Observera

Denna text publicerades första gången den 12 april, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 12 april 2015, kl 13.00

Närvarande: 278 medlemmar enligt röstlängd.

§ 1 Inledning

Församlingens ordförande, Dan Svanell, hälsade de närvarande välkomna. Han avtackade Ingrid Jonsson som lämnat sin tjänst som församlingssekreterare och hälsade Steve Armfield välkommen som interimspastor i den internationella gruppen. Dan höll sedan sitt avskedstal, då han efter detta årsmöte avgår som församlingens ordförande. Årsmötet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen med tillägget att gemensamt be för mötet.

Dan samlade därefter till bön för mötet med dess föredragspunkter och de beslut som skulle komma att tas.

§ 4 Val av mötesordförande och vice mötesordförande

Årsmötet beslutade att för mötet välja Anders Andersson till ordförande och Agnetha Dalemark till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet

Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Kerstin Mjönes, Claes Jonsson, Chul-Yon Yu, Malin Nordahl Elala, Irene Andersson, Kavitha Injamuri, Philip Jansson, Ewa Widén, Christina Eriksson och Thure Thorgren.

Årsmötet beslutade att välja Barbro Södersten och Thord-Ove Thordson till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om församlingens ekonomi och verksamhet hölls den 9 april 2015. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade därför kort med hjälp av bilder om den verksamhet församlingen haft under 2014 och hänvisade till Årsredovisning 2014, bilaga 1 sid 4–56

Hon poängterade särskilt den rika bredd församlingen har av verksamheter och missionsuppdrag, nödvändigheten av struktur för att kunna driva dessa utifrån den vision församlingen har och den glädjande tillväxt som sker i olika grupper. Ulla Marie Gunner avslutade med att läsa namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året.

Ordet lämnades fritt.

Fråga kom angående församlingens vision som står tryckt i början av årsredovisningen. När och hur den kom till och om den fortfarande gäller.

Dan Svanell svarade att visionen beslutades på årsmöte för 2–3 år sedan efter att ett antal grupparbeten i de olika språkgrupperna förberett ärendet under ett års tid. Framtagandet av visionen skedde även i nära samarbete med pastorerna och personalen. Den gäller fortfarande och är beslutad i korrekt ordning.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning

Anette Engkvist, administrativ chef, visade en tydlig bild av ägarförhållandena och strukturen i Koncernen Immanuel. Då en längre föredragning av ekonomin redan gjorts på informationsmötet 9 april 2015 gick hon igenom valda delar av Koncernen Immanuels ekonomiska utfall 2014 med tyngpunkt på församlingen. Siffermaterialet finns presenterat i den tryckta publikationen av årsredovisningen för 2014, bilaga 1 sid 57–87.

Anette Engkvist presenterade bolagskoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter, där alla bolagen gått med vinst 2014.

Församlingens resultat är minus -4,9 miljoner, vilket i princip motsvarar den uteblivna reversräntan för 4:e kvartalet. Verksamheterna har följt budgeten för 2014 mycket väl och Anette Engkvist tackade alla avdelningsansvariga för detta.

En stor förändring i församlingens ekonomi är att reversen mellan Probitas och församlingen har lösts på grund av en förändring i svensk skattelag som inte längre gör det upplägget fördelaktigt. Den lösta reversen, som tidigare gett församlingen en trygg ränta på 19,7 miljoner per år, gör att församlingens ekonomi nu kommer att bli känsligare utifrån marknadens svängningar. Vi kommer att se större skillnader mellan åren. För Probitas del ger förändringen lägre räntekostnader och därmed ett bättre resultat, men totalt sett för Koncernen Immanuel är denna förändring negativ.

Olika frågor att fundera över för att möta denna förändring är, behöver vi dra ner kostnader i församlingen, kan vi öka utdelningen från Probitas, kan vi öka utdelningen från värdepappersportföljen eller öka offrandet. Kanske behövs en kombination av allt detta. Anette Engkvist avslutade med att vi behöver be om Guds vishet i besluten framöver.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Fråga kom angående när det kommer att gå betala med swish till församlingen.

Anette Engkvist svarade att det ännu inte är möjligt med den bank vi har att göra detta från privatperson till en organisation. Banken jobbar på en lösning och förhoppningsvis kommer detta att fungera från sommaren 2015.

Fråga kom angående vad musikskolan kostar församlingen, om den går med vinst eller förlust.

