Protokoll fört vid församlingsmöte 31 januari 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: 96 församlingsmedlemmar

Ordförande Marco Helles inledde med några reflektioner över vad kyrkan är till för och kyrkans förhållande till vad som händer i samhället idag. Han ställde också frågan: Hur kan kyrkan bli en trygg plats? Han ansåg att det diakonala arbetet behöver förstärkas för att kyrkan ska kunna bli en röst för människor som idag inte har någon röst. Han avslutade med att leda i bön.

§1 Dagordning och öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och dagordningen fastställdes.

Till sekreterare för mötet valdes Ingegerd Berg.

Två övriga frågor anmäldes.

§2 Val av justerare

Birgitta Lorentzi och Sven Britton valdes att justera dagens protokoll.

§3 Revidering av församlingens konstitution

Styrelsens förslag till ny konstitution presenterades, se bil 1. (sid12,13,14). Fram till den 14 februari kan förslag om ändringar lämnas från församlingsmedlemmar.

Den 18 februari fattar styrelsen sitt slutliga beslut.

Den 13 mars fattar församlingsmötet det första beslutet om en ny konstitution. Beslut måste fattas med 2/3 majoritet.

Vid årsmötet den 17 april fattas det andra och slutliga beslutet om ny konstitution.

Även detta beslut måste fattas med 2/3 majoritet.

Om konstitutionen då inte fastställs börjar arbetet om från ruta ett.

§4 Val av ombud

Till Stockholms frikyrkoråd, 17 mars valdes:

Pastor Anna Berndes

Till Hela Människan i Stockholms län, 6 april valdes:

Agneta Dalemark och Inga Johansson. Suppleanter Diakon Agneta Selander samt Ingemar Bergman.

Till Bilda Öst 9 april valdes:

Anders Andersson, Ove Andersson, Birgitta Lorentzi, en vakans.

Till Sociala missionen den 28 april valdes:

Camilla Mattebo, Lars-Ingmar Jerkeby, Monica Ahlberg, Anna-Carin Persson Stenbeck, en vakans.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 5–7 maj:

Johnny Jonsson sammankallande, Claes Jonsson; Ivani Ahlberg, Johan Ahlberg, Marco Helles, Peter Dobers, Kerstin Mjönes, Kjell Walfridsson, Tobias Olsson, Göran Kollberg. Supplenater: Pastor Ulla Marie Gunner, Pastor Cho samt Kim Mi-hye.

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd, 10 oktober:

Anna-Karin Persson Stenbeck

§5 Budget 2016 och framtida verksamhetsplaner

Anette Engkvist informerade om en ny budgetprocess som syftar till att församlingen ska känna större delaktighet i budgetarbetet. Mål och syfte ska klargöras och de olika verksamhetsråden ska få tillräcklig information om både verksamhet och ekonomi.

Under 2016 erhåller församlingen en utdelning på 20 miljoner kronor från Probitas. Trots detta redovisas ett underskott i församlingens budget för 2016 på -675 000 kr.

Anette poängterade att vi nu måste se över våra kostnader inför år 2017 och framåt eftersom Probitas, på grund av ändrade skatteregler, inte kommer att kunna leverera lika stor avkastning som tidigare till missionsverksamheten. Församlingen behöver därför enligt Anette öka sitt offrande med 50kr/medlem och vecka.

Ordföranden informerade om processen med framtida verksamhetsplaner från och med årsmötet 2017. Styrelsen kommer att i detalj beskriva processen med verksamhetsplaner och prioriteringar senast hösten 2016 för att involvera församlingen innan beslut om verksamhetsplan tas i årsmötet 2017.

§6 Renovering av kyrktorg och kök

Informerades om att ombyggnadskostnaderna (4–5 Mkr exkl moms) betalas av Probitas och inredningen (1–2 Mkr exkl moms) betalas av församlingen.

Beslöts att ombyggnad av kyrktorg och kök ska genomföras enligt tidigare taget beslut i september 2015.

Sture Kullgren reserverade sig mot beslutet.

Ulla Marie Gunner informerade om att den nya styrgruppen för ombyggnaden består av:

Marco Helles, Karin Pettersson, Malin Emmoth från styrelsen.

Övriga är: Sophia Hober, Klara Junvik, Kerstin Mjönes, Boel Algulin, Johan Edberg, Claes-Göran Ydrefors, Daniel Nilsson och Sven-Erik Rönnerdah samt från Probitas Håkan Andersson.

§7 Målningen i kaffestugan

Frågan inleddes med att styrelsen besvarade två skriftliga frågor från Ingemar Bergman. Frågorna gällde kontakt med Stadsmuseet och §7 i församlingsmötes-protokollet från 26 januari 2014.

