Rapport från styrelsen 21 maj 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petterson, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Peter Dobers, Kristina Gustavsson, Göran Johansson, Johan Sahlén, Sungha Wendin

Den nya styrelsen träffades

Detta var det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet med Marco Helles vid rodret. De nya medlemmarna välkomnades och alla presenterade sig. Styrelsen utsåg Stephen James och Karin Petterson till vice ordföranden. Samtliga ledamöter tilldelades en plats i något av de utskott och funktioner som ligger under styrelsen enligt följande:

Personalutskottet
Ordf. Stephen James
Kristina Gustafsson
Sungha Wendin

Ekonomiutskottet
Ordf. Göran Johansson
Johan Sahlén
Patrick Amofah
Peter Dobers

Verksamhets- och organisationsutskottet (tidigare ”särskilda utskottet”):
Ordf. Marco Helles
Vidah Attah
Malin Emmoth
Tove Janarv

Kommunikation
Lina Mattebo

På gång framöver

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterade att det pågår många olika saker, både i och utanför kyrkan, som påverkar vår verksamhet. Bland annat kan noteras att det har kommit nya krav från Kammarkollegium att rätten att förrätta vigsel kräver att man behärskar god svenska. Detta kan dock hanteras genom att de pastorer som har vigselrätt stödjer den juridiska delen av en vigsel.
Planeringen kring ett nytt kyrktorg pågår och ytterligare detaljer kommer att presenteras vid ett kommande församlingsmöte i maj. Själva ombyggnationen är för närvarande planerat till våren/sommaren 2016.
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade bland annat att Probitas under sommaren kommer att utföra arbeten på kyrksalens ventilationsanläggning och att en ny ljusanläggning kommer att installeras. Den nya ljudanläggningen kommer att slutbesiktigas under juni.

Hur ökar vi gåvor och kollekter?

Ekonomin ligger något efter budget. Framförallt släpar gåvor och kollekter efter.
Styrelsen diskuterade hur detta kan ändras, och församlingsföreståndaren ombads diskutera den teologiska grunden för vårt offrande inom ledningsgruppen. Ett kommande bekymmer är att alldeles för få personer har flyttat sin kyrkoavgift till Equmeniakyrkan; de ligger kvar med betalningar till Svenska Missionskyrkan men Skatteverket kommer förr eller senare att inte godkänna dessa betalningar då SMK inte är aktivt. Om medlemmarna inte ändrar detta, kan det medföra minskade gåvor på hundratusentals kronor för församlingen.

Två pastorer ska rekryteras

Arbetet med att hitta en ny pastor med ansvar för gudstjänsterna och verksamheten i den internationella gruppen fortskrider. Bland annat planeras det att skickas ut en enkät till de medlemmar som är aktiva inom den engelskspråkiga gudstjänstgruppen. Det arbetas även med att rekrytera en ny ungdomspastor till den engelskspråkiga verksamheten och förhoppningen är att denna rekrytering inte behöver dra ut för länge på tiden.

Uppföljning efter årsmöte och församlingsmöte

Styrelsen följde upp årsmötet och det senaste församlingsmötet. Arbetet med att revidera stadgar och konstitution ska påbörjas och vikten av förankring lyftes fram. I relevanta fall kommer medlemmar utanför styrelsen bjudas in för att bidra med sina åsikter till arbetet. Vidare kommer en nulägesanalys att göras kring musiken i kyrkan. Den nya organisationen måste också detaljeras vidare.

Styrelsen ser fram emot en träff med församlingens pastorer i början av juni och önskar alla en glad försommar!