Rapport från styrelsen 28 januari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Lina Mattebo och Sungha Wendin.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Cathrin Sjöström.

Arbetet med ny budgetprocess och verksamhetsplan fortsätter

Gruppen som styrelsen har utsett för att arbeta fram en ny budgetprocess har påbörjat sitt arbete. Syftet är att få en högre delaktighet från församlingen i budgetsprocessen och att den verksamhetsplan som så småningom ska beslutas om på årsmötet ska styra resursfördelningen.

Medarbetarundersökning visar goda resultat

Personalutskottet rapporterade att den medarbetarundersökning som har genomförts bland Immanuelskyrkans personal visar väldigt bra resultat, över snitt på alla områden. Högst resultat finns kopplat till trivsel, lojalitet och motivation medan svagare resultat är kopplat till stress, kommunikation, mål och vision. Ledningen jobbar nu vidare med att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

Rekryteringen av ny lead pastor fortsätter

Gruppen som jobbar med att rekrytera en ny lead pastor till den internationella gudstjänstgruppen hoppas kunna lägga fram ett förslag till styrelsen under våren, så att den nya pastorn kan vara på plats till hösten. De är glada över att flera bra kandidater har sökt tjänsten. Två återstår i processen.

Musikutredningen är påbörjad

Gruppen som styrelsen har tillsatt för att göra en musikutredning har haft tre sammanträden. De jobbar nu med att inventera vilken musik som finns i församlingen, vilket syfte den har och vilka resurser som krävs. Den 12 mars bjuder de in intresserade från församlingen till en samtalsförmiddag och räknar med att kunna ge en rapport på årsmötet.

Beslut om förslag till ny konstitution

En arbetsgrupp tillsatt av styrelsen har under hösten jobbat med att revidera konstitutionen, främst utifrån att Missionskyrkans församlingar nu ingår i Equmeniakyrkan, som vi tidigare har rapporterat om. Under styrelsemötet beslutade styrelsen att lägga fram arbetsgruppens slutgiltiga förslag för diskussion på församlingsmötet den 31 januari. Sedan är planen att det första beslutet om den nya konstitutionen ska tas på församlingsmötet den 13 mars och det andra på årsmötet den 17 april. Det är möjligt att inkomma med ytterligare synpunkter till styrelsen fram till den 14 februari.

Två förslag angående målningen i kaffestugan

Medlemmar har lämnat in två olika förslag till församlingsmötet den 31 januari utifrån styrelsens beslut att ta ner målningen i kaffestugan av Sigfrid Södergren. Styrelsen tycker att det ena förslaget, att ta fram en skrift om vårt missionsarv utifrån tavlan, bör utredas vidare och vill därför tillsätta en kommitté som rapporterar till styrelsen med uppdrag att ge förslag på innehåll och kostnad för en sådan skrift.

Nomineringskommitté ska skapa långsiktighet

Immanuelskyrkans församlingsstyrelse väljer personer som ska sitta i Probitas styrelse. För att utveckla den processen beslutade styrelsen att tillsätta en nomineringskommitté som ska arbeta långsiktigt med att ta fram förslag till styrelsen på bra kandidater.

Personalförändringar

Styrelsen beslutade att tillsvidareanställa husmor Daniel Nilsson på 75 procent.

Ändrade datum för styrelsesammanträden 2016

Efter årsmötet kommer styrelsen att sammanträda enligt följande:
12 maj
2 juni
14 juni (Träff med pastorer och diakoner)
25 augusti
30 sept–1 okt (Styrelsehelg)
6 okt
17 nov
15 dec

Nästa sammanträde är den 18 februari.

Allt gott från styrelsen!