Anette Engkvist svarade att vi inte vill beskriva våra verksamheter i termer av vinst och förlust eftersom alla verksamheter i församlingen har en kostnad. Rektorstjänsten på 25% och administratören på deltid bekostas av församlingen. För 2014 var intäkten 1,3 miljoner och kostnaden 1,7 miljoner inklusive kostnaden för tjänsterna. Under 2014 har församlingen betalat 400.000 kr till denna verksamhet.

Peter Eriksson, musikskolans rektor, informerade att musikskolan de senaste två åren följt budget men att det kan skifta från olika år beroende bl.a på elevantal. Den verksamhet och mission som musikskolan är når idag 225 elever per vecka.

Fråga kom angående de förändrade regler för moms som nu är aktuella och hur det påverkar församlingen.

Anette Engkvist svarade att det inte påverkar församlingen i nuläget. Det pågår en annan statlig utredning angående eventuell moms på ideell verksamhet men den är ännu inte klar.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning och koncernredovisningen samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamhet 2014, bilaga 1 sid 88, föredrogs till valda delar av Jonas Grahn, auktoriserad revisor och huvudrevisor för Immanuelskyrkans församling.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning för år 2014 samt balansräkning per den 31 december 2014

Årsmötet fastställde församlingens och koncernens resultaträkning för 2014 samt församlingens och koncernens balansräkning per den 31 december 2014.

§ 10 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2014 års förvaltning

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Styrelsen tackades av årsmötets vice ordförande med ett fång rosor.

§ 11 Valberedningens ordförande framlägger valberedningens förslag

Stefan Nilszén, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag för tillsättande av medlemmar inom församlingens olika ansvarsområden enligt bilaga 2 och 3. Han anmälde några ändringar och tillägg som framgår av bilaga 2. I årsmötet tillsätts omkring 800 uppdrag i församlingen av drygt 500 personer.

§ 12 Val av församlingsordförande för 1 år

Marco Helles valdes till ny ordförande för församlingen och församlingens styrelse för en period av ett år. Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget. Därefter har inkommit en reservation mot att beslutet noterades som enhälligt, se bilaga 4. Reservationen förändrar däremot inte beslutet.

Kommentar gjordes om att kriterierna valberedningen arbetat efter för att finna ny kandidat till ordförandeposten varit något orealistiska. Förslag lades om att valberedningen till nästa gång ska arbeta efter mer realistiska kriterier och att även lägga vikt på andliga kvaliteter.

§ 13 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen

Val till församlingsstyrelsen gjordes genom överskjutande lista där sex kandidater skulle väljas på två (2) år och en kandidat väljas på ett (1) år som fyllnadsval för Marco Helles. De av valberedningen nio föreslagna kandidaterna presenterade sig och därefter skedde plädering med en talarlista om 14 personer. Inga ytterligare kandidater föreslogs.

Efter sluten omröstning, med 269 valsedlar varav tre stycken ogiltiga, blev resultatet följande:

Styrelseledamöter två år:

Patrick Amofah omval

Stephen James omval

Lina Mattebo omval

Kristina Gustafsson omval

Peter Dobers nyval

Vida Afua Attah nyval

Styrelseledamot ett år :

Malin Emmoth fyllnadsval

Fram till årsmötet 2016 kvarstår Göran Johansson, Johan Sahlén, Karin Pettersson, Sungha Wendin och Tove Janarv som ledamöter i styrelsen.

Dan Svanell tackade med blommor avgående styrelsemedlemmarna Johannes Nilsson och Ingegerd Berg för deras tid och engagemang i styrelsen. Karin Pettersson avtackade med blommor Dan Svanell för hans år som församlingens ordförande och hans år i styrelsen.

§ 14 Val av 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter

Jonas Grahn och Christina Gotting valdes till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Mats Bernö till revisorssuppleanter för ett år.

§ 15 Val av övriga funktionärer och ombud

Årsmötet beslutade att välja övriga funktionärer och ombud enligt valberedningens förslag, bilaga 2, inklusive de ändringar som tidigare i mötet informerats av valberedningens ordförande.

§ 16 Val av nomineringsgrupp för valberedning till nästkommande årsmöte

Ulla Marie Gunner presenterade sitt och Dan Svanells förslag på personer till nomineringsgruppen. Ingvar Kvernes sammankallande, Lois Hemgren, Mikael Hovemyr, Inga Johansson, Sven Mannervik med uppgift att ta fram förslag till valberedning 2015/2016.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

En fråga kom angående om det är nomineringsgruppens ansvar att se till att inte alla från en språkgrupp i församlingsstyrelsen är uppe för omval samtidigt. Dan Svanell svarade att det skulle kräva att vi alltid hade raka listor men nu gör vi personval. Han bad ändå nästa valberedning att ha med den frågan i sitt kommande arbete.

