Protokoll fört vid församlingsmöte 15 mars 2015

Närvarande: ca 130 medlemmar

§1 Inledning

Ordförande Dan Svanell hälsade alla välkomna, bad en bön och förklarade mötet öppnat. Han presenterade även Johan Ahlberg som översättare och Cathrin Sjöström som ny församlingssekreterare.

§2 Val av två justerare

Viola Engström och Thure Thorgren valdes att justera dagens protokoll.

§3 Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§4 Förvaltning av församlingens värdepappersportfölj i nytt bolag

Ordförande i ekonomiutskottet, Göran Johansson, gav en bakgrund i frågan. Han sammanfattade det som gjorts tidigare vad gäller att lösa reversen mellan församlingen och Probitas och den placering som gjorts av medlen. Målet är att förvalta värdepappersportföljen så att den ger så hög avkastning som möjligt till församlingens verksamhet. I nuläget är den förvaltad av ekonomiutskottet men är lämpligare att ha i separat bolag, som formellt blir ett dotterbolag till Probitas. Bolaget ska inte äga värdepapper utan endast analysera och besluta om köp/sälj.

Förslag 1: Att använda det i nuläget vilande bolaget Stensnäs Konferens AB och byta namn till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB, samt att byta verksamhet för bolaget till att förvalta Immanuelskyrkans aktieportfölj. Det innebär ändringar i §1 och §3 i bolagsordningen. Allt annat i bolagsordningen står som tidigare. Eftersom Stensnäs Konferens AB är ett av församlingen helägt bolag behöver beslutet tas av församlingsmötet.

Vidare informerade Göran Johansson om att moderbolaget Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB som en följd av förändringarna i Stensnäs Konferens AB behöver ändra namn.

Förslag 2: Att ändra namn på Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB till enbart Probitas AB.

Dan Svanell tillade att denna förändring säkerställer en god förvaltning då så mycket av våra medel kommer från värdepappersportföljen och att vi därmed inte riskerar rätten att besluta själva i frågor kring bolaget.

Det klargjordes även att det kommer att tecknas ett avtal mellan bolagen som ger ramar och regler om vad som får göras. Det finns även ett reglemente att förhålla sig till med etiska riktlinjer för att äga finansiella instrument.

Beslutade enligt förslagen, att byta namn på Stensnäs Konferens AB till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB och att byta verksamhet i bolaget till förvaltning av Immanuelskyrkans aktieportfölj, samt att ändra namn på Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB till enbart Probitas AB.

§5 Rapport från valberedningens arbete

Ordförande i valberedningen, Stefan Nilszén rapporterade att valberedningen sedan 12 mars har ett färdigt förslag som innefattar 500 personer till 800 poster. Han informerade om de riktlinjer och värdegrunder de arbetat efter angående ny styrelseordförande, bilaga 1.

Valberedningens förslag är Marco Helles som anses fylla kriterierna väl. Valberedningen kommer även att till årsmötet föreslå en längre lista kandidater till styrelsen utöver de platser som ska väljas.

§6 Målning i kaffestugan

Dan Svanell gav som bakgrund att målningen har diskuterats under en längre tid, medlem till medlem, mellan grupper i församlingen och i styrelsen. Frågan har även varit uppe på tidigare församlingsmöte. På grund av renoveringen av kök och kyrktorg har ett beslut i frågan blivit akut. Styrelsen har därför beslutat att målningen ska tas bort och samtal förs med Etnografiska museét om placering där tillsammans med andra föremål ur missionens historia.

Dan underströk det viktiga i att målningen ur ett kyrkohistoriskt perspektiv finns kvar. Att det därför inte varit ett alternativ att måla över den eller hänga ett draperi framför. Genom placering på museum kan den finnas kvar för allmänheten och i den miljön även kunna ges sin historiska förklaring och sammanhang.

Ordet lämnades fritt och Patrik Amofah gav en motivering till styrelsens beslut. Många gav sina synpunkter och perspektiv på målningens plats, innebörd och framtid.

Utifrån de inlägg som gjordes fick Ulla Marie Gunner i uppdrag att undersöka var skissen till målningen finns. Det lyftes även ett förslag att göra någon form av samtalsforum alternativt studiecirkel där vi får möjlighet att förstå varandras olika kulturer bättre och därmed komma varandra närmare.

§7 Renovering av kyrktorg och kök

Ansvarig för kyrktorgsgruppen Sophia Hober och Håkan Andersson från Probitas informerade om tidsplan respektive hur arbetet med skisser och förslag för ombyggnaden av kök och kyrktorg fortsätter. Med hänsyn till verksamheten och att renoveringen behöver ske under den varma delen av året kommer detta inte att kunna starta före maj 2016. Arbetet beräknas ta ca tre månader.

Sophia presenterade de nuvarande skisserna och alternativen i detalj. Gruppen har med första prioritet på funktion arbetat utifrån följande mål:

• öka användningen, göra det mer välkomnande,

• göra det lättare att ”hitta in”, öka synligheten mot gatan.

Gruppens ledord har varit följande:

Välkomnande, Öppet, Varmt, Flexibelt, Avspänt

Sammanfattningsvis, köket behöver göras mer funktionellt, barnen ska få ta mera plats, torget behöver bli mer funktionellt och göras mer levande och synligt utifrån, receptionens plats utvärderas.

Skisserna finns på skärmar på kyrktorget med ett kuvert att lägga idéer och synpunkter i. Det går även att maila till kyrktorg@node232.myfcloud.com/~immanuel

Skisserna kommer att från vecka 12 även finnas i pappersformat att ta med hem och studera i lugn och ro. Församlingen uppmanades att ta del av skisserna, komma på ytterligare möten och höra av sig med idéer och synpunkter till kyrktorgsgruppen.

Ytterligare möten om skisserna kommer att hållas under våren för att ta in synpunkter. Beslut beräknas tas i början av hösten.

Ulla Marie Gunner fick i uppdrag att undersöka om skisserna och informationen går lägga ut på hemsidan.

Önskan fanns om redskap för att tydligare kunna beskriva vad och hur man önskar att renoveringen blir. Ett rutnät med koordinater föreslogs.

Sophia underströk att inga beslut ännu är fattade. Det är församlingen som tar det formella beslutet om skisserna och kostnadskalkylen på församlingsmöte.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§9 Avslutning

Dan Svanell tackade alla med en särskild påminnelse om årsmötet den 12 april 2015 och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström

Justeras:

Dan Svanell, Viola Engström, Thure Thorgren