Protokoll fört vid församlingsmöte 8 oktober 2017

Närvarande: ca 135 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ingegerd Berg och Brenda Taylor valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Kallande av pastor till den internationella språkgruppen

Personalutskottets ordförande, Stephen James, informerade om vilka som utgjort sökteamet för att hitta ny pastor till den internationella språkgruppen. Dessa är: Emily Tatlow, Brenda Taylor, Deborah Trapman, Henry Ampah-Korsah, Christopher Dalid, Stephen James, Ulla Marie Gunner och Chris Peterson.

Den nya pastorns uppgift ska vara att ingå i Immanuelskyrkans team av pastorer och vara partner med Chris Peterson för den internationella språkgruppen, med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.

Sökteamet har gjort ett grundligt arbete under fem månaders tid. Tjänsten utannonserades i såväl Sverige som i internationella kanaler, vilket gav över 40 ansökningar. Ur dessa gallrade teamet fram 17 kandidater som de tittade djupare på, bland annat genom ett särskilt verktyg för att betygsätta deras ansökningar. Fem personer kallades därefter till intervju, vilket skedde via Skype. Ur dessa fem var det ett enigt sökteam som för personalutskottet presenterade Peter Anderson. Personalutskottet presenterade därefter honom för styrelsen som beslutade att föreslå Peter Anderson till församlingen.

Peter Anderson är 31 år och uppvuxen i Minnesota, USA. I juli 2015 blev han ordinerad till pastor inom Evangelical Covenant Church. I nuläget är han ungdomspastor (Associate pastor for youth) i Crossroads Community Covenant Church i staten Washington, en församling om 600 medlemmar. Han är även huvudpredikant vid deras kvällsgudstjänst varje söndag.

Innan Peter anställdes i Crossroads har han arbetat i två andra församlingar, dels som kaplan och dels som ungdomsledare. Han har bred erfarenhet av att arbeta med unga människor och även av lägerverksamhet.

Peter är gift med Ann och de har dottern Sommar 4 år och sonen Haakon 10 månader.

Församlingen fick möjlighet att ställa frågor. Ur dessa framkom att Peter har ingen tidigare internationell erfarenhet men har erfarenhet av att arbeta med flyktingar från Irak. Han har även under en termin studerat på bibelskola i Jönköping.

På frågan om vad som skiljde Peter från andra sökande svarade Stephen att det varit hög kvalitet på ansökningarna men att Peter hade visat en särskild förståelse för vad unga människor behöver. Framförallt vad unga i åldern 13–18 går igenom och vad kyrkan behöver vara och göra för dem. Detta var något som stod ut gentemot andra kandidater och matchar väl det som Immanuelskyrkan vill vara och göra för den gruppen unga i Stockholm.

Därefter var församlingen redo att gå till beslut.

Församlingen beslutade att kalla Peter Anderson som biträdande pastor (Associate pastor) till den internationella språkgruppen samt att ingå i församlingens pastorsteam.

Beslutet var enhälligt.

§ 4 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande, Brenda Taylor och Ingegerd Berg, justerare