Rapport från styrelsen 6 mars 2014

Från styrelsens sista sammanträde före årsmötet kan berättas att

• Koncernen Immanuel redovisar för året 2013 en vinst på 18,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med året 2012 då koncernen gjorde en förlust på 11,6 miljoner kronor.

• I detta kan noteras att församlingen gör ett positivt resultat.

Detta är glädjande – och rapporteras ska även att samtliga dotterbolag redovisar en vinst. För mer från året 2013 bifogas här förvaltningsberättelse, där viktiga händelser under året framgår.

Projektanställning

Husmor Ulla-Britt Henriksson går till sommaren i pension och samtal har förts om hennes efterträdare och inriktningen på denna tjänst.

På mötet beslutade styrelsen att

• anställa Camilla Mattebo på en projektanställning om ett år.

Camilla är utbildad diakon och har tidigare arbetat som ekonom och controller på företaget NCC. Hon är också ledamot av församlingens styrelse, som hon lämnar vid årsmötet 2014.

Motion om de hemlösa

Församlingens medlem Torbjörn Sundblad har inför årsmötet skrivit en motion. Styrelsen resonerade om detta och skickar sitt svar med handlingarna för årsmötet.

Ledamöter i Probitas bolagsstyrelse

Styrelsen beslutade om följande personer till Probitas styrelse

• Sven Mannervik, (ordförande), Birgitta Almhed, Claes Eriksson, Lars Fränne, Göran Johansson, Johannes Nilsson, Karin Pettersson.

Göran, Johannes och Karin är också ledamöter av församlingens styrelse.

Förslag till lekmannarevisorer:

• Karin Sandström och därtill Kjell Walfridsson som suppleant.

Arbetsgrupp för framtida kyrktorg

Processen för det framtida kyrktorget är i gång. En grupp kommer att formas om 9–11 personer. Deras uppgift blir i första hand att diskutera hur församlingen ska använda kyrktorget, inte att ge förslag på inredning. Ulla Marie Gunner och Dan Svanell berättar mer om gruppen och uppgiften på årsmötet.

Tro, dop och gemenskap

Församlingen har diskuterat Equmeniakyrkans remiss om tro, dop och gemenskap. En samtalskväll har arrangerats och styrelsens svar kan läsas nedan.

Snart årsmöte!

Våren är här och snart också församlingens årshögtid. Denna gång hålls årsmötet på en söndag – den 6 april. Var välkommen att närvara och påverka!

Varma hälsningar från styrelsen

Svar på remiss om tro, dop och gemenskap

Immanuelskyrkans församling bjöd in till en samtalskväll kring remissen. Vi var en mindre grupp engagerade medlemmar som samtalade utifrån dokumentets olika delar. Vi uppskattar att dessa frågor nu börjar behandlas och tror att samtalet behöver fortsätta ytterligare. Styrelsen har sammanfattat detta svar.

Vårt svar på remissfrågorna är i korthet att vi önskar se ett breddat medlemskap.

Med breddat medlemskap menar vi att dop, nattvard, medlemskap får en tydligare teologisk tydning och självklar plats i regelbunden undervisning och praktik. Det primära är inte i vilken ordning detta sker utan att det sker i gemenskap i hela församlingen. Vi menar att det är viktigt att hålla fast vid det personliga ställningstagandet, för individen, eller för föräldrar, vid olika kyrkliga handlingar som gäller yngre barn. Det är också nödvändigt att medlemskap i en församling måste gälla i alla andra församlingar inom Equmeniakyrkan.

Det som vidare behöver tydliggöras är hur detta hör ihop med att Equmeniakyrkan är en demokratisk och lekmannaledd kyrka. Vi tror att det är svårt att vara Equmeniakyrkan utan detta.

I vårt samtal skiljde vi delvis på den teologiska fördjupningen och den vardagliga praktiken, t ex detta med demokratin och lekmannaledd rörelse. Vi menar inte att det är två helt olika saker men genom att tydligare veta när vi samtalar om teologi och när vi samtalar om praktik tror vi att vi på ett bättre sätt kan komma vidare i frågorna.

Gemenskapsbegreppet i församlingen är centralt men vi förstår inte på vilket sätt det ersätter det nuvarande medlemskapet.

Vid sidan av dessa frågor har vi en lika stor fråga som handlar om engagemang och delaktighet. Hur bjuder vi in till församlingens liv? Hur bjuder vi in till ett medlemskap som betyder att man kan vara med och påverka på ett sätt som är relevant i vår tid.

Immanuelskyrkans församling

Organisationsnummer 802001-5668

Förvaltningsberättelse

Församlingsstyrelsen avger härmed sin förvaltningsberättelse för år 2013. Berättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

Viktiga händelser under året

Varje söndag firas fyra till fem gudstjänster på tre olika språk med totalt ca 750 deltagare per söndag. Under året har samtliga gudstjänstfirande grupper samlats till gemensam gudstjänst vid tre tillfällen och en gemenskapskväll med knytkalas.

Vid årsmötet i april 2013 presenterade styrelsen ett visionsdokument innehållande församlingens vision, uppdrag och förhållningssätt. Ett arbete för att implementera detta i församlingens mångfacetterade verksamhet har påbörjats. Kommunikationen och informationen har förstärkts genom vidareutveckling av hemsidan som numera också har en egen blogg. Hemsidan stärker också bilden av Immanuelskyrkan som en församling som har verksamhet på flera språk.

