Rapport från styrelsen 22 oktober 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Vida Afua Attah, Peter Dobers, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Tove Janarv, Göran Johansson och Lina Mattebo.

Församlingens uppdrag i relation till flyktingkrisen

Pastor Claes-Göran Ydrefors besökte styrelsen för att berätta om församlingens arbete under flyktingkrisen, med bland annat övernattningsplatser för transitflyktingar, men också kring hur församlingen kan jobba med mer långvarig integration framöver. Det planeras för ett nytt tillfälle med övernattningar i november och troligtvis också vid ett antal tillfällen under våren. Styrelsen står självklart bakom övernattningarna, som ligger helt i linje med församlingens prioriterade område kring människor i utsatta situationer.

Ekonomirapport

Församlingens administrative chef Anette Engkvist redogjorde för församlingens ekonomi. Vi ligger generellt bra till gentemot budget, men ligger minus 200 000 i kollekter och gåvor.

En musikutredningsgrupp är nu tillsatt

Församlingsmötet den 3 maj beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda musikverksamheten, dess struktur och resurser. Styrelsen beslutade därför att tillsätta en musikutredningsgrupp. Uppdraget är ”att utreda musikens roll i församlingen i syfte att se över hur musiken inkluderas i olika sammanhang och kommer alla till del, i dag och framöver.” Utredningen planeras vara klar senare under våren.

I gruppen ingår:
Kristina Gustafsson, ordförande
Kerstin Mjönäs
Jacob Molander
Ben Tatlow
Kicki Åkesson
Vera Arvidsson
Peter Eriksson
Jack (Philip) Jansson
+ Vakant från koreanska gudstjänstgruppen

Gruppen kommer dessutom konsultera ytterligare personer.

Nya steg i kyrktorgsarbetet

Arbetet med det nya kyrktorget går nu in i en genomförandefas. Nya grupper som kommer att arbeta med dessa frågor kommer snart utses. Marco Helles, Peter Dobers Malin Emmoth och Karin Pettersson från styrelsen utgör en styrgrupp.

Förslag på vice föreståndare för församlingen

Församlingen har i nuläget ingen vice församlingsföreståndare. Styrelsen föreslår därför församlingen att utse Claes-Göran Ydrefors till vice föreståndare.

Styrelsesammanträden 2016
Under nästa år kommer styrelsen sammanträda dessa datum:
28 januari
18 februari
17 mars
17 april (Församlingens årsmöte)
19 maj
16 juni
15 september
20 oktober
17 november
15 december

Dessutom planeras för en träff mellan styrelse och pastorer (eller annan konstellation) under maj och för en styrelsehelg i september.

Förslag på kandidater till kyrkostyrelsen

Vårt samfund Equmeniakyrkan önskar förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Styrelsen mottar därför tacksamt förslag från församlingen.

Nästa sammanträde är den 19 november. Varma hälsningar från styrelsen!