Rapport från styrelsen 17 november 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Hans-Olof Hagén, Gunilla Hjelmåker, Mats Bernö, Rachel Norborg Jerkeby, Vida Afua Attah, Malin Emmoth och Patrick Amofah.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Rapport om dag med styrelse och råd

Den 12 november hade styrelsen den första gemensamma arbetsdagen tillsammans med församlingens verksamhetsråd. De två huvudsyftena var att lära känna varandra och de olika rådens/styrelsens arbete mer samt att plocka fram angelägna områden till den kommande verksamhetsplanen, framför allt utifrån våra prioriterade områden. Mer än trettio personer deltog och det kändes som en mycket viktig och meningsfull dag.

Personalförändringar

Berg Holmgren anländer till Sverige fredagen den 18 nov och börjar arbetet med ungdomarna i Immanuel internationella. HR-ansvarig Karin Enberg slutar i och med årsskiftet.

Ny medlem i ekonomiutskottet

Styrelsen valde i ett fyllnadsval in Ana Gren i ekonomiutskottet.

Ekonomirapport

Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade att verksamhetsintäkterna till och med oktober månad svarar väl upp mot budget, att verksamhetskostnaderna ligger bra till, men att gåvor och kollekter ligger under budget. Gällande finansiella intäkter och kostnader är det totalt sett något bättre än budget.

Förslag till kommunikationspolicy

Kommunikationsutskottet har jobbat fram en kommunikationspolicy för församlingen. Förslaget diskuteras nu, och beslut kommer förhoppningsvis tas under decembermötet.

Preliminärt budgetförslag 2017

Administrativa chefen Anette Engkvist presenterade ett preliminärt budgetförslag för 2017, beslut tas under nästa styrelsemöte.

Försäljning av lägenhet

Styrelsen beslutade att sälja församlingens bostadsrätt på Wargentinsgatan 5 och att som brukligt är ge i uppdrag åt Probitas att ombesörja försäljningen. Anledningen till försäljningen är att bostadsrättslägenheter under årens lopp skänkts till församlingen för att medel från dessa skulle kunna användas i församlingens verksamhet. Styrelsen har därför tidigare beslutat att sälja lägenheter när tillfälle ges.

Beslut om processplan för verksamhetsplanen

På årsmötet ska församlingen för första gången anta en verksamhetsplan. Styrelsen tog därför beslut om en plan för hur denna process ska se ut:
• Information på församlingsmötet den 20 november.
• Församlingsmöte den 22 januari där alla kan delta och påverka, utifrån styrelsens och verksamhetsrådens påbörjade arbete.
• Fortsatt arbete i större och mindre grupper för att samla in synpunkter och idéer.
• Styrelse och råd summerar och lägger fram det första förslaget till verksamhetsplan på församlingsmötet 19 mars.
• Beslut tas på årsmötet den 23 april.

Nytt prioriterat område

Styrelsen har sedan tidigare diskuterat att lägga till ytterligare ett prioriterat område, ledarutveckling och volontärskap, och nu togs det formella beslutet.

Församlingsmöten och styrelsesammanträden framöver

Planera gärna in kommande församlingsmöten: 22 januari, 19 mars samt församlingens årsmöte 23 april med årsstämmor 18 april och församlingens info-kväll 19 april. Styrelsen har följande sammanträden inplanerade: 15 december, styrelsehelg 20-21 januari, 16 februari och 16 mars.

Glad advent önskar styrelsen!