Protokoll fört vid församlingsmöte 13 mars 2016<

Närvarande: ca 130 församlingsmedlemmar fram t.o.m punkt 4, därefter ca 80 församlingsmedlemmar

Bisittare: Karin Pettersson

Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner som inledde med en bön för mötet. Därefter informerade hon om att renoveringen av kaffestugan har påbörjats. Målningen har tagits ner tillsammans med en konservator rekommenderad av Stadsmuseet. Den har förpackats enligt konservatorns riktlinjer och förvaras nu i ett förråd i kyrkan.

Den stora renoveringen av kyrktorget börjar måndag 2 maj och under renoveringsperioden går det inte ha några aktiviteter på kyrktorget eller i kaffestugan. Kyrkkaffe på söndagarna under perioden kommer därför att ske gemensamt i Paus för besökare i 11:ans och internationellas gudstjänster. Invigningen av det nya kyrktorget planeras att bli en söndag i oktober.

I tidningen Sändaren, som är Ekumeniakyrkans tidning, har församlingen genom åren annonserat vårt veckoprogram i varje nummer. Ledningen har nu beslutat att istället pröva att publicera en mindre men tydlig annons i fredagsnumret av tidningen Dagens Nyheter. DN har ca 700.000 läsare, varav de flesta i Stockholmsområdet. Sändaren har 7.000 prenumeranter över hela landet. Annonsen i DN kostar även mindre för församlingen på årsbasis.

För att läsa om församlingens detaljerade program hänvisas till hemsidan, församlingsbladet, och även det elektroniska nyhetsbrevet där man kan länka sig vidare.

§ 1 Dagordning och öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Dan Svanell och Ruth Tatlow valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll, information om justering, bilaga 1a & b (ej bifogat på hemsidan)

Ordföranden informerade om det särskilda yttrande som en av justeringspersonerna av förra församlingsmötets protokoll lämnat in angående protokollets §7. Han gick igenom propositionsordningen vid beslutet hur beslutet genomfördes i förhållande till de förslag som inlämnats till styrelsen innan församlingsmötet.

Justeringspersonen bad om ordet och ville understryka att hon gjort en särskild skrivelse för att hon vill värna demokratins former och inte för att beslutet inte gick hennes väg. Hon är inte bekväm med tillvägagångssättet och reserverar sig därför mer mot att medlemsförslagen togs upp till beslut överhuvudtaget.

Ordföranden förklarade att protokollet efter denna information är att betrakta som färdigjusterat och kommer att läggas ut på församlingens hemsida, tillsammans med det särskilda yttrandet.

§ 4 Kallande av pastor till internationella gemenskapen, bilaga 2 (ej bifogat på hemsidan)

Stephen James, ordförande i sökteamet, gav en sammanfattning om processen med att hitta ny pastor till den internationella gemenskapen i församlingen.

Hela processen har tagit 8 månader. Det kom 81 svar på web-enkäten angående önskade egenskaper, som låg till grund för hur rekryteringsannonsen utformades. Det kom in 22 ansökningar från personer som idag är stationerade i Amerika, Europa, Afrika och Asien.

Med hjälp av ett rangordningsverktyg kunde sökteamet komma ner till fem kandidater. Efter intervjuer blev det tre, varefter djupintervjuer lämnade två kandidater kvar, Christopher (Chris) Peterson och en till. Den andre kandidaten fick komma hit för samtal med ordföranden, församlingsföreståndaren, tillförordnade pastorn samt sökteamet och internationella rådet. Kontakten med Chris skedde via Skype. Efter dessa möten blev Chris den som sökteamet bestämde sig för att presentera som förslag till personalutskottet. Personalutskottet sa ja till förslaget och tog det vidare till styrelsen, som var eniga i sitt beslut att till församlingen föreslå Chris Peterson som ny pastor i internationella gemenskapen. Chris presenterades och intervjuades inför församlingen den 6 mars i en fullsatt Congressen.

Stephen James ville med sin beskrivning redovisa och understryka att processen varit mycket noggrann, djupgående och genomlysande.

Ordföranden ställde frågan till församlingen och församlingen beslutade enhälligt att kalla Chris Peterson som pastor i den internationella gemenskapen.

§ 5 Kompletteringsval av ombud till olika årsmöten och kyrkomötet

På församlingsmötet den 31 januari gjordes det stora valet av ombud till de olika årsmöten och kyrkomötet där församlingen är representerad. Några fyllnadsval behövdes och nomineringskommittén förslog följande:

Social missionen: Anders Segersson

Bilda Öst: Margareta Ligné Gäfvert

Kyrkokonferensen: Emily Tatlow, suppleant

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 6 Beslut gällande revidering av församlingens konstitution, bilaga 3 (ej bifogat på hemsidan)

Ordföranden redogjorde för proceduren kring konstitutionen och de möjligheter som funnits att påverka texten sedan den 18 november 2015, samt om de ändringar i konstitutionstexten som presenterats på tidigare församlingsmöten.

Han informerade även om att det är den svenska konstitutionstexten som är uppe för beslut. Den engelska översättningen (brittisk engelska) är under bearbetning och kommer att finnas färdig till årsmötet. Översättningen kommer inte att vara föremål för något församlingsbeslut.

Ordförande informerade om att beslut om konstitutionen måste ske med två tredjedelars majoritet på två församlingsmöten, varav ett ska vara årsmötet. Därför ska all diskussion vara avklarad under mötet idag och på årsmötet endast omröstning ja eller nej till den nya konstitutionen.

Orden lämnades fritt och flera frågor ställdes och förslag gavs. Utöver de förändringar som redan på tidigare möten genomarbetats tillkom följande förändringar:

Sid 3: Stycket innan rubriken Centrum och kraftkälla. ”och vill därför göra mångfalden tydlig: människor i alla åldrar från olika länder med olika språk, alla med olika gåvor”.

Sid 6: längst upp, sista meningen innan rubriken ”Allas tjänst” ”Grupper i församlingen kan också vara regelbundna och gudstjänstfirande på olika språk”.

Sid 7: Punkteringen har korrigerats. Den tredje punkten blir en hel mening och inte delad i två punkter.

Sid 7: längst ner om diakonens uppgifter ”uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor i utsatta livssituationer, samt ha själavårdande samtal”

Sid 10: G13 ”Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingen”.

Fråga väcktes om hur och när beslut fattas om att starta gudstjänstfirande grupper. Ordföranden svarade att en sådan beslutsordning inte bör låsas fast i församlingens konstitution, men att det är församlingens beslut och inte styrelsens. Beslutsordningen kring detta kommer att finnas i dokumentet om församlingens organisation som skall revideras efter årsmötet.

Förslag kom om att skicka den på detta mötet beslutade konstitutionen till Equmeniakyrkans styrelse för yttrande, så att konstitutionen är helt klar för slutgiltigt beslut på årsmötet 17 april.

Församlingen beslutade att med de ändringar som överenskommits under dagens församlingsmöte godkänna den nya konstitutionen. Beslutet var enhälligt.

Den nya konstitutionen biläggs detta protokoll. Innan den nya konstitutionen gäller ska den bekräftas på årsmötet den 17 april 2016, med minst två tredjedelars majoritet.

§ 7 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 8 Avslutning

Ordföranden bad en bön, tackade därefter de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Cathrin Sjöström

Sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande. Ruth Tatlow och Dan Svanell, justerare