Observera

Denna text publicerades första gången den 17 april, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 17 april 2016, kl 13.00

Närvarande: ca 180 medlemmar vid mötets start, ca 122 mot slutet.

Simultantolkar: Johan Ahlberg, Mikael Hovemyr

§ 1 Inledning

Församlingens ordförande, Marco Helles, hälsade de närvarande välkomna och bad en bön. Därefter inledde han med att påminna om att Immanuelskyrkan är en kyrka mitt i Stockholm för stockholmare och ställde frågan vilka kännetecken medlemmarna önskar att Immanuelskyrkans församling ska ha. Han nämnde att 2015 varit ett utmanande år för församlingen där det blev tydligt hur vi behövs i samhället. Han poängterade vidare de tre fokusområden församlingen har; gemenskap mellan gudstjänstgrupperna, barn unga och familj samt diakoni. Styrelsen vill vidare lägga stor betoning på frivillighet och ledarskap.

Marco berörde även att en besparing om tre miljoner under fem år behöver ske, alternativt ett kraftigt ökat offrande. Församlingen behöver väl fungerande bolag där vi behöver säkerställa långsiktighet och församlingen kan därför inte öka avkastningskraven från år till år. De 20 miljoner som avkastningen från Probitas nu ger är ett tak som inte skall överskridas.

Demokratin ska stärkas och den reviderade konstitutionen innehåller ett nytt moment, nämligen att styrelsen ska ge förslag till en verksamhetsplan till årsmötet för beslut från och med 2017. Kommunikationen behöver även bli bättre.

Marco avslutade sin inledning genom att kalla fram alla anställda samt VD för Hotell Birger Jarl och för Probitas och delade ut en blomma till var och en som ett bevis på församlingens varma tack för allas insatser. Därefter lämnade han ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner.

Ulla Marie poängterade församlingens uppdrag utifrån den värdegrund och förhållningssätt som församlingens vision har, (se sid 50 i årsredovisningen 2015). Hon påminde särskilt om det välkomnande förhållningssätt vi alla behöver ha gentemot varandra, till nya som hittar till oss och till andra som är här på besök. Hon visade även en del statistik över åldersfördelningen av församlingens medlemmar samt medlemsantal över en sjuttioårsperiod och gladdes över det faktum att medlemskurvan ligger så stabilt, vilket är ovanligt för församlingar i Sverige idag. Men hon poängterade även den utmaning det ger oss framåt, att inte stagnera och nöja oss därmed, utan nå fler och växa som församling. Hon avslutade med att informera om den nystartade insamlingskampanjen ”Hjärta Immanuel” och delade ut små påminnelsekort att ha nära till hands.

Därefter förklarade Marco årsmötet öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning

Förslag lades att för punkt 16 på dagordningen först ha ett resonemang kring den verksamhetsgranskande kommitté som är föreslagen att väljas på detta årsmöte. Alternativt att besluta att inte välja sådan kommitté detta år.

Till punkt 21, övriga frågor lades information från musikutredningen, information om adresser och nyhetsbrev, samt förslag om sommarskola för barn som inte klarat sina kurser innevarande skolår.

Årsmötet beslutade att med dessa ändringar och tillägg godkänna dagordningen.

§ 4 Val av mötesordförande och vice mötesordförande

Årsmötet beslutade att för mötet välja Anders Andersson till ordförande och Karin Sandström till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet

Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Kerstin Mjönes sammankallande, Sofie Sahlstedt, Ulla Sjögren, Gunilla Herlitz, Bo Olsson, Jacques Lombard, Eva Widén, Young Soon Vikström, och Ingrid Jonsson.

Årsmötet beslutade att välja Göran Kollberg och Anita Isaksson till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen, bilaga 1

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om församlingens ekonomi och verksamhet hölls den 13 april 2016. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade därför kort med hjälp av bilder om den verksamhet församlingen haft under 2015 och hänvisade till Årsredovisning 2015, bilaga 1, sid 3–50 som hon uppmuntrade alla att läsa.

Hon nämnde särskilt församlingens stöd till flyktingarna hösten 2015 och hur vi därigenom förstod vårt uppdrag som kyrka tydligare, att konfirmandundervisningen 2016 blir gemensam över språkgrupperna och även tillsammans med andra stockholmsförsamlingar, att Immanuelskyrkan är i världen och världen i Immanuelskyrkan genom t.ex Panvel Run, musiken, maten och mötet. De fyra TV-gudstjänsterna hösten 2015 sågs av över hundra tusen människor.

