Rapport från styrelsen 18 februari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Stephen James, Johan Sahlén, Göran Johansson, Kristina Gustafsson, Lina Mattebo, Malin Emmoth, Patrick Amofah, Peter Dobers och Vida Attah.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Cathrin Sjöström, Claes Göran Ydrefors och Steve Armfield.

Besök av verksamhetsråden

Styrelsen hade bjudit in de tre verksamhetsrådens ordförande samt de ledande pastorerna från de olika språkgrupperna (pastor Cho befann sig dock utomlands) till styrelsemötet. Ordförandena samt pastorerna delade under den första delen av styrelsemötet sina funderingar, orosmoment och förhoppningar för församlingen, både i dagsläget och inför framtiden. Styrelsen tar med dessa viktiga inlägg till det kommande strategimötet. Verksamhetsrådens ordförande kommer framöver att bjudas in till styrelsen minst en gång om året.

Nomineringskommittén formas

Dan Svanell har tackat ja till att hålla i och bygga upp den nomineringskommitté som ska arbeta strategiskt för att hitta passande ledamöter till Probitas styrelse (vilka Immanuelskyrkans styrelse ansvarar för att besluta om). Nomineringskommittén kommer, utan att ha formellt ansvar för detta, ge tips även till dotterbolagens styrelser.

Budgetuppföljning och bokslut för 2015

Under styrelsemötet gick administrative chefen Anette Engkvist igenom församlingens bokslut. Det visar ett överskott på 3,1 miljoner jämfört med det beräknade resultatet. Detta beror främst på ett stort arv till församlingen samt på en högre avkastning på värdepappersportföljen än beräknat. Resultatet av de insamlade gåvorna är ett fortsatt problem eftersom de ligger minus 380 000 mot budget och dessutom även 150 000 lägre än vad församlingen samlade in till sin egen verksamhet under 2014. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner har tillsammans med övriga pastorer tagit fram en plan för insamlingar till speciella ändamål under 2016 för att ge fler möjlighet att bidra och vända den här utvecklingen.

Fastställande av slutgiltigt förslag till ny församlingskonstitution

Styrelsen fastställde det förslag till ny församlingskonstitution som församlingsmötet godkände den 31 januari, efter några mindre korrigeringar. Efter församlingsmötet har medlemmar kunnat lämna in förslag till ändringar. Styrelsen godtog några mindre ändringar som har kommit in. Första beslut om ny konstitution kommer att ske den 13 mars på församlingsmötet (beslutet måste fattas med minst 2/3-dels majoritet). På årsmötet kommer förslaget till den nya konstitutionen att läggas fram till församlingen för sista gången.

Rapport kring kyrktorgsrenoveringen

Arbetet med kyrktorgsrenoveringen rullar på. Själva renoveringsarbetet kommer att påbörjas den 2 maj och pågå under maj, juni, juli, augusti och troligtvis en bit in i september.

Kommande församlingsmöten

Under våren är församlingsmöten inplanerade den 13 mars och 29 maj. Årsmötet är den 17 april.
Nästa styrelsesammanträde är den 25 februari då styrelsen möts för strategimöte. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 mars.

Med hopp om vår!