Mötesanteckningar fört vid församlingsmöte 19 mars 2017

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 60 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet. Då detta inte var något beslutsmöte bestämdes att endast ta mötesanteckningar och därför behövdes inga justeringspersoner utses.

§ 2 Dagordning

Förutom en hälsning och mötesinformation, var verksamhetsplanen huvudfrågan för dagen.

§ 3 Hälsning från Equmeniaföreningen

Kim Lillskog, vice ordförande i den nybildade föreningen Equmenia Immanuel Stockholm, gav en kort information om föreningen. Den bildades 5 mars och kommer att ha sitt första styrelsemöte onsdag 22 mars.

Equmeniastyrelsens första uppdrag blir att kartlägga barn- och ungdomsarbetet i hela Immanuelskyrkan för att se hur föreningen på bästa sätt kan vara till hjälp. Föreningen vill vara hela församlingens barn- och ungdomsförening. Föreningen ska verka för att hjälpa unga att vara med och påverka, besluta, fördjupa gemenskapen och växa i sin tro på Jesus.

Kim uttryckte equmeniaföreningens styrelses önskan att församlingen är med och ber för dem.

§ 4 Verksamhetsplan, bilaga 1a och 1b

Ordföranden gav en resumé kring styrelsens process med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan. Den tog sitt avstamp när styrelsen under hösten hade möte tillsammans med verksamhetsråden. På församlingsmötet den 22 januari samtalade medlemmar och gav sina åsikter och förslag. Sedan följde samtal med ledningsgruppen, personalen och andra grupper.

Ordföranden betonade att verksamhetsplanen är en plan för hela församlingen och ingen del i den är för en viss grupp eller verksamhet. Den utgår från de fyra prioriterade områden som församlingen sedan tidigare tagit beslut om.

På styrelsemötet torsdag 23 mars kommer det slutliga förslaget till årsmötet att formuleras.

Förslaget till verksamhetsplan är utformat av ledningsgruppen, på styrelsens uppdrag. Styrelsen har på sitt möte torsdag 16 mars gett sina samlade kommentarer till ledningen och den version som idag diskuterades är resultatet därefter.

Ordföranden överlämnade ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner.

Ulla Marie informerade om att ledningsgruppen lyssnat in råden, styrelsen, församlingsmötet, personal, diverse grupper och individer. Resultatet är ett inriktningsdokument mer än en detaljerad plan. Ledningsgruppen har valt en form med inledande beskrivningar för varje område för att skapa en gemensam förståelse.

I denna första verksamhetsplan finns inga mätbara mål. Dessa arbetas fram under första året. I huvudsak är styrelsen och verksamhetsråden ytterst ansvariga för målen.

Härefter indelades mötesdeltagarna i grupper för att diskutera det senaste förslaget till verksamhetsplan. Se bilaga 1.

Grupperna återsamlades och gav sina synpunkter och förslag. Ledningen samlade in dem och kommer att se över dokumentet igen utifrån dessa.

§ 5 Förberedande möte 9 maj

Tisdag 9 maj kl 18.00 hålls ett förberedande möte inför kyrkokonferensen i Vårgårda som äger rum 24-28 maj 2017. Ulla Marie Gunner välkomnade alla till det mötet för att ta del av vad kyrkokonferensen kommer att behandla i år och för att som medlem kunna lyfta frågor och åsikter. Gunilla Hjelmåker, som är sammankallande för församlingens ombud, är ledare för detta möte.

§ 6 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 7 Mötets avslutande

Ordföranden påminde om att årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga söndag 9 april och att församlingens årsmöte är söndag 23 april. Därefter avlsutade han mötet med bön.

Vid pennan

Cathrin Sjöström

Sekreterare