§ 17 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter för Stiftelsen Rådmanshemmet

För Stiftelsen Rådmanshemmet valdes Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Mats Bernö till revisorssuppleanter för ett år.

§ 18 Inkomna motioner

I en motion till årsmötet ville Lalit Kumar att budgeten för missions- och biståndsarbete höjs till 1,0% av församlingens årliga budget, bilaga 5A, och att detta belopp ska kunna ökas vid behov efter att församlingsstyrelsen granskat det vartannat år. Lalit Kumar gav i årsmötet sin bakgrund till varför han skrivit motionen.

Johan Sahlén representerade styrelsen och svarade på motionen genom att läsa delar av styrelsens svar, bilaga 5B. Han lyfte fram att styrelsen ställer sig positiv till att årsmötet i motionens anda anger att en lägsta nivå på 1% av den totala budgetomslutningen varje år ska förmedlas till internationell missions- och biståndsverksamhet.

Kjell Walfridsson, ordförande i Missions- och biståndskommittén, ansåg att styrelsen blandar siffror i sitt svar och därmed missar motionens intention. Han ville förtydliga att motionen handlar om procent på församlingens budget, utan att hänsyn tas till insamlade medel. Han lämnade ett förslag till årsmötet att besluta om att höja avsättningen i budgeten om SEK 100.000 till Missions- och biståndskommittén med minst 25% varje år under en femårsperiod.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att en lägsta nivå på 1% av den totala budgetomslutningen varje år ska förmedlas till internationell missions- och biståndsverksamhet, samt att överlämna Kjell Walfridssons förslag till styrelsen för vidare behandling.

Rachel Norborg Jerkeby föreslog att byta namn på kommittén så att det tydliggörs vad som är internationell respektive nationell mission. Inget beslut togs om detta.

§ 19 Beslut angående församlingens organisation

Ulla Marie Gunner föreslog av tidsskäl att bordlägga ärendet med Immanuelskyrkans organisation, förutom att i årsmötet ta beslut om den tredje att-satsen på sista sidan, bilaga 6.

Årsmötet beslutade enligt förslaget och beslutade även att godkänna den tredje att-satsen.

Resterande kommer att behandlas på nästa församlingsmöte, 3 maj 2015.

Förslag lades att i det fortsatta arbetet med församlingens organisation tydligare inkludera musikverksamheten.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 20 Information om Immanuel Senior

Rachel Norborg Jerkeby informerade om Immanuel Senior, som är en egen juridisk person inom Immanuelskyrkan. Immanuel Senior tillhörde tidigare Riksförbundet Pensionärsgemenskap, men har 2014 lämnat den organisationen. Immanuel Senior har ca 300 medlemmar och ett 30-tal samlingar varje år med stor variation. Hon hänvisade vidare till den tryckta publikationen av årsredovisningen för 2014, bilaga 1 sid 38–39, 50–51, 89–90.

§ 21 Övriga ärenden

Yasin Farhat berättade hur svårt det varit med den förändring som skett i internationella gruppen denna vinter och ville poängtera vikten av att ett sådant förfarande inte får hända igen.

Kerstin Fränne poängterade vikten av att en Equmeniaförening bildas för församlingens barn- och ungdomsarbete.

Ulla Marie Gunner informerade om att två personer arbetar på detta och hoppas ha något att presentera för årsmötet 2016.

Mötesordförande tackade valberedningen för allt arbete de lagt ner inför årsmötet.

§ 22 Församlingsföreståndaren – tankar inför året som kommer

Ulla Marie Gunner delade några tankar för året som ligger framför, att Immanuelskyrkan är sina människor och den rikedom församlingen har genom sin internationella prägel.

Hon uppmanade alla medlemmar att minst en gång under nya verksamhetsåret besöka någon annan gudstjänst i församlingen än där man normalt känner sig hemma. Att vi alla i församlingen behöver vidga vyerna.

Kommande församlingsmöten: 3 maj, 27 maj, 4 okt, 18 nov, 2015

§ 23 Avslutning

Dan Svanell avslutade med att önska Guds välsignelse över nye ordförande Marco Helles och tacka årsmötespresidiet samt tolkarna Mark Tatlow och Johan Ahlberg.

Till sist tackade ordföranden de församlade för uppmärksamheten och förklarade därefter årsmötet 2015 för avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Anders Andersson, ordförande, Agnetha Dalemark, vice ordförande.

Barbro Södersten och Thord-Ove Thordson, justerare