Protokoll fört vid församlingsmöte 26 november 2017

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna, bad en bön och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Rune Larsson och Gunilla Herlitz valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av valberedning inför årsmötet den 22 april 2018

Nomineringskommittén har bestått av Lois Hemgren (sammankallande), Mi-Hye Kim, Sophia Hober och Ulf Bergsviker. Kommittén har arbetat efter samma struktur som de senaste åren. D.v.s. en gemensam valberedning bestående av en ordförande och två medlemmar från varje gudstjänstgrupp. Dessutom en särskild valberedning för varje gudstjänstgrupp bestående av två ledamöter från den gemensamma valberedningen och ytterligare ett antal ledamöter.

Nomineringskommitténs förslag till valberedning inför församlingens årsmötet 2017 presenterades.

Gemensam Valberedning

Kjell Walfridsson, ordförande

Mikael Ivarsson

Claes Jonsson

Mark Tatlow

Debora Sugiaman Trapman

Sunna Suh-Brunnsäter

Chung-Soon Yoon

Anders Wennlund

Särskilda Valberedningen för svenska gudstjänstgemenskapen kl. 11.00

Mikael Ivarsson, ordförande

Claes Jonsson

Monica Ahlberg

Christina Eriksson

Anders Berndes

Särskilda Valberedningen för Internationalla gudstjänstgemenskapen

Mark Tatlow, ordförande

Debora Sugiaman Trapman

Hannah Akuffo Britton

Eugene Bushayija

Dogol Kidane

Särskilda Valberedningen för Koreanska gudstjänstgemenskapen

Sunna Suh-Brunnsäter, ordförande

Chung-Soon Yoon

Soo-Hong Jin

Mi-Hye Cho Kim

Mi Young Jeon

Särskilda Valberedningen för gudstjänstgemenskapen 153

Anders Wennlund, ordförande

Kristoffer Restiinma

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

Det har under årets nomineringsarbete blivit tydligt att nomineringskommittén bör väljas tidigare på året, så att deras arbete kan komma igång tidigare. Styrelsen ber därför de tre råden att redan till årsmötet 2018 föreslå två personer från varje gudstjänstgrupp till nomineringskommittén. Detta för att möjliggöra att nomineringskommittén kan väljas redan på årsmötet.

§ 5 Demokrati- och delaktighetsgruppen

Ordföranden informerade om vilka personer som tackat ja till att bilda demokrati- och delaktighetsgrupp.

Svenska gemenskapen 11.00: Greger Hjelm, Camilla Vidäng

Svenska gudstjänst 153: Malin Elala, Miriam Olsson

Koreanska gemenskapen: Kee Sok Julia Hahn

Internationella gemenskapen: Debora Sugiaman Trapman samt en till

Equmenia: Tobias Olsson

Sammankallande: Ulla Marie Gunner

Adjungerad vi behov: Marco Helles

Gruppen kommer att ha sitt första möte före jul och målet är att i första hand se över formerna för församlingens årsmöte. Gruppen ombads av församlingsmötet att även lägga fokus på hur församlingens yngre medlemmar ska attraheras av att komma på församlingsmöten och årsmöte.

§ 6 Information om skriften om mission och den nedtagna målningen i kaffestugan

Ordföranden informerade om att redaktör Görel Byström Janarv har kommit igång med såväl intervjuer som skrivande av skriften om mission och den nedtagna målningen. Målet är att skriften ska vara färdig till årsmötet.

§ 7 Information om offrande

Ulla Marie Gunner informerade om att per sista oktober är gåvor och kollekter SEK 100´ över budget. Det är mycket glädjande att församlingen offrar mer och därigenom visar ett större engagemang för församlingen även ur ekonomiskt perspektiv.

§ 8 Information om två tjänster: musik och diakoni

Till den internationella gemenskapen sökes nu en musiker på upp till 75% tjänst. Annons finns redan på församlingens hemsida.

Församlingen informerades även om att diakon Camilla Mattebo har valt att efter föräldraledigheten lämna sin tjänst. Det gör att även en 50% diakontjänst kommer att utlysas. Arbete pågår om hur tjänsten kommer att formuleras.

Angående proceduren för vår nye pastor, Pete Anderson, informerades att alla dokument är inlämnade till Migrationsverket, både från Petes och församlingens håll. Förhoppningen är att Pete kan tillträda i mitten av januari 2018.

§ 9 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 10 Mötets avslutande

Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande, Rune Larsson och Gunilla Herlitz, justerare