Rapport från styrelsen 10 december 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Johan Sahlén, Patrick Amofah, Göran Johansson, Stephen James, Kristina Gustafsson, Malin Emmoth och Vida Attah.

Rapport från församlingsföreståndaren Ulla Marie Gunner

• Det pågår för närvarande ett arbete med att tydliggöra verksamhetsplanen för verksamheten, och planering kring hur organisationen ska arbeta med att nå de satta målen.
• Pastorer och präster på Norrmalm har träffats för att lära känna varandra för att förbättra förutsättningarna för ekumeniskt arbete.
• En spännande trend är att inflödet av nya medlemmar varit starkt under året – 65 personer!

Rapport från administrativa chefen Anette Engkvist

• Genom en justering av pantsättningen av värdepappersportföljen har flexibiliteten i vilka investeringar som kan göras ökat, vilket är viktigt för att uppnå den nödvändiga avkastningsnivån.
• Adventsmarknaden inbringade cirka 200 000 kr till församlingens satsningar på mission och internationellt samarbete.
• Prognosen visar på ett ekonomiskt överskott i budgeten för helåret på cirka 4 miljoner kronor, mycket på grund av reavinster i värdepappersportföljen och en testamentsgåva.

Rapport från personalutskottets ordförande Stephen James

• Rekryteringsarbetet till ny pastor med ansvar för den internationella församlingsgruppen fortskrider. Djupintervjuer kommer ske innan jul.
• De senaste årens mycket starka tillväxt inom ungdomsverksamheten ställer ökade krav på ytterligare ledarresurser för att kunna ta hand om alla barn och ungdomar på bästa sätt, inte minst i den svensktalande gruppen. Styrelsen bevakar frågan då den är strategiskt viktig och en del av de centrala mål som satts upp.

Budget för 2016

Budgeten för 2016 beslutades av styrelsen och redovisar ett underskott på – 675 000 kr.

Tavlan i kaffestugan

Styrelsens beslut om att ta ner väggtavlan i kaffestugan står kvar. Expeditionen har fått i uppdrag att finna en förvaringsplats för den, någonstans i kyrkans lokaler.

Ny konstitution på gång

Förslaget till ny konstitution behandlades. Församlingens medlemmar bjöds in till en informationskväll den 16 december.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 28 januari.

Styrelsen önskar god jul och ett gott nytt år!