Församlingens organisation behöver bli tydligare. Vid årsmötet beslutades därför om ett verksamhetsråd även för den svenska verksamheten. Ett sådant råd finns redan för dels den koreanska och dels den internationella verksamheten. Styrelsens och församlings-föreståndarens roll, med ett övergripande ansvar för alla språkgrupper, tydliggjordes i och med denna organisationsförändring.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens beslöt att till regional kyrkoledare för Region Stockholm kalla pastor Jenny Dobers, varför hon slutade sin tjänst i Immanuelskyrkans församling i augusti månad. Som efterträdare till Jenny Dobers och med ansvar för den svenska verksamheten har församlingen kallat pastor Claes-Göran Ydrefors som kommer att tillträda sin tjänst i mars 2014.

Ett av styrelsens tre prioriterade områden är arbetet bland barn, unga och familjer. Denna verksamhet har speciellt i den svenska delen under några år haft en särskild utmaning med en vilande SMU-förening. För att stärka denna verksamhet har församlingen under året kallat pastor Tobias Frelin. Dessutom har Martin Åsander gått in i en delvis ny tjänst som församlingsmusiker med inriktning mot barn, unga och familjer.

Under året har Björn Gäfvert anställts som ny ordinarie organist, vilket säkerställer att Immanuelskyrkan även fortsättningsvis kan ha ett brett musikaliskt utbud.

Som en del i det diakonala arbetet stöder församlingen liksom tidigare Ny Gemenskap och samarbetar med dem och andra kyrkor och organisationer inom ramen för Jul i Gemenskap och Lunch i Gemenskap. En ny utmaning är arbetet bland de nya EU-medborgarna, främst romer, som sökt sig till vår stad och vår kyrka. Vårt diakonala arbete engagerar såväl våra anställda som frivilliga krafter från alla språkgrupper.

Resultat och ställning

Församlingen redovisar ett överskott på 11,3 mkr, vilket beror på tre ekonomiska händelser av delvis engångskaraktär. En bostadsrätt har sålts, vilket gav en realisationsvinst på 4,4 mkr. I slutet av året såldes värdepapper, för att säkra en del av de vinster som uppkommit genom den 20-procentiga värdetillväxt som skett i församlingens aktieportfölj under året, vilket gav ett reanetto på 4,4 mkr. Församlingen har dessutom under året fått motta testamentsgåvor på totalt 3,4 mkr.

Gåvor och kollekter på 3,7 mkr till den egna verksamheten är oförändrade jämfört med föregående år. Kostnaderna för missionsverksamheten minskade med 0,7 mkr till 32,9 mkr, vilket främst beror på lägre kostnader för IT och webb. Personalkostnaderna har ökat med 2,8 % och utgör 52 % av missionsverksamhetens kostnader.

Ränta och utdelning från den egna koncernen uppgick till 21,2 mkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Utdelningen från aktieportföljen ligger på 2,7 mkr och är också lika med föregående år. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på aktieportföljen uppgick, trots vinsthemtagning på 4,4 mkr, till 10,2 mkr.

Verksamheten i bolagskoncernen har de senaste åren präglats av totalrenoveringen av kontorsdelen i fastigheten Provisorn 4 samt av om- och tillbyggnaden av den del som hyrs av dotterbolaget Hotel Birger Jarl. Arbetet påbörjades 2011 och slutfördes i december 2013. Under året har 39 mkr investerats och totalt sedan starten uppgår investeringen till 457 mkr.

Hotel Birger Jarl har under året delvis varit avstängt på grund av fläktbyte och installation av kylanläggning. Man har nu komfortkyla till flertalet rum. De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 1,3 mkr (-0,7 mkr), Hotel Tegnérlunden AB 3,8 mkr (3,5 mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 1,1 mkr (0,4 mkr) och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 16,7 mkr (-11,4 mkr). Skulderna till såväl församlingen som till kapitalmarkanden är oförändrade och likviditeten något förbättrad. Sammantaget redovisar bolagskoncernen en vinst före skatt på 17,4 mkr (-11,1 mkr).

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 18,9 mkr jämfört med ett underskott föregående år på -11,6 mkr.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2013 haft nio protokollförda sammanträden. Dessutom har styrelsen haft ett internat samt en träff med pastorskollegiet. Styrelsen har tre utskott, ekonomiutskottet, personalutskottet och särskilda utskottet. Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrativa chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden. Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets styrelse.

Framtida utveckling

Styrelsen arbetar vidare med den framtagna visionen och de tidigare beslutade prioriterade områdena; ökad gemenskap mellan de olika gudstjänstgrupperna, förstärkt barn-, ungdoms- och familjearbete samt mer och bättre insatser till människor i utsatta livssituationer. Det påbörjade förändringsarbetet kommer att fortsätta under år 2014.

Ett viktigt arbete under de kommande åren är förnyelsen av kyrktorget så att det bättre svarar upp till de behov som finns för att församlingen ska kunna möta alla de människor som söker sig till vår kyrka.

Immanuelskyrkan har också en viktig och central roll att fylla i Equmeniakyrkan. Där hoppas vi att den nya regionen ska innebära ett närmare samarbete med övriga församlingar i Stockholm.

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2013 och önska alla Guds rika välsignelse.