Protokoll fört vid församlingsmöte 20 november 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare

Mark Tatlow och Göran Johansson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Till övriga frågor anmäldes Kyrkobräderna samt förslag om språkcafé. Därefter godkändes dagordningen.

§ 5 Information om styrelsens möte med verksamhetsråden 12 november, bilaga 1

Stephen James inledde med att tacka för församlingens förböner som styrelsen och verksamhetsråden fått inför den gemensamma dagen 12 november. Det var första gången som råden och styrelsen träffas på det här sättet och det blev en välsignad och mycket positiv dag, där 34 av 40 personer kunde delta.

Förmiddagen ägnades åt att lära känna varandra. Råden hade som förberedande uppgift blivit ombedda att lista de tre mest spännande saker de ser fram emot i respektive språkgrupp. Stephen illustrerade med bilder vad som kommit fram, där nyckelorden Jesus Kristus, Ära till Gud och Andlighet var genomgående.

Målet med eftermiddagen var uppstart av arbetet kring verksamhetsplanen, en plan som beskrevs som “short-term operations to meet a long-term vision”/kortsiktiga planer för att uppfylla vår långsiktiga vision. Samtalen behandlade även var man vill att Immanuelskyrkan är om fem år. En bild som användes var en bro av gemenskap mellan språkgrupperna som bärs upp av tre pelare; diakoni, ungdomar och unga vuxna, samt ledarskap och volontärer.

De samtalade om lärjungaskap och vikten av bibelstudier, bön, andlighet i kyrkan, lokala ansvarsgrupper, mentorskap, värdfamiljer, unga vuxna och om att ge unga en genuin känsla att deras liv är viktiga och har en mening.

Exempel på verksamheter (ministries) som de vill se i framtiden är att våra lokaler används på ett sådant sätt att vi genom dem får göra avtryck i människors liv. Det kan ske genom ett antal utåtriktade verksamheter för att möta olika målgrupper som kommer hit eller finns i vår närmiljö, t.ex singelföräldrar och seniorer.

Stephen avslutade med att de även samtalat om vikten av att definiera vad Immanuelskyrkan inte ska göra och om behovet av klokhet och tydlighet i det arbetet så att prioriteringarna blir rätt.

§ 6 Tidsplan för verksamhetsplan inför årsmötet

Ulla Marie Gunner rapporterade om styrelsens målsättning att fler och att alla åldersgrupper ska finnas med i arbetet kring verksamhetsplanen. Planen är tänkt att gälla på några års sikt. Hon påminde om att det är första gången det görs en verksamhetsplan som församlingen fattar beslut om och att vi därför behöver visa generositet gentemot varandra i processen. Vi får pröva oss fram och hitta vad som är bästa arbetssättet med verksamhetsplan för just Immanuelskyrkan.

Ulla Marie presenterade tidsplanen, där församlingsmötet 22 januari blir ett forum för hela församlingen att arbeta med verksamhetsplanen. Det kommer att ske bl.a genom påverkanstorg. Därefter fortsätter processen i församlingens olika grupper. Styrelsen sammanställer det grupperna kommit fram till så att ett första förslag till verksamhetsplan finns att diskutera på församlingsmötet 19 mars.

Det är viktigt att hela församlingen är med och fattar de stora besluten för inriktningen på verksamhetsplanen, utifrån församlingens fyra prioriterade områden; gemenskap mellan språkgrupperna, diakoni, barn och ungdomsarbete samt ledarskap och volontärskap.

Ordet lämnades fritt och det kom in synpunkter på att det är låg representation av församlingens medlemmar och åldrar på församlingsmötena, vilket gör att mötena inte blir representativa. Styrelsen uppmanades att ta detta på största allvar. Alla uppmanades att ta sitt ansvar i församlingen och få med sig medlemmar till mötena. Det framkom även synpunkt om att formen för mötena är omoderna och behöver ses över.

§ 7 Beslut gällande Immanuelskyrkans organisationsstruktur, bilaga 2 och 3

Ordföranden gjorde en summering kring organisationsdokumentet. På årsmötet 2015 antogs den grundläggande strukturen i dokumentet. Styrelsen ombads att tydliggöra och lägga till ett par punkter.. Bl.a behövde dokumentet visa mandatperiod i råden och den demokratiska valprocessen till råden.

Det modifierade förslaget har gjorts tillgängligt för församlingen i förväg via hemsidan. För fullständig version hänvisas till organisationsdokumentet, bilaga 2, samt till ordförandens presentation, bilaga 3.

Några förändringar hade föreslagits innan församlingsmötet och tre förslag inkluderades i det beslutade dokumentet:

• Att man inte behöver vara medlem för att ingå i stödjande kommittéer.

• Att kommittéernas ordförande skall väljas av församlingen och inte av kommittén själv.

• Att tydliggöra att det är församlingen som fattar beslut om anställning av pastorer och diakoner.

Ordet lämnades fritt.

Inga ytterligare förslag till ändringar lades utan de som yttrade sig var mycket positiva till det reviderade förslaget och ansåg att styrelsen gjort ett gott arbete samt att förslaget är ett stort steg framåt.

Församlingen beslutade att godkänna styrelsens reviderade förslag till organisationsstruktur inklusive ändringarna gällande kommittéer; dvs att stödjande kommittéer kan bestå av icke församlingsmedlemmar och att ordförande för kommittéer ska väljas av församlingen samt att det tydliggörs att anställning av pastor och diakon beslutas av församlingsmöte.

§ 8 Kyrkoavgiften, information om kampanjens resultat

Ulla Marie Gunner informerade om att kyrkoavgiftskampanjen, som genomfördes under oktober månad, gav 130 nya medgivanden, vilket är ett glädjande resultat. Av församlingens ca 1.400 medlemmar är nu 505 anslutna till kyrkoavgiftssystemet.

Åsikt framfördes om olämpligheten att i utskicket om kyrkoavgiften skicka med blankett för utträde ur Svenska Kyrkan.

§ 9 Övriga frågor

a) Rune Larsson informerade om “Kyrkobräderna” och behovet av att revitalisera gruppen då den behöver föryngring. Kyrkobräderna renoverar och tillverkar på uppdrag av i huvudsak vaktmästeriet och gör en viktig insats för församlingen. En del av gruppen har även hand om arkivet. Rune uppmanade alla att tänka till kring sina nätverk för att hitta nya personer som vill vara med och göra en insats och det klargjordes att såväl damer som herrar är välkomna i både Kyrkobräderna och arkivgruppen.

Fråga ställdes hur det ska gå att informera bättre om kyrkans frivilliga grupper samt aktivera fler. T.ex Kyrkobräderna är det många som tror är bara en liten hobbygrupp och förstår inte vilken viktig insats den gör för församlingen. Det framkom även att vi behöver bli bättre på att ge uppskattning till dem som arbetar i olika frivilliga stödjande grupper.

b) George Mengo föreslog att församlingen startar språkcafé på det nya kyrktorget. Ett café där man både kan få hjälp med språkträning och läxläsning. Förslaget mottogs positivt och ska diskuteras mera och se hur det går att lägga in i verksamhetsplanen.

§ 10 Mötets avslutande

Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön och ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Marco Helles, ordförande

Göran Johansson, Mark Tatlow, justerare