Församlingsföreståndaren informerade vidare om den ledningsgrupp som finns sedan snart ett år tillbaka, samt att församlingen har valt en vice församlingsföreståndare i Claes-Göran Ydrefors och att en ny resurs anställts för personalfrågor, HR-ansvarig Karin Enberg.

Det har genomförts en medarbetarundersökning som visar mycket goda resultat med motiverad personal som i hög grad upplever att de får respekt av chefer och medarbetare och även stor tillit till och från närmaste chef. Arbetsmiljöverket och fackförbundet Vision har båda varit här på besök och konstaterat att församlingen är en väl fungerande arbetsplats.

Ulla Marie avslutade med att läsa namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön över dem och deras anhöriga.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Fråga kom om arbetsplatsen har en plan mot mobbing. Ulla Marie svarade att en plan finns och att man i personalen arbetar med att vara snabba med att fånga upp när något skaver.

En synpunkt lämnades om att det är oroande att det inte finns bibelstudiegrupper i alla språkgrupper. Ulla Marie svarade att hon alltid välkomnar bibelstudier.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning, bilaga 1, 2

Anette Engkvist, administrativ chef, uppmuntrade till läsning av årsredovisningen, som för första gången finns tryckt i en svensk och en engelsk upplaga. Hon riktade ett särskilt tack till alla som på olika sätt bidragit till publikationerna och särskilt till översättarna. Hon slog även ett slag för att ta del av Probitas årsredovisning.

Då en längre föredragning av ekonomin redan gjorts på informationsmötet 13 april 2016 gick Anette endast igenom valda delar av Koncernen Immanuels ekonomiska utfall 2015 med tyngdpunkt på församlingen. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2015, bilaga 1 sid 52–81.

Anette Engkvist presenterade bolagskoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter, där alla bolagen även i år gått med vinst och dessutom gjort ”all time high”. Församlingens resultat är plus 3,1 miljoner kronor, i stort beroende av ett testamente, utdelningen från Probitas och intäkter från de finansiella instrumenten.

Omläggningen av reversen innebär att församlingen inte längre får någon intäkt i form av reversränta, vilken varit församlingens klart största enskilda intäkt. Församlingen får nu istället en större utdelning från Probitas, vilket kostar Probitas betydligt mer jämfört med reversränteupplägget. De medel som är placerade i olika finansiella instrument har gett ett bra plusresultat, trots det knepiga ränteläget och den svajiga börsen under 2015.

För Probitas del har omläggningen av reversen inneburit en ökad kostnad på fyra miljoner kronor, vilket påverkar såväl deras ekonomi som koncernens som helhet.

Eftersom församlingens kostnader ökar mer än intäkterna är det nödvändigt att offrandet ökar samtidigt som effektiviseringar görs om församlingen ska kunna fortsätta att bedriva den verksamhet man gör idag. Anette påminde även om det budgeterade underskottet på 675 000 kronor för 2016, men avslutningsvis också om den stora förmån det är att som församling ha tillgång till resurser i denna omfattning och därmed har man också mycket att vara tacksam för och fortsätta att förvalta väl, bilaga 2.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Fråga kom angående varför kyrkoavgiften är en så liten post och Anette svarade att det är för att det inte är så många församlingsmedlemmar som anslutit sig till kyrkoavgiftsystemet. Något som är enkelt att göra om man vill ge av sina medel till församlingen på det sättet och som det informeras om varje år under början av hösten.

Det klargjordes att skalan på sid 56–57 i årsredovisningen är rätt. Det är miljoner kronor som avses.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse, bilaga 1

Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning och koncernredovisningen samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamhet 2015, bilaga 1 sid 82, föredrogs till valda delar av Jonas Grahn, auktoriserad revisor och huvudrevisor för Immanuelskyrkans församling. Jonas poängterade att församlingens ekonomi är välskött, att det råder god ordning och att det finns en god intern kontroll.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning för år 2015 samt balansräkning per den 31 december 2015

Årsmötet fastställde församlingens och koncernens resultaträkning för 2015 samt församlingens och koncernens balansräkning per den 31 december 2015.

§ 10 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2015 års förvaltning

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 och riktade ett särskilt tack till styrelsen för arbetet under 2015.

§ 11 Information om Immanuel Senior

Immanuel Seniors ordförande Rachel Norborg Jerkeby informerade om att Immanuel Senior numera har drygt 300 medlemmar och att det är över 100 personer på varje Tisdagsträff. Utöver Tisdagsträffen anordnar de vandringar, utfärder och resor. Immanuel Senior erbjuder en positiv äldreverksamhet med stor bredd.

