Rapport från styrelsen 12 maj 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Lina Mattebo, Vida Afua Attah, Peter Dobers, Mats Bernö, Malin Emmoth, Margoth Sonneby, Gunilla Hjelmåker, Hans Olof Hagén, Kristina Gustafsson, Rachel Norborg Jerkeby.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Ny styrelse och nya utskott

Detta var det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet. Alla medlemmar av styrelsen presenterade därför sig och de nya ledamöterna hälsades extra välkomna. Stephen James valdes till vice ordförande och ledamöterna delades in i fyra utskott, varav kommunikationsutskottet är nytt för i år. Fördelningen ser ut som följer:

Ekonomiutskottet:
Hans-Olof Hagén (sammankallande)
Patrick Amofah
Mats Bernö
Carin Ladufjäll (som inte sitter i styrelsen)

Personalutskottet:
Stephen James (sammankallande)
Kristina Gustafsson
Malin Emmoth

Verksamhets- och organisationsutskottet:
Vida Afua Attah
Margoth Sonneby
Rachel Norborg Jerkeby

Kommunikationsutskottet:
Gunilla Hjelmåker (sammankallande)
Peter Dobers
Lina Mattebo

Besök i Kongo-Kinshasa

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade kort om sin resa till Immanuelskyrkans vänförsamling N´djili i Kongo-Kinshasa tillsammans med Kjell Walfridsson, ordförande i Mission och biståndskommittén, Gun Eriksson, långvarig Kongomissionär och tolk, samt Göran Gunner, medföljande. Målet med resan var framför allt att stärka relationen mellan församlingarna samt se över möjliga samarbeten, vid sidan av det nutritionsprojekt som Immanuelskyrkan har stött under många år.

Ekonomirapport

Administrativ chef Anette Engkvist konstaterade i ekonomirapporten att vi överlag följer budget gällande missionsverksamheten, men att insamlade medel ligger under budget. När det gäller finansiella intäkter ligger vi över budget.

Delrapport från musikutredningen

Kristina Gustafsson, sammankallande för den pågående musikutredningen, gav en delrapport från arbetsgruppen. Utredningens uppdrag är ”Att utreda musikens roll i församlingen i syfte att se över hur musiken inkluderas i olika sammanhang och kommer alla till del idag och i framtiden”, men för att komma vidare behöver arbetsgruppen tydligare direktiv. Detta kommer att bli en av huvudfrågorna på nästa styrelsemöte.

Skrift om Södergrens målning

Den 31 januari beslutade församlingen att målningen av Sigfrid Södergren som tidigare hängde i kaffestugan ska dokumenteras och vara ämne för en skrift, samt att det ska göras intervjuer med församlingens missionärer. Innan målningen plockades ner dokumenterades den noggrant. Styrelsen arbetar nu med att sätta ihop en redaktionskommitté som ska arbeta med skriften och intervjuerna.

Uppdatering av policydokument

Styrelsen beslutade att ge kommunikationsutskottet uppdraget att gå igenom och revidera församlingens alkoholpolicy, att de styrelseledamöter som även sitter i Probitas styrelse ska ta upp frågan om att uppdatera policyn för förmedling av Probitas lägenheter samt ge ledningen i uppdrag att ta fram en lista på vilka övergripande policys som finns för församlingen för att se om ytterligare policys är i behov av uppdatering eller revidering.

Varmt välkomna på församlingsmötet söndagen den 29 maj. Nästa styrelsesammanträde är den 2 juni.

Med hopp om vår och värme, hälsar styrelsen.