Rapport från styrelsen 12 mars 2015

Närvarande ledamöter:

Dan Svanell, Patrick Amofah, Ingegerd Berg, Kristina Gustafsson, Marco Helles, Johan Sahlén, Stephen James, Göran Johansson, Lina Mattebo och Johannes Nilsson.

Förvaltningsberättelse och års- och koncernredovisning för 2014

Sammanfattningsvis redovisar koncernen Immanuel ett överskott på 8,5 miljoner kronor för 2014, trots att församlingen redovisar ett underskott på 4,9 miljoner kronor på grund av det fjärde kvartalets uteblivna ränteintäkter från Probitas. Alla dotterbolag går med vinst och gåvor och kollekter har ökat med 200 000 kronor jämfört med föregående år. Sist i rapporten bifogas förvaltningsberättelsen som beskriver viktiga händelser under året och innehåller mer detaljer om ekonomin.

Dokument om församlingens struktur är klart

Ett stort arbete för styrelsen, och specifikt det särskilda utskottet, under hösten har varit det kring församlingens struktur. Nu finns ett färdigt förslag, som har reviderats utifrån de förslag som kom fram under remissrundan. Det kommer att läggas fram på årsmötet. Dokumentet beskriver församlingens övergripande struktur och nomenklatur, arbetsordningen för verksamhetsråd, kommittéer och grupper samt personalens organisering och deras ansvar gentemot råden och kommittéerna.

Nytt bolag ska förvalta församlingens värdepappersportfölj

För att kunna förvalta församlingens värdepappersportfölj på ett tillfredsställande sätt har styrelsen beslutat föreslå församlingsmötet att omvandla dotterbolaget Stensnäs Konferens AB till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB med den enda uppgiften att förvalta församlingens värdepappersportfölj. Till skillnad från de andra dotterbolagen kommer församlingsstyrelsen att utse förvaltningsbolagets styrelse, varav två ledamöter alltid ska vara från församlingsstyrelsens ekonomiutskott.

Ledamöter i Probitas bolagsstyrelse

Styrelsen beslutade om följande personer till Probitas styrelse: Sven Mannervik, (ordförande), Claes Eriksson, Karin Sandström, Lennart Berglund, Johannes Nilsson, Johan Sahlén, Göran Johansson och Karin Pettersson. Göran, Johan och Karin är också ledamöter av församlingens styrelse.

Kommunikationspolicy för styrelsens skriftliga kommunikation

För att församlingen ska kunna följa styrelsens arbete mellan årsmötena skriver styrelsens kommunikationsansvarige (för närvarande Lina Mattebo) en rapport efter varje styrelsemöte som läggs ut på församlingens webbsida i både en svensk och en engelsk version. Den kommunikationsansvarige ser även till att protokollen från församlings- och årsmöten läggs ut på webbplatsen, samt att informationen om styrelsen är uppdaterad. För att tydliggöra styrelsens skriftliga externa kommunikation har styrelsen under hösten arbetat med en kommunikationspolicy som nu är klar.

Detta var styrelsens sista möte innan årsmötet den 12 april. Vi hoppas att vi ses där!

Förvaltningsberättelse

Församlingsstyrelsen avger härmed sin förvaltningsberättelse för år 2014. Berättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Immanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Församlingen inbjuder till gudstjänst under många former och traditioner, värdesätter mångfald och vill präglas av värme, kärlek och respekt. Församlingens uppdrag är att sprida evangeliet om Jesus till alla.

Varje söndag firas fyra gudstjänster på tre olika språk; engelska, koreanska och svenska. I genomsnitt samlas runt 700-800 personer varje söndag för att fira gudstjänst i kyrkans olika rum. Under året har samtliga gudstjänstfirande grupper samlats till gemensam gudstjänst vid tre tillfällen men även till andra gemensamma aktiviteter.

Under 2014 har församlingens prioriterade områden – barn och unga, människor i utsatta livssituationer i vår stad, ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna – stått i fokus för verksamheten. Det var just dessa områden som togs fram för ett par år sedan då styrelsen och församlingens medlemmar tillsammans diskuterade vad som skulle prioriteras de kommande åren.