§ 12 Information om Equmeniaförening i Immanuelskyrkan, bilaga 3

Tobias Olsson och Julia Karlsson hade till årsmötet lämnat en kort beskrivning om varför de arbetar för att väcka den sovande SMU-föreningen till liv och ombilda den till en Equmeniaförening. I maj månad kommer en inbjudan till ett öppet möte för att samtala om möjligheterna med detta, med målet att föreningen ska komma igång under hösten. De bad om förböner för föreningen och Immanuelskyrkans alla barn och ungdomar.

§ 13 Beslut om ny reviderad församlingskonstitution, bilaga 4a, 4b

Årsmötet beslutade att bekräfta det tidigare enhälliga församlingsbeslutet den 13 mars 2016 och antog den reviderade församlingskonstitutionen. Beslutet var enhälligt.

§ 14 Val av församlingsordförande för ett år

Marco Helles omvaldes till ordförande för församlingen och församlingens styrelse för en period av ett år.

§ 15 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 5

Valberedningens ordförande Stefan Nilszén presenterade listan med deras förslag på kandidater till församlingsstyrelsen samt förklarade att valberedningen kan göra olika från år till år vad gäller rak eller överskjutande lista och att de detta år har valt att presentera en rak lista.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Det efterlystes fler unga till styrelsen och kanske kan en kommande Equmeniaförening vara ett bra forum och grogrund för att växa in i en styrelseroll. Det poängterades vikten av att tänka bredare och mångfald, inte bara mångfald över språkgrupperna utan på fler sätt. Den raka listan ifrågasattes ur ett demokratiskt perspektiv, men medlemmar i valberedningen beskrev vilket svårt och tidsödande arbete de haft med att alls få fram de sex kandidaterna till årets styrelse och församlingen uppmanades att redan nu börja tänka på lämpliga kandidater att nominera till nästa årsmöte.

De av valberedningen föreslagna kandidaterna presenterade sig och inga ytterligare kandidater föreslogs. Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen för 2016/2017:

Styrelseledamöter två år:

Malin Emmoth, omval

Mats Bernö, nyval

Gunilla Hjelmåker, nyval

Hans-Olof Hagén, nyval

Rachel Norborg Jerkeby, nyval

Margoth Sonnebo, nyval

Fram till årsmötet 2017 kvarstår Kristina Gustafsson, Patrick Amofah, Lina Mattebo, Peter Dobers, Vida Afua Attah och Stephen James som ledamöter i styrelsen.

Ordföranden bad en bön för den nya styrelsen.

Marco Helles tackade de fem avgående styrelsemedlemmarna varmt för deras insatser i styrelsen och gav dem blommor.

§ 16 Val av 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter, samt verksamhetsgranskande kommitté.

Årsmötet beslutade att dela upp denna punkt och att a) välja revisorer och b) separat diskutera och besluta om verksamhetsgranskande kommitté.

a) Årsmötet valde Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Tobias Andersson till revisorssuppleanter för ett år.

b) Marco Helles informerade om att arbetet med att ta fram en verksamhetsplan, vilket är ett nytt arbetsverktyg, kommer att starta hösten 2016 och att ur det perspektivet kan det vara begripligt att tankar framförts från medlemmar om att vänta med beslutet om en verksamhetsgranskande kommitté till årsmötet 2017.

Frågan ställdes till årsmötet om beslut angående verksamhetsgranskande kommitté skulle beslutas i sittande möte eller skjutas fram till årsmötet 2017.

Årsmötet beslutade att frågan skjuts fram till nästkommande årsmöte, då verksamhets- planen är på plats och går att granska.

§ 17 Val av övriga funktionärer och ombud, bilaga 6, 7

Årsmötet beslutade att välja övriga funktionärer och ombud enligt valberedningens förslag, efter de namnändringar och tillägg som tidigare i mötet informerats av bl.a valberedningens ordförande.

§ 18 Val av nomineringsgrupp för valberedning till nästkommande årsmöte, 2017

Styrelsens förslag presenterades och kommenterades med att det är för få kandidater i gruppen. Tidigare grupp var fem personer och nu endast tre föreslagna.

Årsmötet beslutade att till nomineringsgrupp med uppgift att ta fram förslag till valberedning 2016/2017 välja Mi-Hye Kim, Lois Hemgren och Inga Johansson, samt att till styrelsen uppdra att utse en kandidat från Immanuel 153.

§ 19 Inkommen motion från medlemmar, bilaga 8a, 8b.

