Protokoll fört vid församlingsmöte 21 oktober 2015

Närvarande: ca 25 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning

Ulla Marie Gunner bad en bön för mötet.

§ 2 Val av ordförande

Göran Johansson valdes till ordförande för mötet och han förklarade därefter mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare

Anita Isaksson och Hans-Olof Hagén valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 5 Verksamhetsrapport

Ulla Marie Gunner inledde sin rapport med att berätta om de två satsningar på insamlingar som gjorts i höst till vänförsamlingarna i Indien respektive Kongo. Vidare att det första digitala nyhetsbrevet har skickats ut och att vår Facebook-sida, där man hittar dagens bibelord, bilder och korta inlägg om verksamheten, fått genomslag tack vare vårt arbete med flyktingarna.

Hon uppmanade alla att anmäla sig till nyhetsbrevet och för alla Facebook-användare att gå in och gilla församlingens sida.

Claes-Göran Ydrefors informerade om flyktingarbetet och övrigt diakonalt arbete där det finns många möjligheter att arbeta tillsammans i hela församlingen, oavsett språkgrupp. Han berättade att diakonin växer och att utmaningarna blir större och underströk att det förutom budgeterade medel även behövs insatser av oss själva. Att vi som församlingsmedlemmar och individer är resurser. och att vi behöver ställa oss frågan om vad som händer bortom det första mötet med Immanuelskyrkan, bortom ankomsten till Sverige.

Tobias Frelin informerade om konfirmationsarbetet som avslutades i september med 16 konfirmander och 16 ledare. Att de nu fortsätter med år två för ett 20-tal ungdomar vilket bland annat inrymmer en resa till Taizé till våren. Han informerade även om att det är fler Equmenia- församlingar som är intresserade av den konfirmationsmodell som Immanuelskyrkan har. Dessutom har det inletts samtal om samarbete kring konfirmation även med Immanuelskyrkans internationella ungdomsgrupp.

Tobias visade även siffror på att satsningen på Immanuel Unga nu ger frukt. 2013 var det ca 80 barn och unga i den svenska verksamheten varje vecka. Nu 2015 är det 150 st.

Ulla Marie underströk vikten av att alla äldre i församlingen finns för de yngre. Att de äldre är viktiga i de ungas sammanhang för att uppmuntra, bekräfta och synas.

Vidare informerade Ulla Marie om några musikaktiviteter som är på gång, om att styrelsen anser att ledarskapsutveckling är ett viktigt spår för framtiden samt om de gemensamma aktiviteter för alla språkgrupper som planeras för 2016.

§ 6 Budget

Anette Engkvist informerade om att styrelsen vill bredda engagemanget från församlingen i budgetarbetet för kommande år. Därför är en arbetsgrupp om fyra personer tillsatt för att komma med förslag över hur detta bör gå till. Förutom detta kommer strukturen i ekonomisystemet att förändras så att det tydligare speglar församlingens struktur och verksamhet som den ser ut idag. Den nya strukturen ska vara på plats till 2017 års budget.

Anette presenterade med hjälp av 2015 års siffror intäkter och kostnader på ett övergripande plan, men även de olika verksamhetsdelarnas intäkter och kostnader, var för sig och hur dessa relaterar till varandra och till helheten.

Göran Johansson förklarade att större omställning av vår nuvarande verksamhet är en trög process då det skulle kräva omskolning av personal alternativt att personal slutar och nya anställs. Han förklarade även att hyran som församlingen betalar till Probitas är satt så lågt det går enligt nu gällande skatteregler.

Göran uppmanade till regelbundet givande, då det är vad som ger resultat och Claes-Göran Ydrefors påminde om att kyrkoavgiften är en mycket viktig intäkt för församlingen.

Anette Engkvist presenterade en bild av insamlade medel t.o.m september månad 2015, både för respektive språkgrupp och för helheten och konstaterade att man ligger under budget med ca 200 000 kronor.

Ordet lämnades fritt och frågan ställdes om vad som sker om budgeten inte håller/går ihop. Göran svarade att då tvingas man ta av reserverna. Han påminde även om att församlingens resultat kommer att fortsätta att svänga mellan åren eftersom värdepappersportföljen och Probitas är beroende av marknaden.

§ 7 Samtalsmöte 6 december 2015

Församlingen inbjuds söndag 6 dec kl 13.00 till samtalsmöte om målningen i kaffestugan med anledning av styrelsens beslut att ta ner den.

§ 8 Nästa möte

Nästa församlingsmöte är den 18 november 2015, kl 18.30.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10 Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Cathrin Sjöström

Sekreterare

Justeras:

Ordförande Göran Johansson

Justerare: Anita Isaksson, Hans-Olof Hagén