Protokoll fört vid församlingsmöte 18 november 2015

Närvarande: ca 30 församlingsmedlemmar

Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön för mötet. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner inledde med att ge en kort rapport om den pågående flyktingövernattningen i kyrkan. Hon berättade även om gårdagens besök av Sociala Missionen och deras information om hur de rustar för situationen som Stockholm och samhället står i. Sist nämnde hon om att rekryteringen till ny lead pastor i den internationella språkgruppen har gått från 22 ansökningar till fem (5) personer som har intervjuats och att rekryteringsgruppen nu går vidare med tre (3) av dessa.

§ 1 Dagordning och öppnande

Ordförande gick igenom agendan och då det inte fanns några övriga frågor godkändes agendan och han förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Barbro Malmer och Arne Berg valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Vice församlingsföreståndare

Ulla Marie Gunner föredrog skälen till att styrelsen föreslår att församlingen väljer en vice ordförande. Dels att det är viktigt med tydlighet till vem som är ställföreträdande för henne i händelse av att hon är bortrest eller att det händer henne något. Dels att det funnits vice församlingsföreståndare tidigare i Immanuelskyrkan. Styrelsen föreslog att välja Claes-Göran Ydrefors till vice församlingsföreståndare.

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 4 Budgetarbete – rapport

Anette Engkvist informerade om budgetarbetet för 2016. Ekonomiutskottet har nu ett detaljerat förslag som kommer att presenteras för styrelsen den 19 november. Den föreslagna budgeten har ett minus om 675 000 kronor. Ekonomiutskottet räknar med ett överskott 2015 som kan balansera 2016 års progonostiserade underskott.

§ 5 Fyllnadsval av valberedningen gällande Immanuel 153

Ingvar Kvernes presenterade nomineringskommitténs förslag på medlemmar från gudstjänstgemensakapen Immanuel 153 för de poster till valberedningen som behöver fyllas. Nomineringskommittén föreslår följande:

Gemensam valberedning

Tobias Olsson

Göran Kollberg

Immanuel 153 gudstjänstgemenskap

Tobias Olsson, ordförande

Göran Kollberg

Helena Sjönnemo

Daniel Lundblad

Adam Westman

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 6 Revidering av församlingens konstitution

Församlingens konstitution från 2002 behöver revideras. För detta arbete tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående av Stefan Nilszén (ordf), Göran Johansson, Johnny Jonsson, Christopfer Dalid och Mirjam Olsson. Gruppen fick i uppdrag att anpassa konstitutionen till Equmeniakyrkan men även att vara fria att föreslå ändringar. Stefan Nilszén presenterade arbetsgruppens förslag.

Gruppen föreslår att konstitutionen även fortsättningsvis har tre delar; grundsatser, församlingsordning och församlingsstadgar, trots att Equmeniakyrkan har tagit bort grundsatser i sina rekommendationer.

Grundsatser:

Den föreslagna nya texten är ett urval ur dokumentet ”Teologisk grund för Equmeniakyrkan”, med tyngdpunkt på delarna om kyrkosyn och församlingssyn.

Församlingsordning:

Här föreslår gruppen endast mindre förändringar, nämligen:

Ett förtydligande om vad det betyder att vara medlem i församlingen.

”Medlemskapet är ett uttryck för viljan att tillhöra Jesus Kristus och dela ansvaret i församlingen”.

En ny punkt i beskrivningen av pastorernas ansvar.

”Pastor har att stimulera och utveckla enskilda och grupper av människor att gå in i olika ledaruppgifter i församlingen och i gudstjänsten.”

Att ”SMU i Immanuelskyrkan” byts ut mot ”Equmeniaföreningen i Immanuelskyrkan” eftersom det tidigare namnet inte är aktuellt längre.

Att församlingens arbete bland barn och unga sker ”i samarbete med” Equmeniaföreningen i Immanuelskyrkan, i stället för ”anförtros åt”. Detta för att komma närmare verkligheten kring arbete med barn och unga.

