Protokoll fört vid församlingsmöte 4 oktober 2015

Närvarande: ca 110 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning

Ordförande Marco Helles bad en bön för mötet och inledde med att summera den intensiva och livaktiga höststarten med stora händelser som präglat församlingen, de träffar styrelsen haft med pastorer och anställda samt de uppdrag så ligger på styrelsen vidare under hösten.

Inga Johansson framförde tack från Equmeniakyrkan för att Immanuelskyrkan öppnats för flyktingar och för det arbete som personal och volontärer lagt ner. Hon informerade om att flera församlingar gör stora insatser på många olika sätt och att Equmeniakyrkan liksom andra församlingar kontaktats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Equmeniakyrkan återkommer med mer information

Därefter förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Madeleine Harby Samuelsson och Christopher Dalid valdes till justerare av dagensprotokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga angående målningen i kaffestugan.

§ 4 Kallande av diakon Camilla Mattebo

Ulla Marie Gunner informerade om Camilla Mattebos bakgrund. Bl.a att hon är civilekonom i botten, har arbetat som husmor på Bjärka Säby, suttit i styrelsen för Immanuelskyrkan, arbetat som husmor under 1 år i Immanuelskyrkan och nu tidsbegränsat som diakon i väntan på församlingens beslut.

Församlingsmötet beslutade att kalla Camilla Mattebo som diakon i Immanuelskyrkan på 50%. Installation planeras till mitten av november 2015.

§ 5 Personalförändringar

Ulla Marie Gunner presenterade de nya medarbetarna från hösten.

Daniel Nilsson, arbetar som husmor och är utbildad kock. Tidsbegränsad tjänst, 75% i 1 år.

Karin Enberg arbetar som HR-ansvarig, 50%.

Amanda Detchman arbetar som ungdomspastor i den internationella gruppen. Tidsbegränsad tjänst, 100% i 1 år.

Anna Berndes kommer att till 50% gå in i tjänst som studentpastor, anslagsfinansierad av Equmeniakyrkan. Hon fortsätter att på 50% vara diakonalt samordnande pastor. Rekrytering kommer att ske internt för att täcka upp Annas vakans.

Ulla Marie informerade även om att det är en grupp ur församlingen som arbetar med rekrytering av internationell pastor. Det har kommit över 20 ansökningar, vilket är mycket glädjande. Steve Armfield fortsätter som interimspastor tillsvidare.

§ 6 Kommande budgetarbete/ekonomi

Göran Johansson informerade om läget mot budget nu och angående kommande budgetarbete.

2015 – I nuläget håller kostnadsbudgeten för året.

Intäkterna vad gäller gåvomedel ligger under budget, men tack vare ett testamente och att värdepapper såldes av i tid innan sommaren så ligger intäkterna över budget.

2016 – Ledningen har uppmanat de tre verksamhetsansvariga pastorerna (avseende de tre språkgrupperna) att tillsammans med verksamhetsråden samtala om prioriteringar man vill göra under år 2016. Att gå igenom och presentera ett tydligt underlag till ekonomiutskottet/styrelsen inför den slutliga budgetbehandlingen i nov/dec.

Om en medlem har något man vill framföra gällande prioriteringar, skall man prata med den pastor som är verksamhetsansvarig (Claes-Göran Ydrefors, Steve Armfield, Chong-Il Cho), eller någon i de olika verksamhetsråden.

Göran påminde alla församlingsmedlemmar om möjligheten att öka församlingens intäkter genom att gå med i kyrkoavgiftssystemet. Information finns på infodisken och på Equmeniakyrkans hemsida. Han uppmanade även alla som redan har gjort detta att kontrollera att kyrkoavgiften är skriven att gå till Equmeniakyrkan och inte till Missionskyrkan. Det sker nämligen ingen automatisk överflyttning. Ca 30% av 368 personer har ännu inte bytt från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan.

2017 – En ny struktur för den ekonomiska redovisningen kommer att arbetas fram under början av år 2016, för att tas i bruk i samband med 2017 års budgetarbete. De nya resultatenheterna ska spegla församlingen som helhet och dess fokusområden (t.ex barn, ungdom, äldre, diakoni etc) oberoende av språkgrupp.

Den 21 oktober 2015 kl 18.30 är det församlingsmöte med samtal om 2016 års budget.

§ 7 Val av valberedning

Nomineringskommittén har bestått av följande personer: Ingvar Kvernes ordförande, Lois Hemgren, Mikael Hovemyr, Inga Johansson, Sven Mannervik.

Inga Johansson informerade att kommittén valt att arbeta efter samma övergripande struktur som nomineringskommittén gjorde för 2015. Se bilaga 1.

