt åtgärdas. Vidare att den tidigare ljudanläggningen inte var uppmärkt på ett relevant sätt och att det därför inte fanns någon information om vart kablar ledde. Vad gäller hörselslingan så ligger den i golvet tillsammans med värmeslingan och kan därför inte rivas upp. Han underströk att styrelsens svar är baserat på de yrkanden som motionären haft.

Beslutet om denna motion gick till rösträkning som gav följande utslag:

• 57 röster för att styrelsens svar på motionen skulle bifallas.

• 37 röster för att styrelsens svar skulle återremitteras till styrelsen.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion D

Om Immanuelskyrkans kyrktorg

Motionären ställer sig gärna till förfogande för det fortsatta arbetet. Han var för övrigt nöjd med styrelsens svar och föreslog att tillstyrka det.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion E

Angående en permanent nomineringskommitté till församlingens bolags styrelser

Motionären ansåg att styrelsens svar var obegripligt. Motionären vidhöll att valet av kandidater till församlingens bolagsstyrelser behöver göras på ett mer omsorgsfullt sätt. Han ville även veta vad styrelsen menar med uppdragshållarens “breda kontaktnät”.

Göran Johansson, styrelseledamot i församlingens bolag IFAB, hänvisade till att det enligt församlingens stadgar är församlingsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för ekonomin. I och med detta behöver styrelsen även ha full rättighet och frihet att tillsätta nomineringskommitté.

Motionären ansåg att även om det förhåller sig så, så behöver valen göras ur en bredare bas.

Styrelsens representant, Hans-Olof Hagén, redogjorde för styrelsens svar. Han uttryckte uppskattning för motionärens engagemang i denna fråga för att proceduren ska gå rätt och riktigt till. Hans-Olof gav sitt medhåll till att kompetenta människor behöver finnas i styrelsen för församlingens viktiga bolag. Han framhöll dock att det är upp till styrelsen att avgöra om den behöver hjälp med att tillsätta styrelsemedlemmar i bolagen eller ej.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslag av motionen.

Motion F

Angående fastigheten Svea Artilleri, nr 15 och Löjtnantsgården

En rättelse gjordes i den engelska översättningen av styrelsens svar, den andra meningen. Den engelska ordalydelsen ska vara “The enquiry will be led by the Board’s Ministry and Organisation subcommittee.”

Motionären föreslog att projektets byggnadsprogram och idéerna i denna läggs till grund för utredningen.

Det klargjordes att den kommande utredningen görs av verksamhets- och organisationsutskottet som i dagsläget består av Margoth Sonnebo, Rachel Norborg Jerkeby och Vida Afua Attah.

För övrigt föreslog motionären att tillstyrka styrelsens svar.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion G

Att revidera verksamhet, följa upp antagna beslut och se till helheten

Motionären konstaterade och gladdes över att beslut redan var fattat och tillstyrkte därför styrelsens svar.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

§ 20 Övriga ärenden

Ulla Marie Gunner informerade om det förberedande mötet för kyrkokonferensen som kommer att hållas tisdag 9 maj kl 18.30. Det mötet kommer även att vara ett formellt församlingsmöte vad gäller punkten om beslut av kompletterande namn till nomineringskommittén.

Vidare informerade hon om att rekryteringen av assisterande pastor till den internationella språkgruppen har börjat och att annons bland annat finns på församlingens hemsida.

Församlingsmöten under 2017 blir 24 september och 26 november.

Årsmöte 2018 blir söndag 22 april.

Lois Hemgren uppmuntrade alla att tänka till kring kapabla och erfarna personer i församlingen så att vi får fler som engagerar sig och hjälper till i församlingens olika uppgifter och aktiviteter. Hon uppmanade alla att komma med förslag och att hjälpa till med att ta vara på de resurser vi har i församlingen. Hon underströk att det är ett gemensamt ansvar att se varandra och även att anmäla sig själv till uppgifter.

§ 21 Avslutning

Ordförande Karin Pettersson lämnade ordet till församlingens ordförande Marco Helles. Marco tackade alla för engagemang i mötet och riktade ett särskilt tack till presidiet. Därefter bad han en bön, varefter mötets ordförande förklarade årsmötet 2017 avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justerare: Karin Pettersson, ordförande; Mark Tatlow, vice ordförande; Patrick Amofah, justerare; Ingrid Jonsson, justerare.