Minnesanteckningar fört vid församlingsmöte 28 april 2016

Närvarande: 5 församlingsmedlemmar

Informations- och diskussionsmöte om Equmeniakyrkans kyrkokonferens 5-7 maj 2016.

Minnesanteckningar. Inga bindande beslut fattade.

Under mötet diskuterades först stadgeändringarna för Svenska Missionskyrkan. Deltagarna var överens med förslaget att Equmeniakyrkans styrelse skall utgöra årsmötet i framtiden, tills all överföring av administrativ art har skett till Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkans verksamhetsplan diskuterades där mötesdeltagarna ansåg att det behövs ett tydligare fokus på diakoni. Mötesmedlemmarna, som alla var valda delegater till kyrkomötet, kommer att lyfta detta på påverkanstorget.

Inkomna motioner till kyrkokonferensen:

14.1. Småförsamlingars framtid

14.2. Uttaxering av avgifter grundat på medlemsantal

14.3. Utbildningsinsats om islams grundläggande texter

14.4. Skapa regionala tjänster för församlingsarbetare med annan språktillhörighet än svenska

14.5. Inga kärnvapen i Sverige

14.6. Handla för fred i det Heliga landet

14.7. Utbildning och fortbildning av Equmeniakyrkans medarbetare

14.8. Gemensam löneadministration

De 8 motionerna diskuterades och kyrkostyrelsens svar kommenterades. Möjligheter till påverkan finns framför allt på påverkanstorget.

Svaret till motion 14.1. bör innehålla ett tydligt ansvarsområde för regionala kyrkoledare att vaka över och kommunicera med små församlingar med svaga resurser och medlemstal. Delegaterna på mötet ställer sig bakom kyrkostyrelsen svar angående motion 14.2. men menar att kyrkostyrelsen istället för att avslå motionen skall anse den vara besvarad.

När det gäller motion 14.3. om att översätta islamiska grundtexter och starta en utbildningssatsning om islam, ställer sig delegaterna helt bakom kyrkostyrelsens avslag till motionen.

Angående motion 14.4. om regionala tjänster för annat språk än svenska ansåg delegaterna att motionssvaret är bra.

Kyrkostyrelsen förslag till uttalanden (motionerna 14.5 och 14.6) ansåg delegaterna vara bra.

Inga direkta synpunkter framfördes gällande motion 14.7. angående fortbildning.

Motion 14.8. ansåg delegaterna att kyrkostyrelsen kunde rekommendera och möjligen upphandla en extern resurs för ändamålet.

Rambudgeten diskuterades och det finns en oro att intäktsposten ”Finansiella intäkter/fonder” om 20 Mkr kan vara osäker.

Därefter diskuterades kyrkostyrelsens utredning och förslag till konsensusbeslut som presenteras i handlingarna. Delegaterna finner förslaget komplicerat och har flera tveksamheter där man anser att nejsägarna, även om de skulle vara en liten minoritet, får väldigt stor och oproportionerlig makt, samt att människor med andra starka påverkansmöjligheter (som t.ex. andlig påverkan, beroendeställningar) kan få människor att rösta mot sin vilja för att inte framstå att gå emot ”andens enighet” och därmed förhindra konsensus inte uppstår. Känslan av konsensus blir starkare än sakargument. Men delegaterna anser att påverkansmöjligheter innan beslut skall förstärkas, t.ex. genom ännu bättre påverkanstorg. Själva processen fram till beslut får bifall. Men beslut bör tas i vanlig ordning med majoritet.

Marco Helles

Ordförande