Protokoll fört vid församlingsmöte 29 maj 2016

Närvarande: ca 45 församlingsmedlemmar

Styrelsens ordförande Marco Helles inledde med en bön för mötet.

§ 1 Dagordning och öppnande

Dagordningen godkändes och ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Maud Ackeberg och Alison James valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Fyllnadsval till nomineringskommittén

Församlingen beslutade att välja Susanna Böling från Immanuel 153 som ytterligare medlem i nomineringskommittén som föreslår valberedning inför årsmötet 2017.

§ 4 Kort rapport från Equmeniakyrkans kyrkokonferens

Ordföranden redogjorde för de punkter på konferensen som det varit mer debatt kring;

a) Avtalet mellan Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan, där en formulering vållade debatt eftersom ordvalet ”omdop” ansågs kränkande för de medlemmar i Equmeniakyrkan som har mer baptistisk bakgrund.

b) Frågan om uttalande i Palestinafrågan och motionen som föreslog att Equmeniakyrkan skulle ställa sig bakom Kyrkornas Världsråd uttalande om att be för fred. Kyrkomötet tog beslutet att skjuta upp frågan till kyrkokonferensen 2017. Många reagerade på detta och tyckte det var ett märkligt beslut, att skjuta upp bön om fred. Marco Helles sa att styrelsen nu ser över vad Immanuelskyrkan kan göra i saken redan innan nästa kyrkokonferens. Styrelsen återkommer i ärendet.

c) En ny beslutsordning för Equmeniakyrkans konferenser är beslutad. Den bygger på koncensus och inte på majoritetsprincipen. Immanuelskyrkans representanter tycker att detta skapar en tröghet och att förändringsmotståndare får för stor makt. Koncensus ger teologer och de som har ordets gåva stort utrymme. Samtidigt är det viktigt att stärka den demokratiska processen.

Beslut om koncensus togs på konferensen med majoritetsbeslut ca 60/40. Beslutsordningen ska prövas i tre år och därefter utvärderas.

d) Immanuelskyrkan lämnade även synpunkter på Equmeniakyrkans verksamhetsplan där diakonin idag är undangömd i den del som kallas mission. Immanuelskyrkans representanter tycker att diakonin behöver lyftas som en egen punkt i verksamhetsplanen, men blev nedröstade. Trots detta har ändå Immanuelskyrkan markerat sin ståndpunkt i frågan.

För övrigt konstaterade ordföranden att konferensen innehållit fina gudstjänster och att vi får glädjas över den på många sätt lyckade barnkonferensen, där ledare från Immanuelskyrkan deltog samt för de kyrkvärdar som vår församling bidrog med.

§ 5 Rapport personalfrågor

Stephen James, ordförande i personalutskottet, informerade om följande:

a) Vikarie för pastor Tobias Frelin, som beviljats tjänstledigt i två år, är på gång och utskottet hoppas på att snart kunna presentera en lösning.

b) Intervjuer pågår för en ny praktiserande ungdomspastor (Intern Youth Pastor) för 1 år. Detta är istället för Amanda Detchman som lämnar oss i sommar för att återvända till studier i USA.

c) Lördag 11 juni kl 17.00 avtackas Steve Armfield och Amanda Detchman. Det görs genom en fest i form av knytkalas (potluck) för hela församlingen.

d) Chris Peterson, pastor för den internationella språkgruppen, börjar sin tjänst i slutet av augusti. Han kommer att installeras vid gemensam gudtjänst den 16 oktober.

e) Martin Åsander, församlingsmusiker, återkommer från sin föräldraledighet i början av september.

§ 6 Rapport angående skrift om den nedtagna målningen i kaffestugan

Två personer är tillfrågade om att bilda redaktionell grupp kring skriften om målningen som suttit i kaffestugan. Det ska även göras intervjuer med tidigare missionärer inom församlingen. Tavlan är noggrant fotograferad av Johan Bohman. Styrelserepresentanter kommer att under juni ha ett möte med de två tillfrågade för att tillsammans gå igenom vad uppdraget innebär samt skapa riktlinjer för arbetet, innan personerna ger sina definitiva svar.

