Rapport från styrelsen 14 januari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Stephen James, Johan Sahlén, Göran Johansson, Kristina Gustafsson, Lina Mattebo, Patrick Amofah, Peter Dobers och Vida Attah.

I tjänsten: Anette Engkvist, Cathrin Sjöström och Claes-Göran Ydrefors.

Styrelsen möttes för ett extra styrelsemöte på grund av reaktionerna på styrelsens tidigare beslut om att ta ner Sigfrid Södergrens målning i kaffestugan.

Styrelsen har bland annat uppmärksammats på att Stockholms stadsmuseum år 2011 bedömde att Immanuelskyrkans fastighet har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. I klassificeringsbeslutet nämns dock inte Sigfrid Södergrens målning och enligt fastighetsägaren Probitas är väggen där tavlan hänger inte k-märkt.

Medlemmar ur Immanuelskyrkan har dessutom kontaktat Stockholms stadsmuseum för ett utlåtande angående beslutet om att ta ner målningen. I en skrivelse skriver antikvarie Klara Johansson ”Museets råd är att Södergrens målning bibehålls synligt på plats. I annat fall är det väsentligt att måleriet vid eventuell övertäckning inte skadas, utan att det i framtiden kan vara möjligt att tas fram när så önskas.”

Ingenting i dessa dokument hindrar alltså en nedtagning av tavlan. Styrelsen har dock under veckan anlitat konservator Anna Brandi, som har jobbat på Riksantikvarieämbetet och rekommenderas av Stockholms stadsmuseum, för att få information om hur tavlan kan tas ner och förvaras på bästa sätt. Anna Brandi kommer även att närvara vid nertagningen av tavlan.

Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, två huvudsakliga skäl till beslutet att plocka ner tavlan. Det främsta är att den kolonialism som uttrycks i tavlan och att svarta människor i den framställs som offer kränker många av Immanuelskyrkans medlemmar och besökare. Styrelsen anser inte att målningen berättar om vilken församling Immanuelskyrkan är i dag. Dessutom ska kyrktorget och köket renoveras för att kunna utveckla församlingens verksamhet och göra kyrkan öppen för fler grupper. I det inriktningsbeslut som församlingsmötet fattade den 4 oktober 2015 ingick inte målningen i kaffestugan med i ritningarna. Renoveringen påbörjas i maj för att genomföras under sommaren då verksamheten minskar. Planeringen och arbetet med detta är redan i full gång.

Styrelsen har tagit emot önskemål från enstaka medlemmar om att låta församlingen besluta om tavlan på ett församlingsmöte. Däremot har denna önskan aldrig kommit fram vid de församlingsmöten samt årsmötet 2015 där styrelsen kommunicerat beslutet att ta ner tavlan. Styrelsen beslutade under styrelsemötet att inte föra frågan till församlingen för omprövning.

Styrelsen står kvar i sitt beslut om att tavlan ska tas ner. Tavlan kommer så snart som möjligt att täckas med ett draperi i väntan på att renoveringen ska sätta igång enligt styrelsens tidigare beslut och för att kunna fullfölja den igångsatta projekteringen av kyrktorget. När ombyggnaden startar kommer tavlan att tas ner för att sedan förvaras på ett rätt och säkert sätt enligt de anvisningar vi får från konservatorn.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen