Protokoll fört vid församlingsmöte 16 oktober 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen

Styrelsens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare

Sven Britton och Görel Byström Janarv valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av valberedning

Nomineringskommittén har bestått av Mi-Hye Kim, Inga Johansson, Lois Hemgren och Susanna Böling. Kommittén har arbetat efter samma struktur som de två senaste åren. D.v.s. en gemensam valberedning bestående av en ordförande och två medlemmar från varje gudstjänstgrupp. Dessutom en särskild valberedning för varje gudstjänstgrupp bestående av två ledamöter från den gemensamma valberedningen och ytterligare ett antal ledamöter.

Lois Hemgren presenterade nomineringskommitténs förslag till valberedning inför församlingens årsmötet 2017.

Gemensam Valberedning

Kjell Walfridsson, ordförande

Göran Johansson

Ingegerd Berg

Gunilla Herlitz

Mark Tatlow

Kim Skoglund

Suna Brunnsäter

Göran Kollberg

Gabriella Knutsson

Särskilda Valberedningen för gudstjänstgemenskap kl. 11.00

Göran Johansson, ordförande

Ingegerd Berg

Monica Ahlberg

Tobias Andersson

Ann-Magret Bergman

Anders Berndes

Margareta Hellman

Mikael Ivarsson

Särskilda Valberedningen för Internationalla gudstjänstgemenskapen

Gunilla Herlitz, ordförande

Mark Tatlow

Odette Murekatet

Evado Arfs

Lalit Kumar

Särskilda Valberedningen för Koreanska gudstjänstgemenskapen

Kim Skoglund, ordförande

Suna Brunnsäter

Mi-Hye Kim

Mi-Young Jeon

Soo-Hong Jin

Särskilda Valberedningen för gudstjänstgemenskapen 153

Göran Kollberg, ordförande

Gabriella Knutsson

Erik Hammarberg

Susanna Böling

Församlingsmötet beslutade om varje grupp för sig. Församlingsmötet beslutade enligt förslaget. Ingen var däremot.

§ 6 Inför styrelsens samråd med råden den 12 november

Stephen James informerade om styrelsens planerade möte med råden lördag 12 november. Mötet är tänkt dels att ge tid för att lära känna varandra och få veta vad råden ser fram emot, vad de ser för spännande möjligheter och har på gång. Dels är mötet till för att komma igång med verksamhetsplanen, inför att den ska beslutas på årsmötet 2017.

Verksamhetsplanens grund är de fyra prioriterade områdena; barn & unga, människor i utsatthet, större gemenskap mellan gudstjänstgrupperna och ledarskapsutveckling. I denna start av arbetet med den behöver styrelsen tillsammans med råden identifiera några ramar för planen såsom vad som ska finnas med i den, hur länge den ska löpa och hur detaljerad den ska vara.

Förslag lades om att även inkludera musiken i de prioriterade områdena. Förslaget mottogs positivt, dock poängterade Stephen att detta bara är början och han bad församlingen att be för dem som möts den 12 november så att de får komma rätt i Guds vilja i sina samtal kring verksamhetsplanen.

§ 7 Vårt barn- och ungdomsarbete, bilaga 1

Ulla Marie Gunner inledde med att ge glädjande information från Immanuel Senior och välkomna alla att ta del av deras fantastiska program. Immanuel Senior växer och har idag 318 medlemmar varav 165 personer inte är medlemmar i Immanuelskyrkan.

Församlingen har ett stort fint ungdomsarbete, vilket kan vara svårt att uppfatta eftersom de ofta möts på tider som inte är gudstjänsttider. Därför har Ulla Marie samlat in information från ledarna och sammanställt detta till ett blad som delades ut på mötet. Hon uppmanade alla att ta hem informationen och läsa och att be för grupperna som möts här i Immanuelskyrkan.

Det behövs även fler ledare och Ulla Marie uppmanade alla att fundera kring detta och kontakta henne om man själv vill vara ledare eller vill tipsa om någon.

Ungdomsledare för internationella språkgruppen, Berg Holmgren, kommer att börja en ca 1-årig tjänst som praktikant så fort processen hos migrationsverket är klar. Tills dess ansvarar Neil Baht med hjälp av några ur personalen. Tanken är att under det år Berg Holmgren är på plats rekrytera en ungdomspastor.

§ 8 Kyrktorget, information

Ulla Marie Gunner gav en summering av läget på det nyinvigda kyrktorget. En del kvarstår, precis som det alltid gör när renovering eller inflyttning sker. En sorts stolar kvarstår att få levererade, speglar ska upp, läshörnan kompletteras med möjlighet att ladda mobiler bland annat. Hållbarhetstänket som genomsyrat renoveringen med att ta tillvara inventarier som varit tillräckligt bra känns viktigt ur ett ansvarstagande som församlingen om såväl vår miljö som ur ett ekonomiskt perspektiv. Återanvändningen av våra stolar har gett eko i ett helsidesreportage i tidningen Sändaren.

Något som redan märks är att information som finns i vår nya informationsdisk sprids i större antal. Hon påminde även om att den nya brunnens vatten är tänkt att drickas.

Inre rummet, (gamla kaffestugan, vilken ska få ett nytt namn) fungerar mycket bra för barnen i Skaparsöndag och deras behov. Det har även varit minnesstund i rummet och även den har fungerat mycket bra.

Ulla Marie nämnde de som tagit ett särskilt ansvar i renoveringsprocessen.

Den första kyrktorgsgruppen som tillsattes våren 2014:

Sophia Hober, ordförande, Ove Andersson, sekreterare

Anna Ejeby, Magnus Helmner,

Monica Helles, Sven-Evert Rönnedal,

Vida Affua Atta, Anita Chun,

Camilla Mattebo, Martin Åsander,

Ulla Marie Gunner

Till detta kommer de som bidrog på olika sätt utifrån olika verksamheter.

För renoveringen av köket, framför allt Daniel Nilsson och Sven-Evert Rönnedal.

För val av konkret utformning, design och färger etc tillsatte styrelsen inom sig en styrgrupp med Marco Helles, Karin Pettersson, Malin Emmoth som samverkade med en grupp bestående av:

Sophia Hober, Klara Junvik,

Kerstin Mjönes, Boel Algulin,

Johan Edberg, Claes-Göran Ydrefors

Byggansvarig har varit och är Håkan Andersson, Probitas, i samverkan med Johan Edberg.

Håkan Sjögren har arbetat med ljud, bild och betalningsstationer.

Företag och leverantörer i projektet:

Arkitektfirman Dinell & Johansson, med arkitekterna Morten, Katarina och Joel

Hedemora inredning

Gotlands Snickeri, bordsskivor

Gemla, renovering av gamla stolar

Byggentreprenör Metrolit AB

El-entreprenör Storstadens El

Leverantör av ljudsystem Bright

Församlingen riktar sitt varma tack till alla som bidragit på olika sätt i renoveringsprocessen. För att ha lyssnat in, kommit med förslag, satsat tid och engagemang, varit frikostiga med kunskaper och inte gett upp.

§ 9 Kyrkoavgiften

Gunilla Hjelmåker gav en rapport från den pågående kampanjen för kyrkoavgiften. När kampanjen började var det endast 375 av församlingens drygt 1.400 medlemmar som var anslutna. Hittills i kampanjen har cirka 100 medgivanden kommit in, vilket är glädjande, fast potentialen att bli fler är stor.

Kyrkoavgiften är viktiga, långsiktiga pengar som går budgetera med. Det är viktigt att alla är ambassadörer för detta i sina sammanhang så fler ansluter sig till systemet. Vi behöver be över detta och hjälpas åt att förklara att detta är en bra och stabil möjlighet att bidra till sin församlingen.

§ 10 Organisationsstruktur beslut den 20 november 2016

För några år sedan beslutade församlingen att en ny organisationsstruktur skulle utarbetas.

Den senaste versionen presenterades på ett församlingsmöte för 1,5 år sedan men församlingen ansåg att den behövde omarbetas på några punkter. Bland annat ansågs den vara för lång och förtydligande önskades om hur valen till respektive råd ska göras samt mandatperiod för råden.

Det omarbetade förslaget kommer inom kort att finnas tillgängligt för alla på hemsidan node232.myfcloud.com/~immanuel och beslut om organisationsstrukturen kommer att tas på nästkommande församlingsmöte, 20 november 2016.

§ 11 Övriga frågor

Årsmöte 2017 blir söndag 23 april 2017.

§ 12 Avslutning

Ordföranden påminde om nästa församlingsmöte, söndag 20 november 2016. Därefter bad

Ulla Marie Gunner en avslutande bön och ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande

Görel Byström Janarv och Sven Britton, justerare