Ordet lämnades fritt och en fråga kom angående boken Gyllene ljus, där beskrivning av bland annat tavlan redan finns. Ordförande svarade att den beskrivningen är ett bra underlag i arbetet men den nya skriften kommer även att belysa missionen.

§ 7 Information om arbetet med verksamhetsplan

En verksamhetsplan för Immanuelskyrkan är ett nytt sätt att arbeta. Verksamhets- och organisationsutskottet har fått i uppdrag att tillsammans med ledningen starta arbetet med att ta fram planen, vilket sker under tidig höst.

Målet är att arbetet med planen ska vara processat, bl.a i smågrupper i församlingen, redan innan årsmötet 2017 så att det mesta av beredning är klart tills dess. Verksamhetsplanens syfte är att tydligt visa för framtida budgetarbete var prioriteringar och resurser ska läggas. De fyra fokusområdena är: Gemenskap mellan församlingens språkgrupper. Barn, unga och familj. Diakoni. Ledarutveckling.

Dessutom sker en omläggning av kontoplanen så att det ska bli lättare att utläsa vad olika delar och verksamheter kostar.

§ 8 Information om styrelsens utskott

Styrelsen har sedan tidigare tre utskott och från i år även ett kommunikationsutskott. Alla är varmt välkomna med sina frågor till beredningsgrupperna.

Ekonomiutskott: Patrick Amofah, Hans-Olof Hagén, Mats Bernö

Personalutskott: Stephen James, Kristina Gustafsson, Malin Emmoth

Verksamhets- & Organisationsutskott: Vida Afua Attah, Margoth Sonnebo, Rachel Norborg Jerkeby

Kommunikationsutskott: Lina Mattebo, Peter Dobers, Gunilla Hjelmåker

Styrelsen har utsett Stephen James till vice styrelseordförande.

§ 9 Information om kyrktorget och sommarens aktiviteter

Ulla Marie Gunner informerade om renoveringen och att det, med några undantag, under veckorna inte är någon aktivitet i församlingens regi på kyrktorget eller i våra möteslokaler. Köket är nu rivet och innertaket håller på att plockas ner. Man arbetar för att stora entrén till kyrktorget ska kunna användas som entré på helgerna, även under byggtiden. Söndag 2 oktober blir det invigning av det nya kyrktorget.

Håkan Andersson från Probitas var närvarande på mötet och visade några textilprover och inredningsdetaljer som är klara. Inredningen kommer att gå i blå toner.

Ulla Marie påminde om att alla bör anmäla sig till att få e-brevet. Det görs via hemsidan, www.node232.myfcloud.com/~immanuel. I e-brevet presenteras även sådant som inte skrivs om i andra sammanhang, så för att ta del av all intressant information i församlingen uppmanade hon alla att anmäla sig.

Idag är det bara 365 av församlingens närmare 1.500 medlemmar som är med i kyrkoavgiftsystemet. Kyrkoavgiften är ett bra och effektivt sätt att skänka pengar till församlingen. En arbetsgrupp bestående av bland andra Gunilla Hjelmåker (ny i styrelsen) och Anette Engkvist, administrativ chef, ser nu över hur information kring kyrkoavgiften kan presenteras inför hösten. Församlingsmedlemmmar som redan är med i kyrkoavgiftsystemet uppmanas att gärna prata med sina vänner om att de också bör gå med.

Under sommaren är det många aktiviteter som ligger nere, men det är ändå mycket som sker. Ulla Marie berättade om seniorernas resa till Dalarna i juni samt konfirmationslägret samma månad. I juli åker tonåringar från internationella språkgruppen på läger i Holsbybrunn och i augusti åker en grupp av förra årets konfirmander på läger i Taizé. Ulla Marie uppmuntrade till förbön för dessa resor och läger. Dessutom är det tre konserter under juni månad att njuta av.

Den 3 september blir det uppstart för hösten med gemensamt knytkalas (potluck) för hela församlingen. Då även med så kallad ”tyst auktion”. Denna gång till förmån för nutritionsarbetet i N’djili-församlingen i Kongo Kinshasa.

§ 10 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 11 Avslutning

Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön och därefter tackade ordföranden de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande

Alison James och Maud Ackeberg, justerare