Protokoll fört vid församlingsmöte 3 maj 2015

Närvarande: ca 70 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning

Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna till mötet och ville först tacka för förtroendet att ha blivit vald till församlingens ordförande. Patrick Amofah bad en bön för mötet och församlingsmötet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Kjell Walfridsson och Ingegerd Berg valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4a Bordlagd ärende från årsmötet 12 april 2015 angående församlingens organisation

Med hänvisning till det dokument om församlingens organisation som distribuerades med årsmöteshandlingarna gav Ulla Marie Gunner en sammanfattning av dokumentet och de två att-satserna som bordlades på årsmötet.

Dokumentet gäller församlingens frivilliga organisation och den nomenklatur som styrelsen presenterade redan i november 2014. Den övergripande struktur som presenteras i dokumentet är ett resultat av den remissrunda som gjorts i verksamhetsråden och något som styrelsen såväl som de tre verksamhetsråden ställer sig bakom.

Det tydliggjordes att årsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Att årsmötet väljer en (1) styrelse som leder arbetet under året och är beslutsfattande i många frågor. Styrelsens ansvar regleras genom församlingens konstitution och stadgar. Att de tre (3) verksamhetsråden leder arbetet i respektive språkgrupp och kan i specifika frågor vara rådgivande till styrelsen. Att en pastor för varje grupp är med i verksamhetsrådet och denne leder personalen i respektive grupp. Vidare att kommittéerna är gemensamma för hela församlingen och behöver vara över minst två språkgrupper för att få kallas kommitté och att grupper kan heta vad som helst utom styrelse, råd eller kommitté.

Det tydliggjordes också att personalen är en resurs för hela församlingen. Att det nu är viktigt att under året arbeta in rätt nomenklatur i såväl tal som skrift. Att dokumentet inte är en del av konstitutionen eller stadgarna, men att det tydliggör hur vi organiserar oss och arbetar.

Det informerades även om att det numera finns en ledningsgrupp som träffas en gång per vecka. Ledningsgruppen består av Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Steve Armfield, Claes-Göran Ydrefors och Choong-Il Cho.

Ordet lämnades fritt.

Flera synpunkter kom fram, bland annat om vikten av att dokumentet har blivit till och att det behöver vara väl genomarbetat innan beslut. Att dokumentet behöver bli tydligare vad gäller arbetsordning och ansvar, vad som är högsta beslutande organ, vilka mandat olika grupper har och vilka beslutsvägar och principer som ska gälla innan något beslut kan tas.

Ulla Marie Gunner tackade för alla inlägg och kunde utifrån inläggen konstatera att det brister i kunskapen om varandra i de olika grupperna. Hon uppmuntrade alla varmt att ta de olika möjligheter som finns för att lära känna varandra bättre i församlingen och grupperna. De möten som finns, webbens olika sidor, verksamhetsberättelsen i årsredovisningen och att ställa frågor till personalen.

Ordförande sammanfattade med att föreslå församlingsmötet att bekräfta den första att-satsen, den angående övergripande struktur och nomenklatur med:

• En styrelse

• Tre verksamhetsråd

• Församlingsgemensamma kommittéer

• Grupper

Vidare att återremittera till styrelsen att fortsätta utveckla skrivelsen angående arbetsordning och ansvar. Det nuvarande dokumentet ska ses som ett arbetsdokument att utgå ifrån just nu men att dokumentet ska slutrevideras under 2015 och presenteras för församlingen.

Mötet beslutade enligt ordförandens förslag.

§ 4b Musikverksamheten

Förslag lades om att ge styrelsen i uppdrag att utreda strukturen och resurserna för musikverksamheten över alla språkgrupper, med målet är att sådan utredning ska vara klar under 2015.

Mötet beslutade enligt förslaget.

§ 5 Inför Equemniakyrkans kyrkokonferens

Stefan Nilszén gav en övergripande information inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Göteborg 14–16 maj 2015 som församlingen skickar tio ombud och två suppleanter till.

Temat för konferensen är ”Förvandla världen”. Konferensen hålls på Svenska Mässan och dessutom bjuder nio kyrkor runtom Göteborg in till olika aktiviteter under konferensen.

Sju motioner har inkommit och ämnena rör Ekonomiskt bidrag till sommargårdar; Information om kyrkoavgift till församlingsföreståndare; Missionerande kyrka; Fördjupat evangelisationsarbete; Ungdomsanställdas situation; Medel från försäljning av Missionsskolan 1 (Lidingö); Pensionerade medarbetare.

Peter Dobers informerade om samfundet Equmeniakyrkans ekonomi. Det finns bra möjligheter att ha en ekonomi i balans förutsatt att offrandet håller nuvarande nivå.

Verksamhetsplanen för Equmeniakyrkan är sedan 2014 två-årig med åtta riktningsmål. Samfundet har en rambudget och en detaljerad budget som beslutas i olika möten under en tvåårsperiod för att få mer långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Equmeniakyrkan har nu 730 församlingar och 66.000 medlemmar. För övriga detaljer kring ekonomiska fakta samt statistik hänvisas till Equmeniakyrkans årsredovisning för 2014.

Allt material inför kyrkokonferensen finns tillgängligt på Equmeniakyrkans hemsida.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 7 Nästa församlingsmöte

Nästa församlingsmöte är onsdag 27 maj, kl 18:30, då det blir samtal kring kyrktorgets förnyelse.

Synpunkter och förslag angående kyrktorget behöver ha inkommit senast den 19 maj. Maila till kyrktorg@node232.myfcloud.com/~immanuel

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, Ingegerd Berg, Kjell Walfridsson