Rapport från styrelsen 25 augusti 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Lina Mattebo, Peter Dobers, Gunilla Hjelmåker, Rachel Norborg-Jerkeby, Patrick Amofah, Mats Bernö, Kristina Gustavsson, Hans-Olof Hagén.
I tjänsten: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Flera personalförändringar inför hösten

Steve Armfield och Amanda Detchman har avslutat sina vikariat i den internationella delen av församlingen och i stället har Chris Peterson börjat arbeta som ansvarig pastor. Berg Holmgren kommer under hösten arbeta i det internationella ungdomsarbetet men väntar i nuläget på arbetstillstånd från Migrationsverket. Tills vidare hjälper Neil Baht till med ungdomsarbetet.

Tobias Frelin har gått på tjänstledighet medan Charlotte Höglund kommer tillbaka på 100 procent efter att ha varit tjänstledig på halvtid under ett år. Hon kommer nu bland annat att ta huvudansvaret för Skaparsöndag. Fredrik Fidde Jonsson blir huvudansvarig för svensk konfirmation och tonårsverksamhet. Till sin hjälp får han både Jacob Molander, som även fortsätter i Immanuel 153 och den nyanställde pastorn Ulf Bergsviker.

Satsning på kyrkoavgifter

För att öka antalet medlemmar som ger sin kyrkoavgift till Immanuelskyrkan kommer gudstjänstbesökarna få information om vad kyrkoavgiften innebär under september, och praktisk hjälp under oktober. I nuläget har Immanuelskyrkan ungefär 375 givare, men cirka 1 500 medlemmar. Gruppen som planerar kampanjen hoppas att antalet givare kan fördubblas under kampanjperioden.

Fortfarande lågt offrande

Administrativ chef Anette Engkvist meddelar att vi ligger en halv miljon minus mot budget i offer och kollekter. Ekonomiutskottets ordförande Hans-Olof Hagén har jämfört den disponibla inkomsten i Stockholms län med utvecklingen av offrandet i Immanuelskyrkans församling över en 10-årsperiod. Slutsatsen är att den disponibla inkomsten har ökat, men inte offrandet. Styrelsen och ledningen jobbar vidare med att försöka öka offrandet.

Miljongåva går till löpande verksamhet

I början av året fick Immanuelskyrkans församling en gåva på en miljon kronor. Det finns inga villkor förknippade med gåvan och styrelsen gav på förra styrelsemötet ekonomiutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag om hur gåvan ska hanteras för att bäst vara till nytta för församlingens verksamhet. Förslaget blev att gåvan ska användas i församlingens löpande verksamhet och bidra till att täcka kostnader för nya inventarier på det renoverade kyrktorget. Styrelsen röstade ja till ekonomiutskottets förslag.

Ägardirektiv till Probitas AB under 2017

Församlingsstyrelsen beslutade, precis som förra året, om ett ägardirektiv på en utdelning på 20 miljoner kronor från Probitas AB för år 2017.

Riktlinjerna för förvaltning av Immanuelskyrkans församlings finansiella instrument ändras

Riktlinjerna för förvaltningen av Immanuelskyrkans församlings finansiella instrument tillåter för närvarande en placering i aktier på max 60 procent av portföljens totala värde. Men med tanke på dagens situation med minusränta förslår ekonomiutskottet att göra en förändring i riktlinjerna som innebär att den tidigare nämnda procentsatsen höjs till 80 procent. Det finns fortfarande tydliga direktiv om att inte vara riskbenägna i förvaltningen. Styrelsen röstade ja till förslaget.

Nya direktiv angående musikutredning

Musikutredningens ordförande Kristina Gustavsson presenterade gruppens slutrapport. Styrelsen beslutade sedan, bland annat utifrån musikutredningens slutsatser, att ge ledningen i uppdrag att en grupp framöver utreder följande:
1. Ta fram förslag till besparingar inom konsertverksamheten motsvarande 100 000 kronor i budgeten för 2017.
2. Ge konkreta förslag till hur musiken i gudstjänst och andra sammanhang kan breddas genremässigt.
3. Ta fram förslag där musikresurser i form av ekonomi, anställda och frivilliga styrs mot att ytterligare prioritera barn, unga och familj.
4. Se över hur vi tar tillvara musikalisk kompetens hos medlemmar och vänner som hittills inte kommit till användning.
5. Ta fram en samlad presentation av utbudet.

Beslut om ändamål för upplöst Frescati-stiftelse

Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati bildades 1994 med avsikten att bygga ett kapell på Stockholms universitets campus. Nu ska stiftelsen upplösas på grund av att det inte längre är möjligt att fullfölja stiftelsens ändamål. Vid stiftelsens upplösning ska tillgångarna, i nuläget drygt 300 000 kronor per stiftare, användas för kyrklig verksamhet bland studenter och personal vid Stockholms universitet och högskolor. Styrelsen beslutade att ge styrelsens ordförande och vice ordförande samt ledningen i uppdrag att formulera ändamål som Immanuelskyrkan kan använda pengarna till.

Flyttad styrelsehelg

Styrelsehelgen som var planerad nu i september senareläggs till vårterminen, medan en dag tillsammans med styrelse och verksamhetsråd är inplanerad till lördagen den 12 november.

Nästa sammanträde är den 6 oktober. Missa inte invigningen av det nyrenoverade kyrktorget söndagen den 2 oktober!