Rapport från styrelsen 19 november 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Johan Sahlén, Sungha Wendin, Göran Johansson och Patrick Amofah.

Besök av miljögruppen

Miljögruppen presenterade sina tankar om hur församlingen kan minska sin påverkan på miljön genom att aktivt och strategiskt arbeta med frågorna. Huvudförslaget är att församlingen låter diplomera sig enligt någon av de standarder som finns, t.ex. enligt den modell som Svenska kyrkan arbetar med. Vidare lyftes kyrkans miljöpolicy fram och styrelsen ansåg att det kan vara dags att gå igenom den för att säkerställa att vi arbetar enligt den satta policyn eller om den eventuellt behöver revideras för dagens verksamhet.

Förslag till budget 2016

Församlingens administrativa chef Anette Engkvist presenterade kansliets förslag på budget, vilken också beretts inom Ekonomiutskottet. Beslut om budgeten fattas på styrelsemötet den 10 december. Det kunde konstateras att offrandet måste öka betydligt de kommande åren för bibehållen verksamhetsvolym.

Presentation av förslaget till reviderad konstitution

Arbetsgruppen som arbetat med att revidera konstitutionen presenterade sitt förslag. Huvudsakligen var det justeringar som rörde anpassningar efter att Missionskyrkans församlingar nu ingår i Equmeniakyrkan. Styrelsen ansåg uppdraget utfört. Beslut rörande ändringarna kommer att fattas av församlingen under vintern 2016 enligt följande tidsplan:
10 dec Styrelsen diskuterar förslaget mer ingående.
15 dec Pastorerna diskuterar församlingsordningen och den teologiska grunden.
16 dec Arbetsmöte med intresserade i församlingen. Krav för att vara med på mötet: förhandsanmälan och att varje deltagare har rekvirerat sitt exemplar av revisionsförslaget innan.
19 jan Konstitutionsgruppen lämnar sitt slutliga förslag till styrelsen.
28 jan Styrelsen fattar beslut om ett förslag till ny konstitution och överlämnar förslaget till församlingen den 31 januari.
13 mar Församlingsmöte, första beslutet.
17 apr Årsmöte, andra beslutet.

Beslut rörande utdelning från bolagskoncernen

Styrelsen beslutade att utdelningen på 2015 års resultat ska bli 20 miljoner kronor.

Behov av ökat stöd till Immanuel Ungas verksamhet

Den mycket glädjande utvecklingen inom församlingens svenska verksamhet börjar bli svår att fortsätta utveckla utan ytterligare satsning på området. Då ekonomin inte tillåter utökning av personalstaben måste lösningen sökas på annat sätt. Styrelsen bad Anette Engkvist diskutera frågan med Immanuel Unga mer detaljerat om behoven och kring vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella för att stödja området.

Beslut rörande ny organisation

Styrelsen beslutade att anamma den nya organisationen som bygger på en församlingsgemensam styrelse, verksamhetsråd uppdelade efter språk, kommittéer och grupper. Förslaget kommer att skickas till de olika verksamhetsråden innan beslut på ett framtida församlingsmöte.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 10 december.