Protokoll fört vid församlingsmöte 22 januari 2017

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 85 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare

Samuel Åsgård och Karin Pettersson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av ombud till årsmöten och konferenser

Valberedningens ordförande Kjell Walfridsson presenterade valberedningens förslag till ombud för de årsmöten och konferenser som sker under 2017, här presenterade i datumordning.

Till Stockholms frikyrkoråd, 23 mars valdes:

Pastor Anna Berndes

Till Hela Människan i Stockholms län, 5 april valdes:

Agneta Dalemark och Inga Johansson. Suppleanter Diakon Agneta Selander samt Ingmar Bergman.

Till Sociala missionen den 20 april valdes:

Diakon Anders Segersson, Lars-Ingmar Jerkeby, Monica Ahlberg, Anna-Carin Persson Stenbeck, Johannes Nilsson.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 25–27 maj:

Gunilla Hjelmåker sammankallande, Anders Andersson, Dan Svanell, Emily Tatlow, Johan Ahlberg, Johnny Jonsson, Mikael Ivarsson, Mirjam Olsson, Tobias Olsson, Pastor Ulla Marie Gunner

Supplenater: Debora Sugiaman Trapman, Malin Emmoth, Tobias Adersson

Ombuden företräder Immanuelskyrkans församling även i Svenska Missionskyrkan konferens.

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd:

Gunilla Hjelmåker

(Bilda Öst har möte vartannat år. Möte 2018 nästa gång).

§ 6 Beslut om tidsbegränsad anställning av pastor Karin Fritzson, ett år.

Ordföranden hänvisade till den information som delgivits via församlingens hemsida angående möjligheten församlingen fått att anställa pastor Karin Fritzson på halvtid under ett år. Lönekostnaden för Karins tjänst täcks av Arbetsförmedlingen och Equmeniakyrkan och kommer därmed inte att belasta församlingens ekonomi.

Karin är nyligen ordinerad pastor och är sedan tidigare diakon. Karin är van att arbeta med ungdomar. Hennes arbetsuppgifter i församlingen är tänkta att bli ledarutveckling, volontärskap och pedagogiskt arbete. Hon ska även vara tillgänglig för Equmeniakyrkan för att predika. Hon kan börja sin tjänst 1 februari 2017.

Församlingen beslutade att anställa Karin Fritzson på 50% under ett (1) år.

§ 7 Samtal om kommande verksamhetsplan, bilaga 1

Stephen James presenterade nästa steg i arbetet med verksamhetsplanen. Han refererade till sin presentation på förra församlingsmötet. Vid dagens möte prövades ett nytt arbetssätt “world café” för att ge möjlighet att diskutera de frågor för verksamhetsplanen som är viktiga för var och en. För styrelsen är det väsentligt att alla bidrar med sina idéer och tankar för att föra arbetet med verksamhetsplanen framåt.

Fem bord för fem olika områden fanns förberedda och vid varje bord fanns en styrelserepresentant för att leda diskussionen. Följande områden diskuterades:

• barn, unga, familj och unga vuxna

• diakoni, människor i utsatta situationer

• större gemenskap emellan språkgrupperna

• ledarskapsutveckling och volontärskap

• framväxande områden, behov framåt

Styrelsen samlade in materialet från diskussionerna och kommer att använda detta som underlag för utarbetande av verksamhetsplanen. Till församlingsmötet den 19 mars 2017 räknar styrelsen med att kunna presentera ett första förslag för församlingen. Målet är att diskussionerna kring verksamhetsplanen sker då, så att församlingen på årsmötet bara behöver ta det formella beslutet om planen.

§ 8 Equmeniaförening under bildande

Maria Linder sitter i en planeringsgrupp för arbetet med att starta upp en Equmeniaförening i Immanuelskyrkan. Maria informerade om vad en Equmeniaförening är och hur långt gruppen kommit i planeringen.

En Equmeniaförening är till för att barn och unga ska ha en tydlig röst i församlingen. Equmeniaföreningens syfte är även att få en överblick och ett gemensamt perspektiv över all barn- och ungdomsverksamhet som finns i samtliga språkgrupper i församlingen.

Genom en Equmeniaförening får församlingens barn och unga mer kontakt med Equmenia regionalt, nationellt och internationellt och därmed möjlighet att delta i läger, konferenser och utbyten som Equmenia erbjuder för att unga i olika församlingar ska kunna mötas.

Söndag 5 mars kl 13.30 hålls ett första möte för att, förutom formaliabeslut, tillsätta styrelse som under första året ska hitta former för föreningens styre, i samarbete med församlingsstyrelsen, personalen och barn- och ungdomsgrupperna. Församlingen ställde sig mycket positiv till ett en Equmeniaförening äntligen bildas.

För nominering av kandidater till styrelsen, kontakta Marco Helles som kommer att ge namnförslagen vidare till planeringsgruppen. Alla ombads att sprida information om Equmeniaföreningen i sina kanaler och uppmuntra till att komma på mötet 5 mars.

§ 9 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande, Karin Pettersson och Samuel Åsgård, justerare.