Församlingsstadgar:

Flera av de förändringar som gruppen föreslår syftar till att årsmötet, som idag i stort ser bakåt och utvärderar det gångna, mer får bli en strålkastare framåt.

Följande är arbetsgruppens förslag på ändringar:

Att i stadgarna definiera även revisorer och valberedning som församlingens organ (§1D).

Att istället för ”daglig tidning” ska kallelse till årsmöte ske i ”media” där församlingen regelbundet kommunicerar (§3F).

Att lägga till en ny punkt till årsmötet, nämligen ”fastställande av verksamhetsplan” (§3G:8). Planen ska gälla för kommande kalenderår, ett eller flera.

Att lägga till en ny punkt till årsmötet, nämligen ”val av verksamhetsgranskande kommitté” (§3G:11). Denna kommitté består av tre (3) personer.

Att lägga till en ny punkt för att definiera uppdraget åt den verksamhetsgranskande kommittén (§7C).

Ett förtydligande angående att anställd av församlingen eller innehavare av ledande befattning i församlingens bolag inte kan vara ledamot av församlingens styrelse (§4B).

Att ta bort formuleringen som säger att styrelsen ska anställa personal (§4D).

Att lägga till en ny formulering om att styrelsen i förekommande fall har att värna sekretess kring ingångna avtal (§4D).

Tidsplan för revideringen:

Ordförande presenterade tidsplanen för revideringen:

19 nov Styrelsen tar emot arbetsgruppens förslag.

10 dec Styrelsen diskuterar förslaget.

15 dec Pastorerna diskuterar församlingsordningen och den teologiska grunden.

16 dec Arbetsmöte med intresserade i församlingen. Krav för att vara med på mötet: Förhandsanmälan och att varje deltagare har rekvirerat sitt exemplar av revisionsförslaget innan.

19 jan Konstitutionsgruppen lämnar sitt slutliga förslag till styrelsen.

28 jan Styrelsen fattar beslut om ett förslag till ny konstitution och överlämnar förslaget till församlingen den 31 januari.

13 mar Församlingsmöte, första beslutet.

17 apr Årsmöte, andra beslutet.

Vidare föreslår arbetsgruppen att församlingens budget även fortsättningsvis är ett beslut för styrelsen. Med förslaget om en verksamhetsplan kommer församlingen dels att få en bättre inblick i verksamheten, dels möjlighet att påverka inriktningen på budgeten.

Alla församlingsmedlemmar är välkomna att rekvirera ett eget exemplar av förslaget till ny konstitution. Kontakta Stefan Nilszén eller församlingens kansli för detta.

§ 7 Församlingens organisation

Ordförande repeterade den nomenklatur som församlingen beslutat, nämligen; en styrelse, tre verksamhetsråd, församlingsövergripande kommittéer, och dessutom grupper. I alla dessa utom grupperna måste man vara församlingsmedlem för att få delta.

Ordförande informerade om den översyn av organisationen som styrelsen på uppdrag av årsmötet gjort av sitt tidigare förslag. Det har nu klargjorts i dokumentet hur man väljs till råden och den demokratiska princip som gäller för detta. Det finns även förslag angående hur lång mandatperioden är och hur fyllnadsval och omval ska gå till. Det har också tydliggjorts att det är medlemmarna som väljer kandidater till råden och att råden inte själva får tillsätta rådsmedlemmar. En målsättning är att en tredjedel av rådsmedlemmarna väljs varje år.

§ 8 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

§ 9 Avslutning

Ordförande påminde om att söndag 6 december efter gudstjänsten är det ett informationsmöte om tavlan i kaffestugan, att söndag 14 februari blir ett missionsseminarium och att det längre fram blir ett öppet seminarium kring afrikabilder.

Ulla Marie Gunner bad en bön och därefter tackade ordförande de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Cathrin Sjöström

Sekreterare

Justeras:

Marco Helles, ordförande; Barbro Malmer och Arne Berg, justerare.