Rapport från styrelsen 17 september 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petterson, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Tove Janarv, Göran Johansson, Lina Mattebo och Johan Sahlén.

Arbetet med det nya kyrktorget fortsätter

Sophia Hober, som har varit ordförande för kyrktorgsgruppen, besökte styrelsemötet för att redovisa kyrktorgsgruppens nu färdiga grundförslag till det nya kyrktorget. Styrelsen ställer sig bakom det förslaget. Ett inriktningsbeslut kommer att tas på nästa församlingsmöte den 4 oktober. Då kommer även en grov budget att presenteras.

Personalförändringar

Det har skett flera förändringar i personalen under sommaren: Camilla Mattebo jobbar 50 procent som diakon, Amanda Detchman 100 procent som Intern Youth Pastor, Karin Enberg 50 procent som HR-ansvarig, Daniel Nilsson 75 procent som husmor, Anders Eriksson 50 procent som ekonomiassistent och Jacob Molander som pastor på 50 procent, då Charlotte Höglund är tjänstledig på motsvarande grad. Martin Åsander är tjänstledig på 60 procent och ersätts inom kollegiet, samt med vikarierande tonårskörledare Erik Hammarberg och Paulina Fröling. Anita Tatlow har fått tillsvidare-tjänst som musiker på 40 procent och Ben Tatlow på 35 procent.

Dessutom bestämde styrelsen sig för att besluta, i enlighet med ett förslag från Equmeniakyrkan, att ta över värdskapet för en studentpastorstjänst på halvtid i Stockholm. Styrelsen tycker att tjänsten väl passar in i våra prioriterade områden, särskilt vad gäller arbetet bland barn och unga (många studenter är unga) samt diakonalt, då studentpastorer har en tydlig roll i samtal och själavård. Immanuelskyrkan kommer att vara arbetsgivare för studentpastorn. Tjänsten är för närvarande bidragsfinansierad via Equmeniakyrkan. Anna Berndes har fått studentpastorstjänsten och de 50 procent hon lämnar kommer att ersättas inom kollegiet under perioden.

Flera större utredningar och arbeten är på gång

Styrelsen är i uppstarten med uppdragen från församlingsmötet den 3 maj 2015: ett arbete kring konstitutionen, att fortsätta utveckla vår organisationsstruktur och att göra en utredning om musiken.

• Revision av konstitutionen
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för att revidera Immanuelskyrkans konstitution och anpassa den till Equmeniakyrkans. Det inbegriper revision av stadgar och församlingsordning. Stefan Nilszén utsågs att leda arbetet.

• Organisation och struktur
Verksamhets- och organisationsutskottet arbetar enligt uppdrag från års- och församlingsmötet vidare med strukturfrågorna och ämnar presentera sitt förslag till församlingen i december.

• Musikutredning
Efter uppdrag från församlingsmötet genomförs en musikutredning under 2015 och 2016. En grupp av anställda och frivilliga från alla gudstjänstfirande grupper ska utses. Kristina Gustavsson kommer att leda utredningen.

• Verksamhetsplan
Dessutom ska en verksamhetsplan tas fram som sedan ska användas i samband med budgetarbetet och förslag ges hur hela församlingen involveras i den framtida budgetprocessen.

Styrelsehelg och församlingsmöte

Styrelsen möts för styrelsehelg 25–26 september i Stockholm där styrelsen bland annat träffar personalen.

Den 4 oktober är det församlingsmöte med bland annat dessa ärenden:
a) Kallande av diakon Camilla Mattebo
b) Information om studentpastor
c) Val av valberedning efter förslag från nomineringskommittén
d) Inriktningsbeslut kyrktorg

Varmt välkommen!

Höstiga hälsningar från styrelsen!