Församlingen är ägare till en bolagskoncern med verksamhet inom fastighet, hotell, senior- och vårdboende.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Barn- och ungdomsarbetet

Barn- och ungdomsarbetet har fortsatt fått en tydlig roll. Ett förnyat arbete med konfirmation har gett ett mycket positivt resultat i och med att en grupp på 16 konfirmander nu påbörjat sin konfirmationsläsning.

Arbete bland människor i utsatta situationer

Församlingen har under året fokuserat mer på utsatta EU-medborgare som sökt sig till Stockholm. Särskilt gäller det den stora grupp som sökt sig till vårt land från Rumänien. Kyrktorget erbjuder en plats att vila på och varje vecka ges möjlighet för en grupp kvinnor att duscha och byta kläder i kyrkans lokaler. De erbjuds dessutom en enklare måltid. Arbetet bärs upp av ideella krafter som varje vecka ställer upp för att hjälpa dessa människor, som annars skulle få mycket svårt att klara av sin personliga hygien.

Vårt arbete bland hemlösa, som främst genomförs via samarbetet med föreningen Ny gemenskap och andra kyrkor på Norrmalm, har fortsatt med oförminskad styrka. Immanuelskyrkan är ansvarig för Lunch i gemenskap en lördag i månaden då många frivilliga från församlingens olika verksamhetsgrupper kommer och serverar mat åt ca 300 personer per tillfälle.

Vår församling stödjer också Café i gemenskap i Korskyrkan på vardagsförmiddagar tillsammans med just Korskyrkans församling och föreningen Ny gemenskap. Denna verksamhet har under året också fått sina efterföljare på Mariatorget på söder och på Östermalm.

Arbete för ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupper

Det tredje fokusområdet är att öka gemenskapen mellan våra gudstjänstgrupper. Där har vi gjort en del, t ex picknick i Humlegården, men det finns fortfarande mycket som är ogjort inom detta område. Gemenskapen mellan de tre språkgrupperna kommer att bli en viktig fråga för styrelsen under 2015 och 2016.

Immanuelskyrkan med sina fyra olika gudstjänstgrupper och med medlemmar från ett 50-tal nationer är en unik företeelse i svensk kristenhet. Integration och främlingsfientlighet är högt på agendan i vårt samhälle just nu. Då har vi som kyrka och församling ett stort ansvar att visa på vad det kristna budskapet innebär. En kristen församling kan aldrig sitta still och vara tyst när människovärdet ifrågasätts. Vår församlings mångfald gestaltas varje söndag och måste bli än tydligare de kommande åren.

Personal

I mars 2014 uppmärksammades att pastor Choong-Il Cho varit pastor i församlingens tjänst under 20 år med ansvar för den koreanska gudstjänstgruppen. Det är med glädje vi ser att unga människor fortsätter att söka sig till den gemenskapen.

Jodi och Doug Fondell lämnade sina tjänster som pastorer i församlingens engelskspråkiga verksamhet vid årsskiftet. Paret Fondell har under 17 år gjort ett imponerande arbete i vår församling, ett arbete som inneburit att den engelskspråkiga gudstjänstverksamheten vuxit och idag samlar 350–400 besökare varje söndag.

Rekryteringen av nya pastorer till den engelskspråkiga verksamheten påbörjades under slutet av 2014. Fram till dess att en permanent lösning är klar tjänstgör pastor Steven Armfield som pastor.

Resultat och ställning

Församlingen redovisar för år 2014 ett underskott på – 4,9 mkr, vilket har sin huvudförklaring i det fjärde kvartalets uteblivna ränteintäkter från Probitas.

Den viktigaste ekonomiska händelsen under året är att den skuld som församlingens fastighetsbolag haft till församlingen på 219,3 mkr har återbetalats. Församlingen har under de senaste åren fått 19,7 mkr i ränta varje år från Probitas, vilket motsvarar ca 2/3-delar av församlingens totala intäkter. Dessa intäkter upphörde per den 30 september 2014. Orsaken till detta är en förändring i skattelagstiftningen som medfört att denna räntekostnad inte längre är avdragsgill för Probitas. Församlingen har placerat 100 mkr som ett aktieägartillskott i det helägda bolaget och resten har placerats i församlingens finansiella tillgångar.

