Rapport från styrelsen 15 december 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Vida Afua Attah, och Patrick Amofah. Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo och Malin Emmoth deltog via Per Capsulam genom e-post i besluten.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Slutrapport om ljudinstallation på entréplan

Claes Hollander rapporterade hur nya ljudsystem har installerats i kyrksalen, Waldenströmsalen, kaffestugan och kapellet. Arbetet har utgått från en behovsanalys där de som arbetar i dessa lokaler fått beskriva sina önskemål. Resultatet ha blivit ett avancerat system mer liknar det som teatrar har än en ”vanlig” kyrka. Det beräknas hålla i mer än 10 år. Vissa akustikproblem i kapellet och Waldenströmsalen återstår att hantera. Styrelsen framförde ett stort tack till Claes Hollander och Håkan Sjögren.

Lokala löneförhandlingar

Årets lokala löneförhandlingar slutfördes i förra veckan. Nya löner gäller från 1 oktober.

Personalutskottet

Pastor Chris Peterson har gått igenom arbetsomfattningen för arbetet i den internationella gudstjänstgruppen. Inom kort inleds rekryteringen av ytterligare en pastor.

Ekonomirapport

Intäkter från gåvor och kollekter närmar sig budget. De finansiella intäkterna ligger lite över budget.

Kommunikationspolicy antogs

Kommunikationsutskottet har arbetat fram förslag till kommunikationspolicy för församlingen. Förslaget har diskuterats under hösten och styrelsen beslutade att anta kommunikationspolicyn.

Budget för 2017 antogs

Administrativa chefen Anette Engkvist presenterade budgetförslag för 2017. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2017.

Processplan för verksamhetsplanen fortskrider

Arbetet med att i början av nästa år ta fram en verksamhetsplan fortsätter enligt den plan som beslöts vid novembersammanträdet;
• Församlingsmöte den 22 januari där alla kan delta och påverka, utifrån styrelsens och verksamhetsrådens påbörjade arbete. Småbord/stationer (World Café) bemannas av styrelse och personal enligt församlingens prioriterade områden och vision där förslag samlas in.
• Fortsatt arbete i större och mindre grupper för att samla in synpunkter och idéer.
• Styrelse och råd summerar och lägger fram det första förslaget till verksamhetsplan på församlingsmötet 19 mars.
• Beslut tas på årsmötet den 23 april.

Församlingsmöten och styrelsesammanträden framöver

Styrelsehelg 20–21 januari. Övriga styrelsesammanträden: 16 februari, 16 mars och ett extra sammanträde den 23 mars (efter församlingsmötet den 19 mars).

Kommande församlingsmöten: 22 januari, 19 mars samt församlingens årsmöte 23 april med årsstämmor 18 april och församlingens info-kväll 19 april

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!