Protokoll fört vid församlingsmöte 9 maj 2017

Närvarande: ca 12 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Mötets sedan tidigare annonserade ordförande Gunilla Hjelmåker hälsade alla välkomna.

§ 2 Dagordning

Endast en punkt fanns på dagordningen och inga övriga frågor anmäldes.

§ 3 Fyllnadsval till nomineringskommittén

Församlingen beslutade att som tredje person i nomineringskommittén välja Sophia Hober.

§ 4 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 5 Mötets avslutande

Mötets ordföranden avslutade mötet. Därefter övergick mötet i ett samtal inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

Mötesordförande, Gunilla Hjelmåker

Sekreterare, Ulla Marie Gunner