Gåvor och kollekter på 3,9 mkr har samlats in till den egna verksamheten, vilket är en ökning med ca 0,2 mkr jämfört med föregående år. Därutöver har församlingen som testamentsgåva erhållit en fastighet som upptagits till sitt taxeringsvärde på 2,4 mkr. Fastigheten kommer att försäljas under år 2015. Kostnaderna för missionsverksamheten ökade med 3,0 mkr till 36,0 mkr, där personalkostnaderna står för 2,7 mkr av ökningen och resten utgörs av ökade avskrivningar med anledning av den nya ljudinvesteringen. Personalkostnaderna har som andel av missionsverksamhetens totala kostnader ökat med två procentenheter till 54 %.

Ränta och utdelning från den egna koncernen uppgick till 16,3 mkr, vilket är 4,9 mkr mindre jämfört med föregående år. Utdelningen från aktieportföljen ligger på 2,4 mkr och är något lägre än föregående år. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på aktieportföljen uppgick till 15,8 mkr, en ökning med 5,6 mkr.

Bolagskoncernen

Då renoveringen på totalt 457 mkr gällande Provisorn 4 och Hotel Birger Jarl slutfördes i december 2013 har verksamheten under detta år kunnat bedrivas utan inskränkningar på grund av reparationsarbeten. De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 6,1 mkr (1,3 mkr), Hotel Tegnérlunden AB 3,0 mkr (3,8 mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 1,5 mkr (1,1 mkr) och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 14,7 mkr (14,5 mkr).

Under året har ett fastighetsförvärv gjorts omfattande 25, förteträdesvis mindre, hyreslägenheter.

När skulden till församlingen är löst har skulderna till kapitalmarknaden ökat med 135,0 mkr och uppgick vid årsskiftet till 958,4 mkr.

På grund av nya redovisningsregler gällande anläggningstillgångar och avskrivningar av desamma har Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB kunnat göra överavskrivningar, vilket temporärt sänker skattebelastningen för bolaget. Detta gör att moderbolaget redovisar en skattemässig förlust på -13,3 mkr (4,6 mkr).

För mer information om bolagskoncernen finns en separat utförlig årsredovisning.

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 8,5 mkr (17,2 mkr).

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden och en temahelg. Dessutom har styrelsen haft en träff med pastorskollegiet. Styrelsen har tre utskott, Ekonomiutskottet, Personalutskottet och Särskilda utskottet.

Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrative chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden.

Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets styrelse. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de tre helägda dotterbolagen.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

Kyrktorgets förnyelse

Arbetet med att förnya kyrktorget har påbörjats. En särskild arbetsgrupp bestående av medlemmar och anställda har tillsatts. Gruppen har även presenterat ett första utkast av idéer för församlingen.

Framtida utveckling

En församling är i ständig förändring. Viktigt under kommande år är bl a förnyelsen av kyrktorget så att det bättre svarar upp till de behov som finns för att församlingen ska kunna möta alla de människor som söker sig till vår kyrka. Där hoppas styrelsen på ett beslut under innevarande år.

Vidare kommer arbetet bland barn och unga samt inom diakonin, med fokus på människor i utsatta livssituationer, att fortsätta vara i centrum. Dessa områden är båda av avgörande vikt för församlingens framtid och trovärdighet. Den mångfald av människor som finns i våra olika språk- och gudstjänstgemenskaper är fortsatt vår allra starkaste resurs i församlingen. Där ser styrelsen stora utvecklingsmöjligheter. Ett tydligare arbetssätt genom de tre verksamhetsråden och en organisationsöversyn kommer att stärka delaktighet och transparens. Varje medlem i Immanuelskyrkan ska ha möjlighet att både bidra till församlingens verksamhet och ta del av omsorg och gemenskap.

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2014 och önskar alla Guds rika välsignelse.