Nomineringskommitténs förslag lyder som följer:

Gemensam valberedning

Stefan Nilszén, ordförande

Anna-Carin Persson Stenbeck

Johnny Jonsson

Gunilla Herlitz

Jacques Lombard

Kim Skoglund

Julia Hahn

2 vakanser från Immanuel 153, fyllnadsval kommande församlingsmöte

Svenskspråkig gudstjänstgemenskap 11.00

Anna-Carin Persson Stenbeck, ordförande

Monica Ahlberg

Anders Andersson

Ann-Margret Bergman

Anders Berndes

Margareta Hellman

Johnny Jonsson

Internationell gudstjänstgemenskap

Gunilla Herlitz, ordförande

Tabea Hennig

Mikael Hovemyr

Jacques Lombard

Pieter Trapman

Koreansk gudstjänstgemenskap

Kim Skoglund, ordförande

Julia Hahn

Mi-Hye Kim

Mi-Young Jeon

Soon-Hong Jin

Immanuel 153 gudstjänstgemenskap

Fyllnadsval kommande församlingsmöte

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget och att på kommande församlingsmöte göra fyllnadsval för representanter från Immanuel 153.

§ 8 Inriktningsbeslut kyrktorg

Monica Helles, Sven-Evert Rönnedal och Ulla Marie Gunner representerade kyrktorgsgruppen och inledde med att repetera varför kyrktorget och köket behöver byggas om, vilka ledord gruppen arbetet efter och vilka som suttit med i arbetsgruppen. Gruppen har för styrelsen presenterat sitt reviderade förslag utifrån vad som framkom bl.a på församlingsmötet 27 maj 2015.

Ordförande förtydligade att gruppens uppdrag varit begränsat till att titta på det existerande kyrktorget, kaffestugan, samt köket. Att fokus varit att svara mot de behov som finns av den verksamhet som pågår regelbundet vecka efter vecka, snarare än de färre större händelser som inträffar ett begränsat antal gånger per år.

Sammanfattning av gruppens förslag:

• Informationsdisken flyttas till vänster när man kommer genom entrén. Den får även möjlighet att vara cafédisk.

• Nuvarande kapprumsdel blir till en mysigare sitthörna.

• Både kaffestugan och kyrktorget får nischer som blir som små rum för mer privata möten.

• Ingen fast scen utan någon enkel scenkonstruktion som lätt går montera vid behov.

• Runda bord för 3-4 och 5-6 personer, fasta ståbord längst räcket ner mot Congressen.

• Två förslag på brunn finns. Förändra den befintliga eller göra en mindre brunn.

• Kapprummet blir mindre och anpassas snarare efter gudstjänster och vanlig veckoverksamhet än viss konsertverksamhet och 1:a advent.

• I kaffestugan visar förslaget flexibla möbler som går anpassa efter barnverksamhet, begravningskaffe och slutet samtal.

• Köket blir ett s.k beredningskök uppdelat så att rent och smutsigt skiljs åt i varsitt rum. Det får även ett aktivitetskök utanför det egentliga köket där inte samma strikta bestämmelser behöver råda. Köket kommer inte att ha skåp utan rullvagnar för porslin m.m.

En enig styrelse har ställt sig bakom kyrktorgsgruppens förslag och valt alternativet med den mindre brunnen.

Ordet lämnades fritt och det blev en engagerad frågestund kring arbetsgruppens förslag. Frågor ställdes kring kapacitet, omflyttningar, barnvagnsplatser, ytor för småbarnfamiljer, akustiken och akustikfrämjande material, konsten som viktigt inslag i kyrkan, kapprummet, kyrkbacken och djärvare förslag, kökets tänkta funktion, brunnen ur ett barnsäkert perspektiv, lokaler relevanta för ungdomar och inte endast barnfamiljer.

Angående budget för ombyggnaden klargjordes att Probitas kommer att stå för det mesta av kostnaderna då merparten av ombyggnaden är underhållsbehov och något som måste göras. Församlingen bär kostnaden för inredningen.

Församlingsmötet sa ja till inriktningsbeslutet att bygga om kyrktorget och köket enligt arbetsgruppens förslag med den mindre brunnen. Beslutet var enhälligt.

Detta inriktningsbeslut kommer att följas av en förstudie av Probitas med syfte att ta fram kostnadsförslag och projektplan. Församlingen kommer sedan att fatta ett slutgiltigt beslut angående projektet.

§ 9 Övriga frågor

Församlingsmedlemmar efterfrågade det utlovade mötet för att samtala om målningen i kaffestugan och styrelsens beslut att ta ner målningen.

Ordförande gjorde en kort sammanfattning av hur länge frågan om målningen har behandlats i olika former av möten och diskussioner i församlingen, i styrelsen samt på församlingsmöten bl.a redan i januari 2014. Det är en lång process som har lett fram till beslutet att ta ner målningen.

Ordförande poängterade vikten av att lyfta fram Missionsförbundets och Immanuelskyrkans missionshistoria bl.a genom seminarier om mission, men också om afrikabilder och om de föreställningar som förs vidare till kommande generationer.

Datum för mötet kommer att meddelas i Tidningen Immanuel nov/dec -15. Det planerade mötet ska inte ha andra punkter utan bara behandla frågan om tavlan i kaffestugan.

§ 10 Avslutning

Ulla Marie Gunner bad en bön och därefter tackade ordförande alla närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande. Justerare: Madeleine Harby Samuelsson, Christopher Dalid