Till årsmötet har inkommit en motion angående målningen i Kaffestugan. Representant för motionärerna, Birgitta Lorentzi, fick ordet och gav motionärernas argument för att återställa målningen samt motiverade ändringar i de att-satser som motionen innehåller, eftersom förutsättningarna ändrats sedan motionen skrevs. Av de fem inlämnade att-satserna återstod två, i något reviderad ordalydelse enligt följande:

• att församlingens årsmöte uttalar att missionsmålningen efter kyrktorgets renovering ska återställas på ursprunglig eller annan väl synlig plats

• att information om missionsmålningen utformas och placeras i anslutning till denna.

Styrelsens representant, Karin Pettersson, gav styrelsens motivering till varför styrelsen anser att motionen är besvarad och att målningen inte ska sättas upp igen. Det lyftes även fram att styrelsen två år i rad blivit beviljad ansvarsfrihet av församlingen enligt revisorernas rekommendation.

Ordförande lämnade ordet fritt, för korta inlägg.

Ett flertal talare gav sina synpunkter och det var en stark och engagerad debatt kring målningens vara eller icke vara i framtiden, samt styrelsens handhavande av frågan.

Årsmötet röstade angående propositionsordningen i frågan och Bo Olssons förslag om att ställa motionen mot styrelsens svar ställdes emot förslaget att enbart rösta angående om årsmötet bifaller styrelsen svar på motionen. Årsmötet beslutade att enbart rösta om styrelsens svar, varpå votering begärdes. Votering skedde med röstkort och presidiets förslag vann med stor majoritet.

Därefter ställde ordföranden frågan om årsmötet bifaller styrelsens svar och att motionen därmed är besvarad.

Årsmötet beslutade att med stor majoritet bifalla styrelsens svar.

Samtliga motionärer reserverade sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation som biläggs till detta protokoll, bilaga 9a, 9b.

§ 20 Verksamhetsutveckling 2016–2017

Ulla Marie Gunner redogjorde för några huvuddrag i den verksamhet som sker kommande verksamhetsår. Hon nämnde särskilt att svenska och internationella språkgrupperna arbetar tillsammans i konfirmationsarbete och att det finns en spännande plan om att låta konfirmationsutbildningen bli treårig. Det skulle då även möjliggöra att fler unga får växa in i ledarskap. Personal och frivilliga behöver också växa och utvecklas.

Ekonomisystemet görs om under 2016 så att det blir tydligare och lättare att följa och se resultat och konsekvenser. Den verksamhetsplan som ska tas fram kommer alla församlingsmedlemmar att kunna bidra till.

§ 21 Övriga ärenden

a) Musikutredningen

Ulla Marie Gunner föredrog några punkten åt musikutredningens ordförande Kristina Gustafsson.

Arbetsgruppen består även av Kerstin Mjönes, Jacob Molander, Ben Tatlow, Kristina Åkesson, Veronica Arvidsson, Peter Eriksson och Jeong-Mi Jensen

Gruppen har träffats ett flertal gånger och det har varit kreativa och spännande samtal.

I arbetet har gruppen konstaterat att musik är ett eget språk för såväl gudstjänst, evangelisation, som gemenskap. Man har arbetat utifrån tre områden; gudstjänstmusik, konserter och musik som egenvärde.

Gruppen anordnade 12 mars 2016 ett öppet möte – Musikforum – som samlade närmare 40 deltagare. Forumet gav många värdefulla idéer, synpunkter och önskemål att ta med i den fortsatta utvärderingen.

Några exempel på frågor som nu kommer att behandlas: Vad krävs i respektive gudstjänstfirande grupp för att skapa rätt förutsättningar för musiken? Vad ska vara prioriteringsgrunder när översynen sker av det övriga rika musikliv som finns idag? Behovet av någon form av musikråd, hur ska det se ut i framtiden för att skapa insyn och delaktighet?

Musikutredningsgruppen beräknar att under hösten avlägga rapport till styrelsen.

b) Information om adresser och e-brev

Håkan Sjögren informerade om att kyrkans register numera är kopplat med Skatteverkets register så att kyrkan får automatiska adressuppdateringar. Det sker tack vare fullt personnummer på medlemmar och uppdateringar görs en gång i månaden.

Håkan uppmanade även alla medlemmar att anmäla sig till det digitala e-brevet, som är ett betydligt snabbare, miljövänligare och billigare sätt för församlingen att kommunicera.

c) Sommarskola

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att anordna sommarskola för barn som inte klarat sina ämnen under innevarande läsår.

§ 22 Avslutning

Ordförande tackade alla för tålamod och engagemang i mötet. Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön att Jesus får vara vårt centrum och vår kraftkälla. Därefter avslutade ordföranden årsmötet 2016.

Vid protokollet:

Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras:

Anders Andersson, ordförande; Karin Sandström, vice ordförande; Anita Isaksson, justerare; Göran Kollberg, justerare