Två skriftliga förslag hade lämnats in av medlemmar som också presenterade dem muntligen. Ett förslag från Arne Berg, Jonny Jonsson och Lars-Ingmar Jerkeby handlade om att dokumentera målningen innan den tas ner samt att producera en skrift (se bilaga 2). Det andra förslaget från Stefan Nilszén handlade om att täcka över vissa delar av målningen t.ex med bokhyllor för att uppnå en ”win-win-situation” (se bilaga 3). Styrelsen stödde förslaget om en skrift men ansåg att övertäckningen av vissa delar av målningen inte var genomförbart.

Besluten föregicks av en debatt om styrelsens beslut från januari 2015 att ta ned målningen när ombyggnaden av kyrktorget skall genomföras. Ett femtontal personer samt ordföranden deltog i debatten där majoriteten av talarna gav styrelsen sitt stöd men där också motståndet mot att målningen skall tas ner var påtagligt.

Förslag väcktes av Stefan Nilszén att skjuta upp svaren på de skriftliga frågorna till församlingsmötet den 13 mars 2016 och att skapa en grupp som arbetar med dessa frågor samt ge styrelsen i uppdrag att då svara på de två inkomna förslagen.

Rachel Norborg Jerkeby föreslog att församlingsmötet idag skall fatta besluten gällande de två inkomna medlemsförslagen.

Propositionsordningen fastställdes. Först ett beslut om när frågan skall beslutas. Därefter, beroende på beslutet, beslut om de två förslagen var för sig.

Beslöts enligt Rachel Norborg Jerkebys förslag att inte skjuta upp frågorna till kommande församlingsmöte utan att beslutet skall fattas idag om de två förslagen. Förslaget från Stefan Nilszén avslogs.

Beslöts att avslå förslaget från Stefan Nilszén om att täcka över vissa delar av tavlan som en ”win-win-lösning”.

Beslöts att målningen ska dokumenteras innan den tas ner och arkiveras samt att uppdra åt styrelsen att se till att en skrift tas fram enligt förslag från Arne Berg, Jonny Jonsson och Lars-Ingmar Jerkeby. Förslag från Kristina Lundgren att videointervju Immanuelskyrkans missionärer ingår i beslutet. Beslutet fattades med stor majoritet efter att votering hade begärts med handuppräckning.

Ingemar Bergman reserverade sig mot detta beslut.

§8 Övriga frågor

Georg Mengos förslag om att diskutera frågan om mer samvaro mellan gudstjänst-grupperna bordlades i brist på tid.

Ove Andersson ställde en fråga om hur den förestående resan till Afrika för tre personer finansieras och krävde att inga medel från julmarknaden skall bekosta resan. Ulla Marie Gunner informerade om att den inte finansieras med medel från julmarknaden.

§9 Avslutning

Ordförande förklarade mötet för avslutat och pastor Ulla Marie Gunner ledde i bön.

Vid protokollet: Ingegerd Berg

Justeras: Marco Helles, ordförande; Birgitta Lorentzi*, justerare; Sven Britton, justerare

* Särskilt yttrande till protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan i Stockholm 2016-01-31

Som justeringsman godkänner jag samtliga paragrafer i ovanstående protokoll med undantag för paragraf 7 ”Målningen i kaffestugan” med följande motiveringar:

1. Ärendemeningen i kallelse och dagordning för paragrafen 7 var ”medlemsfrågor angående missionsmålningen”. Det framgick således inte att det skulle fattas en mängd beslut i frågan. Jämför andra punkter på kallelsen där det står ”val av ombud …”, ”bekräftelse av beslut om…” Detta kanske kan tyckas vara formalia, men i en stor församling och en känslig fråga är det viktigt med ordning och reda. Så bör t ex ordförande och sekreterare sitta med ansiktena vända mot församlingen för att kunna se vilka som begär ordet. Jag fick själv vifta länge innan jag lyckades fånga ordförandens uppmärksamhet. Jag anser också att yrkanden bör finnas med i protokollet.

2. Stefan Nilszéns skriftliga förslag till församlingsmötet missuppfattades av mötesledningen. Hans förslag innebar att en grupp skulle tillsättas för att komma fram till en win-win-lösning till nästa församlingsmöte. Nu gjordes hans exempel med övertäckning med bokhyllor till förslag, som senare röstades bort. I mitt inlägg yrkade jag bifall till Stefans ursprungliga förslag om en grupp, som skulle bearbeta frågan.

Mitt förslag till lösning av problemet med paragraf 7 är att ärendet tas upp på nästa församlingsmöte och att det då anges i kallelsen ”bekräftelse av beslut om missionsmålningen 2016-01-31” och att Stefan Nilszens förslag om en grupp för en win-win-lösning får en rimlig chans att bli behandlat

Stockholm 2016-02-11

Birgitta Lorentzi